Utlysing av strategiske midlar til rusforsking

Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser ut 5 millionar kroner til rusforsking i perioden 2016 t.o.m. 2018. Fristen for å søkje midlane er måndag 10. oktober 2016 klokka 16:00.

Dei strategiske forskingsmidlane skal gå til større, ambisiøse forskingssatsingar i helseføretaka, som held god vitskapeleg kvalitet og som er til nytte for pasienten og tenesta. Det er ein føresetnad at prosjekta utløyser dynamikk mellom helseføretaka i regionen, og mellom helseføretaka og universiteta/høgskulane.

Det regionale samarbeidsorganet oppmodar til sterk involvering av brukarar og bruk av data frå det regionale kvalitetsregisteret for behandling av ruslidingar der det er relevant.

Kven kan søkje?​

Prosjektleiar – den som er fagleg ansvarleg for prosjektet – skal stå som søkjar. Søkjar skal som eit minimum ha avlagt doktorgrad. Søkjaren må vere tilsett ved eit helseføretak i regionen eller ved ein privat, ideell institusjon som har avtale med Helse Vest.

Om tilsettingskrava ikkje er oppfylte, kan personar tilsett ved universitet og høgskular i regionen, samt private rus- og rehabiliteringsinstitusjonar med avtale med Helse Vest, likevel søkje dersom det føreligg ei forankringsavtale med eit helseføretak eller ein privat, ideell institusjon, sjå Kven kan søkje forskingsmidlar

Tematikk og kva det kan søkjast om midlar til​​

Midlane skal gå til rusforskingsprosjekt innanfor følgjande tema:

 • Forløpsforsking
 • Effektstudiar – identifikasjons- og behandlingsmetodar
 • Samansette lidingar og skadeverknadar
 • Reell brukarmedverknad og samarbeid i tenesteutvikling

Prosjekta kan søkje om finansiering til og med 2018 i denne omgang. Tildelingsramma per prosjekt er minimum 1 million kroner og maksimum 3 millionar kroner totalt for prosjektperioden.

Moglege budsjettelement:​

 • Frikjøp av vitskapeleg kvalifisert personell frå den kliniske tenesta (fastlønn/grunnlønn), i inntil 12 månadar i løpe​t av prosjektperioden. Det bør godtgjerast at andre alternativ for forskingsfri er brukt eller ikkje er tilgjengeleg (overlegepermisjon, fordjupingsstilling o.a.).
 • Midlar til rekruttering av vitskapeleg personell utanfrå, gjerne internasjonale kapasitetar, som kan bidra inn i prosjekta i inntil 20 % stilling. Satsen for 20 % stilling er inntil kr. 200 000 per år, og inkluderer lønn, drift og sosiale kostnadar. Det kan søkjast om midlar til dette i inntil 2 år i løpet av prosjektperioden.

  Det vil vere positivt om eit universitet eller ein høgskule går inn med tilsvarande bidrag slik at det også kan leggjast til rette for ei akademisk stilling for internasjonale kapasitetar. Merk at personell finansiert av Helse Vest sine forskingsmidlar skal tilsetjast ved søkarinstitusjonen.
 • Forskingsstøttepersonell, som laboratorieteknikar og forskingssjukepleiar o.a, i tillegg til koordinator.
 • Driftskostnadar inkludert kostnadar til brukarmedverknad.
 • Merk at det er utarbeidd ein eigen søknadskategori for utlysinga, som du vil finne i søknadsskjemaet. 

Særlege føringar​​​

Prosjektet må ha eit forskingssamarbeid med aktiv deltaking frå minst to helseføretak eller private, ideelle institusjonar i regionen. I tillegg skal minst ein UH-institusjon i regionen delta aktivt i prosjektet. Forskingssamarbeidet må oppfylle krava til medforfattarskap i samsvar med. Vancouverreglane. Søknaden skal omtale korleis det regionale samarbeidet vil gi meirverdi.

Det skal berre vere éin prosjektleiar og éin ansvarleg institusjon i kvart prosjekt. Det blir lagt til grunn at dei deltakande institusjonane før prosjektstart inngår eigen samarbeidsavtale som regulerer partane sine rettar og plikter i prosjektet. 

Søknadsskjema​​​

Det elektroniske søknadsskjemaet eSøknad skal nyttast ved innsending av søknad om midlar til rusforsking.

Søknadsskjemaet eSøknad har vore nytta i Helse Vest sidan 2006, men har ikkje tidlegare vore brukt ved utlysing av strategiske forskingsmidlar. For søkjarar som ikkje har brukt eSøknad tidlegare, sjå presentasjon av eSøknad. 

Dei som har brukt eSøknad tidlegare, kan merkje seg at søknadsskjemaet i år kjem i ny design, men funksjonane er stort sett uendra. Frå og med i år må søkjar aktivt sende førespurnad etter at deltakarene er registrert i skjemaet, anten via sms eller e-post. Sjå meir rettleiing i skjemaet. I søknadsskjemaet kan ein velje norsk eller engelsk språk. 

Vurderingskriterium - kvalitet og nytte​​

Søknadane vil bli vurdert ut frå vitskapeleg kvalitet og nytte. Dei to kriteria er likeverdige i den meining at høg nytte eller høg kvalitet aleine ikkje er tilstrekkeleg for tildeling av midlar. Dei 4 regionale helseføretaka har utarbeidd felles kriterium for kvalitet og nytte.

