Nytt insentivprogram for eksterne forskingsmidlar

For å legge til rette for og synleggjere innsatsen som blir lagt ned i arbeid med å få tildelt midlar frå Noregs forskingsråd og EU, har Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universiteta i regionen etablert eit insentivprogram for eksterne forskingsmidlar.

Insentivprogrammet inneheld tre tiltak:

  • påskjøningsmidlar for EU-prosjekt
  • tilleggsfinansiering av Marie Curie-stipend
  • tilleggsfinansiering av større prosjekt/senter/satsingar finansiert av Noregs forskingsråd.

Les meir om tiltaka på nettsida for programmet.