Spesialist­helsetenesta på Vestlandet

Nyheiter

 • 10.09.2019
  Auka openheit om sjølvmordstankar

  Fleire enn 150 tusen vestlendingar fekk med seg Helse Vest sin folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord. Det viser ei befolkningsundersøking gjennomført av Epinion. Det er ein klar tendens til at fleire veit at openheit om sjølvmord...

 • 05.09.2019
  Herlof Nilssen fråtrer stillinga som administrerande direktør i Helse Vest RHF våren 2020

  Herlof Nilssen ga i styremøtet i Helse Vest i dag melding om at han ønskjer å fråtre stillinga som administrerande direktør. Etter 18 år i stillinga gir han stafettpinnen vidare våren 2020. Styret har sett ned eit underutval som skal starte...

 • 28.08.2019
  Søk innovasjonsmidlar frå Helse Vest RHF for 2020

  Fristen for å søkje innovasjonsmidlar frå Helse Vest RHF er 15. september. Tilsette i alle helseføretak og private, ideellle institusjonar som har avtale med Helse Vest, kan søkje på midlane.

 • 28.08.2019
  Ja til legemiddel for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi

  Legemiddel for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi fekk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 26. august. Totalt blei det teke ei avgjerd på blei ni nye metodar i møtet.

 • 20.06.2019
  Plikta til å varsle om alvorlege hendingar blir utvida 1. juli 2019

  Stortinget har vedteke å utvide den gjeldande varselordninga ved alvorlege hendingar, slik at også kommunar og private som yter helse- og omsorgstenester får plikt til å varsle Statens helsetilsyn.

 • 20.06.2019
  Søk Helse Vests forskingsmidlar 2020

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, universiteta i Bergen og Stavanger og Høgskulen på Vestlandet lyser ut Helse Vest sine forskingsmidlar for 2020. Søknadsfristen er 15. september.

 • 18.06.2019
  Ja til brystkreftmedisin

  Pertuzumab (perjeta) fekk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft avgrensa til pasientar med lymfeknutepositiv brystkreft i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt blei sju metodar beslutta i dette møtet.

 • 18.06.2019
  Same tenester og tilbod for befolkninga på Vestlandet

  Ola Jøsendal og Panchaklausingam Kandiah er tilsette som assisterande fagdirektørar i Helse Vest. Saman skal dei sørgje for at befolkninga på Vestlandet får likeverdige tenester.

 • 01.06.2019
  Sjukehusstreiken kan løysast

  Det er sterkt beklageleg at LO og YS vel å streike for ei pensjonsordning som går ut over det Stortinget har beslutta skal gjelde for staten, privat sektor og for sjukepleiarane.

 • 27.05.2019
  Legemiddel til Peyronies sjukdom blir innført

  Legemiddelet clostridium histolyticum (Xiapex) til behandling av vaksne menn med Peyronies sykdom fekk ja i Beslutningsforum for nye metoder den 27. mai. Sarilumab (Kevraza) til behandling av moderat til alvorleg aktiv reumatoid artritt bli...

 • 22.05.2019
  Auka brukarmedverknad i helseforsking

  Brukarane har fått ei langt sterkare medverknad i forsknga i spesialisthelsetenesta, viser "Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018".

 • 14.05.2019
  Foreslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF

  De regionale helseforetakene anbefaler å avvikle Nasjonal IKT HF, og foreslår å styrke andre samarbeidsformer for utvikling av IKT-området i spesialisthelsetjenesten.

 • 14.05.2019
  Tilrår å leggje koordinering av ambulansehelikopter til Bergen

  Helse Vest har, på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet, utgreidd det å leggje Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral for luftambulansen (AMK-LA) til eit sjukehus i regionen. Administrerande direktør i Helse Vest har lagt fram ei tilråd...

 • 10.05.2019
  Kvalitetsprisen til Helse Stavanger

  Mottaksklinikken i Helse Stavanger får årets kvalitetspris i Helse Vest. Prisen får dei for systematisk og brei satsing på å fremje pasienttryggleik og kvalitet. Rask avklaring når pasienten kjem til sjukehuset gir nemleg god pasienttryggleik.

 • 03.05.2019
  Framtidas tariffavtale

  Høsten 2017 inviterte dei fire regionale helseføretaka Legeforeningen til å delta i eit felles prosjekt for å gjennomgå viktige tema for framtidas tariffavtale. Sluttrapporten blei overlevert styringsgruppa denne veka.

 • 30.04.2019
  Ja til lungekreftmedisin

  Pembrolizumab fekk ja i Beslutningsforum for nye metoder. Dessutan blir kateterbasert lukning av foramen ovale innført for dei som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemiddel, i tillegg til legemiddel til HIV-infeksjon o...

 • 24.04.2019
  Utlysing av midlar til kvalitetsforbetringsprosjekt

  Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister lysar ut midlar til kvalitetsforbetringprosjekt, og oppfordrar nasjonale medisinske kvalitetsregister, og avdelingar som vil nytte data frå nasjonale kvalitetsregister i pasientretta k...

