Utlysing-KLINBEFORSK 2018

Dei regionale helseføretaka lyser i 2018 ut ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med mål om å forbetre eksisterande behandlingsrutinar og/eller utvikle eller evaluere nye. For alle prosjekt er det satt krav om deltaking frå kliniske forskingsmiljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning.

​Det nasjonale programmet for klinisk behandlingsforsking i spesialisthelsetenesten, KLINBEFORSK, skal bidra til at fleire norske pasienter får tilbod om deltaking i kliniske studier. Dette er eit ledd i oppfølginga av regjeringa sin handlingsplan for HelseOmsorg21. Utlysinga er tematisk åpen for alle kliniske fagområda og skal søkje å dekke kunnskapsbehov av stor betydning for pasientbehandlinga. Les meir om programmet. 

Søknadskjema i eSøknad.