Vurdering av kvalitet​​​

Kvalitetskriteriet er ei vurdering av prosjektet, søkjarens og forskingsmiljøet sin vitskapelege kvalitet. Følgjande element inngår i kvalitetskriteriet:

Originalitet​​​​

 • Fagleg nyheitsverdi og originalitet i forhold til forskingsfronten på fagområdet
 • Innovasjonsgrad, utfordrar prosjektet, for eksempel gjennom bruk av teori/metode, gjeldande praksis?

Søknadens utforming​​

 • Vitskapeleg bakgrunn for prosjektet
 • Oversikt over forskingsfronten, «state-of-the-art», aktuell referanselitteratur
 • Framstilling av hypotesar, mål og milepelar
 • Beskriving av stillingar (spesielt viktig for doktorgradsstipend) og roller

Gjennomføring​

 • Realistisk og hensiktsmessig plan for gjennomføring (datainnsamling, metodar, analyser, statistikk osv.)
 • Identifisert risiko med evt. alternative strategiar for gjennomføring
 • Tilgjengelege data frå pilotprosjekt, andre preliminære data der relevant
 • Realistisk budsjett

Søkars kvalitet (relatert til status for karrieren)​

 • Kompetanse og kvalifikasjonar
 • Produktivitet
 • Kompetanse relatert til prosjektleiing/rettleiing
 • Sjølvstende i samsvar med status for karrieren (for karrierestipendiatar spesielt)

Forskingsmiljø​

 • Infrastruktur, tilgang til utstyr og ressursar, faglege nettverk
 • Relevante samarbeidspartnarar
 • Læringsmiljø, rettleiingskapasitet og –kompetanse
 • Tverrfaglegheit der relevant

Vurdering av nytte​​

Nyttevurderinga er ei vurdering av prosjektets nytteverdi/betyding for pasientar og helsetenesta. Følgjande element inngår i nyttekriteriet:

Grunngjeving i behov

 • Prosjektet si målgruppe, dvs. pasientgruppe, pårørande, andre identifiserte brukarar
 • Behov i spesialisthelsetenesta
 • Dekking av kunnskapshol
 • Andre samfunnsbehov

Betyding av ny kunnskap​​

 • Realistisk betyding for helsetenesta, moglege forbetringar av eksisterande tilbod/praksis
 • Viktigheit av kunnskapstileigning/dekking av kunnskapshol, akademisk nytte
 • Samfunnsnytte, moglegheit for generalisering/brei kunnskapsanvending

Implementeringsmoglegheiter​​​

 • Realistiske implementeringsplanar/translasjon av forsking til forbetra praksis
 • Realistisk tidsperspektiv (kort/lang sikt)
 • Identifiserte avhengigheitar til utvikling på andre område

Kompetansebygging​​

 • Nødvendig kompetanseheving i helsetenesta
 • Utvikling av metodekunnskap, teknikkar
 • Styrking av fagfelt

Gjennomslagskraft og synlegheit​

 • Plan for formidling; publikasjonar, artiklar, websider osv.
 • Plan for brukarmedverknad dersom relevant
 • Andre relevante måtar å spreie ny kunnskap på, både nasjonalt og internasjonalt.

Vurderinga av vitskapeleg kvalitet og nytte vil bli gjort av ein ekstern vurderingskomité, dvs. med medlemmer utanfrå Helse Vest.   


Obligatoriske vedlegg​​

Det skal lastast opp to vedlegg til den elektroniske søknaden: 

 1. Prosjektframstilling. Det er utarbeidd ein mal for prosjektframstilling som skal nyttast ved denne søknadsrunda. Merk at alle hovudpunkta i malen er obligatoriske, men at nokre av underpunkta er rettleiande og ikkje alltid relevante for alle utlysingar/søknadstypar.
 2. Andre obligatoriske vedlegg (skal lastast opp samla som eitt PDF-dokument):

Merk elles at:

 • Personell finansiert av midlane skal tilsetjast i søkjarinstitusjonen.
 • Forskingsmidlane skal tildelast og handterast av regionens helseføretak og private, ideelle institusjonar (altså søkjarinstitusjonane).
 • Midlane kan berre nyttast til prosjektet det er søkt midlar til.
 • Midlane skal nyttast i tråd med tildelinga, dei overordna retningslinjene og prinsippa for Helse Vest sine forskingsmidlar og søkjarinstitusjonane sine retningslinjer.
 • Det kan ikkje takast dekningsbidrag av midlane.

Vedtak om tildeling og tilbakemelding på søknaden​​​

Fordeling av forskingsmidlane blir vedteke av fagdirektøren i Helse Vest, truleg innan desember 2016. Informasjon om kven som får tildelt midlar vil bli publisert på Helse Vest sine nettsider, og alle søkjarar vil bli varsla når tildelinga er offentleggjort. 

Søknadar som ikkje får tildelt midlar vil motta ei kort skriftleg grunngjeving på avslaget. Merk at tilbakemeldinga er av overordna og generell karakter. Det er høve til å klage på grunngjevinga. Søkjar har berre høve til å klage på saksbehandlingsfeil eller faktaopplysningar som blir brukt i grunngjeving for avslag. Det er ikkje anledning til å klage på utøvinga av det faglege skjønnet i vurderinga. Meir informasjon om klageåtgang vil bli sendt ut saman med grunngjevinga for avslaget.

Dersom du har spørsmål om utlysinga​​

Ta kontakt med Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking: forskning@helse-vest.no​​

Fann du det du leitte etter?