 • 12.04.2019
  Openheit kan redde liv

  «Vi må ha låg terskel for å bry oss, vere meir opne og tore å snakke direkte med dei vi er bekymra for.» – Fredrik Walby er psykologspesialist og forskar ved Nasjonalt senter for selvmordsforsking og -forebygging og han meiner at opplysings...

 • 05.04.2019
  Må satse meir på sjølvmordsførebygging

  Vi må våge å snakke om sjølvmordstankar og det må bli satsa meir på førebygging av sjølvmord. Det er ein klar konklusjon etter konferansen om sjølvmordsførebygging som blei avvikla i Stavanger denne veka.

 • 04.04.2019
  LIBRA endeleg på lufta

  1. april blei eit nytt system for rekneskap innført i alle føretaka i heile regionen.

 • 28.03.2019
  Utlysing av midlar til nye strategiske forskingssatsingar

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet har sett av midlar til etablering av nye strategiske forskingssatsingar i Helse Vest.

 • 28.03.2019
  Vi støttar brukarorganisasjonane

  Helse Vest fordeler midlar til pasient- og brukarorganisasjonane for å støtte det viktige informasjons- og hjelpearbeidet desse gjer ovanfor medlemmene.

 • 27.03.2019
  Dataproblem i Helse Vest

  Denne morgonen har det vore dataproblem i sjukehusa i Helse Vest. Dei fleste systema er no i drift igjen, men noko arbeid står igjen.

 • 22.03.2019
  Miljøpioneren Linda Eide fekk miljøprisen

  Ein pioner innanfor miljøarbeid i spesialisthelsetenesta. Ho har spreidd den viktige miljøbodskapen med et høgt fagleg nivå og stort engasjement. Ho er den personen som kanskje har gitt mest for at vi som sektor er der vi er på miljøområdet.

 • 18.03.2019
  Ein myte at det er farleg å snakke om sjølvmord

  Tre av ti trur at å snakke om sjølvmord med nokon som har depresjonar eller psykiske lidingar vil trigge ein reaksjon. Kan vi endre den oppfatninga, kan vi kanskje redde liv. Derfor startar føretaka i Helse Vest ein folkeopplysningskampanje...

 • 18.03.2019
  Folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord

  Sjukehusa på Vestlandet, Helse Vest, Rogaland Fylkeskommune, interesseorganisasjonar og fleire startar denne veka ein folkeopplysingskampanje for å førebygge sjølvmord: Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.

 • 15.03.2019
  Ny utstyrsavtale for diabetespasientar på plass

  Dei fire regionale helseføretaka har signert fem av seks deltilbod om innkjøp av insulinpumper, glukosemonitorering (CGM) og forbruksmateriell for diabetespasientar.

 • 15.03.2019
  Dei viktige stemmene

  I brukarutvalet til Helse Vest sit det ti personar. Blant desse finn vi fem kjente fjes og fem nye fjes. Deira oppgåve er å vere talerøyret til pasientar og pårørande i Helse Vest. Jan Oddvar Gjerde er ikkje berre ny som leiar, men også hei...

 • 15.03.2019
  Utstyr til væskevarmeren «enFlow» blir trekt tilbake frå marknaden

  Leverandøren av blod- og væskevarmaren «enFlow» har uttalt at dei trekkjer tilbake frå marknaden eingongskassettar som blir brukt i dette apparatet. Sjukehusa i Helse Vest gjennomgår no alternative løysingar. Det er ikkje meldt om pasientsk...

 • 26.02.2019
  Innfører legemiddel til Stills sjukdom og sJIA

  Beslutningsforum for nye metoder innfører legemiddel til behandling av Stills sjukdom og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og legemiddel til førebygging av cytomegalovirussjukdom hos pasientar som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon.

 • 19.02.2019
  Kven fortener Kvalitetsprisen 2019?

  Helse Vest inviterer leiarar og medarbeidarar i helseføretak/sjukehus til å fremje kandidatar til prisen for framifrå kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid. Frist for å fremje kandidatar er 15. mars  2019.

 • 30.01.2019
  Tre legemiddel til eosinofil astma

  Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparat til behandling av pasientar med alvorleg eosinofil astma. Alle tre preparata er med tilboden pris kostnadseffektive. Ni metodar blei beslutta i det første møtet i Beslutningsforum i år.

 • 22.01.2019
  Du kan lansere kandidat til miljøprisen 2019

  Kven fortener helseføretakas miljøpris? Helseføretakas nasjonale miljø- og klimakonferanse blir arrangert i Bergen 20. og 21. mars og då skal miljøprisen delast ut. Dersom du ønskjer å fremje ein kandidat til miljøprisen, er du velkommen me...

 • 27.12.2018
  Robot-Robbie har spart 12 000 arbeidstimar

  Robotane i Helse Vest har spart dei tilsette i Helse Vest for nesten 12 000 arbeidstimar i 2018. Det er med på å auke kvaliteten og frigjere varme hender til pasientbehandlinga. 

