Ønskjer kandidater til Helse Vest sin Forskingspris og Innovasjonspris

Helse Vest og Det regionale samarbeidsorganet for forsking og innovasjon inviterer leiarar og medarbeidarar ved helseføretak/sjukehus, universitet og høgskular i regionen til å komme med forslag til kandidatar til dei to prisane.

 

Fristen for å fremme kandidatar er utsatt til innan søndag 16. september 2018. Prisane blir delte ut i samband med Forskingskonferansen i Helse Vest som blir arrangert i Stavanger på Scandic Stavanger Airport Hotell torsdag 25. og fredag 26. oktober 2018.

Forslagsskjema

Ønskjer du å fremme forslag må fylle ut eit eige skjema .

  • Skjemaet sender du på e-post til: forskning@helse-vest.no.
  • Merk e-posten «Forskingsprisen/Innovasjonsprisen 2018".

Det regionale samarbeidsorganet for forsking og innovasjon har oppnemnt to komitear – éin for kvar av dei to prisane – som skal vurdere forslaga. Forslaga vil bli behandla konfidensielt.

Meir om prisane som skal delast ut i 2018:

Forskingsprisen i Helse Vest

Prisen skal tildelast forskar, forskingsmiljø eller ung forskar (under 40 år) som gjennom si forsking har bidrege til å styrkje eit forskingsfelt eller eit forskingsbasert helsetenestetilbod. Forskinga skal vere av ein karakter og standard av betyding for forskingsnivået og/eller tenestetilbodet i regionen.

Det kan fremmast forslag til kandidatar (forskar, forskingsmiljø eller ung forskar) som har bidrege til utvikling av:

a) eit forskingsområde

b) forskingssamarbeid-/miljø eller

c) som gjennom si forsking har forbetra klinisk praksis i Helse Vest.

Den årlege forskingsprisen i Helse Vest består av 200 000 kroner og eit kunstverk. Prisbeløpet skal nyttast til vidare forsking.

Sjå også retningslinjene

Innovasjonsprisen i Helse Vest

Innovasjonsprisen blir tildelt éin eller fleire personar som gjennom sitt arbeid har bidrege til utvikling av ein ny eller forbetra vare, teneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som utgjer eit konsept som kan brukast på nytt i helsesektoren. Prisen kan bli gitt både med utgangspunkt i forskingsdriven og behovsdriven innovasjon.
 
Utviklinga skal vere gjort synleg gjennom at idé-/innovasjonsprosjektet enten er innrapportert og/eller vidareutvikla saman med regionkontoret til Innovasjon Norge, InnoMed, Norges forskningsråd eller eitt av regionens to Technology Transfer Offices (TTO).
 
Samtidig vil også interne prosjekt som ikkje er synleggjort gjennom dei nemnde aktørane kunne komme i betraktning. I slike tilfelle vil det bli vektlagt om produktet, prosessen eller tenesta er teke i bruk og om det kan visast til nytten innovasjonen har hatt for sjukehuset.
 
Prisen som blir tildelt, består av 100 000 kroner og eit kunstverk.

Prisbeløpet skal nyttast til vidare innovasjonsarbeid.
Sjå også retningslinjene.