124 millioner til klinisk behandlingsforsking i sjukehusa

Dei regionale helseføretaka sitt felles program for klinisk behandlingsforsking (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til saman 124 millionar kroner til sju store forskingsprosjekt.

Prosjekta er tett knytte opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetenesta sitt behov. Kvart prosjekt mottar ein støtte på mellom 12 og 20 millionar kroner over fem år.

Les heile saka på nettstaden til forskningsprogrammet.