 • 19.12.2018
  Nypløgd mark

  Når prosjektkoordinator Kenneth Austrått og kollegaene hans på ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) i desse dagar gjer opp status for næringsutviklingsprogrammet Plogen, kan det vanskeleg konkluderast annleis enn at programmet har vore særs vellukka.

 • 18.12.2018
  Ein samtale som kan redde liv

  Sjølvmord er eit stort folkehelseproblem. I Noreg dør 550 til 600 menneske av sjølvmord kvart år. Ein har grunn til å tru at mellom 3 500 og 7 500 personer årleg prøver å ta sitt eige liv. Å snakke om sjølvmordstankar kan redde liv.

 • 17.12.2018
  Framtidsmåla er sette

  Korleis kan vi utvikle pasienten si helseteneste på ein framtidsretta måte? Korleis skal vi sikre god bruk av ressursane vi har og kjem til å ha dei neste åra? Den regionale utviklingsplanen i Helse Vest gir ei framstilling av korleis vi sk...

 • 07.12.2018
  Tildeling av Helse Vests innovasjonsmidlar for 2019

  Helse vest har tildelt innovasjonsmidlar for 2019. Det er delt ut 9,25 millionar kroner og her er prosjekta som har fått midlar.

 • 28.11.2018
  Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2019

  Samarbeidsorganet har 28. november 2018 tildelt midlar til 59 av dei totalt 276 søknadane som var sende inn innan fristen 15. september. I tillegg til dei nye prosjekta, har 148 stipendiatar og prosjekt fått vidareført si finansiering. Vel...

 • 15.11.2018
  Når hjernen ikkje forstår kva handa føler

  Etter eit kort, men inspirerande studium ved Universitetet i Lund i Sverige i 2017, fekk ergoterapeuten Torunn Nessa ideen til ein ny og utradisjonell måte å lære personar med nerveskade i handa til å føle på ny.

 • 13.11.2018
  Nye resultat om behandlingskvalitet ved norske sjukehus

  Dei nasjonale medisinske kvalitetsregistera samlar informasjon om utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar innanfor ulike sjukdomsgrupper. Resultata frå dei medisinske registera gir informasjon om behandlingskvalitet og forskjellar...

 • 06.11.2018
  Informasjon om hjerneslag nyttar!

  Om lag 12 000 blir kvart år ramma av hjerneslag, og no  vidarefører vi kampanjen Prate, Smile, Løfte. Vi veit det nyttar!

 • 02.11.2018
  Ansatte i sykehusene kan bidra til å øke antall donorer

  I løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer ved norske sykehus. Økt oppmerksomhet og større kunnskap om organdonasjon blant helsepersonell kan bidra til å øke antall donorer.

 • 01.11.2018
  Ekspertpanelet er etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetenesta skal gi alvorleg sjuke pasientar med kort tid igjen å leve ein moglegheit til å få ei ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er no lansert, og opner for å ta imot førespurnadar.

 • 31.10.2018
  Anlaug Vatne heidra med årets forbetringspris

  Årets forbetringspris i helse- og omsorgstenesta er tildelt Anlaug Vatne ved Stavanger universitetssjukehus for sin innsats med å redusere unødvendig bruk av antibiotika til nyfødde barn.

 • 26.10.2018
  Forskingsprisane i Helse Vest: Godt nytt for fatigue-pasientar og innovasjon som reddar liv

  Roald Omdal fekk forskingsprisen for sitt mangeårige arbeid med fatigue. Innovasjonsprisen Helse Vest 2018: Geir Strandenes har gjennom sitt prosjekt Blood Far Forward endra akuttmedisinsk livreddande behandling.

 • 01.10.2018
  Betre behandling med digital tavle

  Under ein studietur til Nederland oppdaga Karianne Borgen og teamet hennar noko som kunne gjere kvardagen enklare, betre og meir effektiv for både brukarar og tilsette. Dei adopterte ein arbeidsmetodikk som har namnet FACT, og jobbar no for...

 • 27.09.2018
  Kan oransje briller revolusjonere psykiatrien?

  Er du sensitiv for lys? Kanskje er det blå lyset ekstra forstyrrande? Då er du ikkje åleine. Forskar og overlege på Valen sjukehus, Tone Elise Gjøtterud Henriksen, oppdaga eksepsjonelle resultat ved å fjerne det blå lyset i behandlinga av b...

 • 26.09.2018
  Einingsprisar for helsepersonell med tenestleg behov

  Rapporten om handtering av einingsprisar for legemiddel og vidare arbeid med prinsipp for rutine for prisinformasjon, har vore ute til høyring og er ferdig behandla av dei fire administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka (RHF).

 • 26.09.2018
  Forsking på pasienttryggleik gir resultat

  Talet på pasientskadar knytte til komplikasjonar etter kirurgiske inngrep er truleg langt færre enn tidlegare antatt. Det viser ein studie frå Helse Bergen og Helse Førde. Tilpassing av registreringssystemet gir meir nøyaktige tal og eit betre...

Sjå alle nyheiter

Møte og konferansar