Spesialist­helsetenesta på Vestlandet

Nyheiter

 • 01.10.2018
  Betre behandling med digital tavle

  Under ein studietur til Nederland oppdaga Karianne Borgen og teamet hennar noko som kunne gjere kvardagen enklare, betre og meir effektiv for både brukarar og tilsette. Dei adopterte ein arbeidsmetodikk som har namnet FACT, og jobbar no for...

 • 27.09.2018
  Kan oransje briller revolusjonere psykiatrien?

  Er du sensitiv for lys? Kanskje er det blå lyset ekstra forstyrrande? Då er du ikkje åleine. Forskar og overlege på Valen sjukehus, Tone Elise Gjøtterud Henriksen, oppdaga eksepsjonelle resultat ved å fjerne det blå lyset i behandlinga av b...

 • 26.09.2018
  Einingsprisar for helsepersonell med tenestleg behov

  Rapporten om handtering av einingsprisar for legemiddel og vidare arbeid med prinsipp for rutine for prisinformasjon, har vore ute til høyring og er ferdig behandla av dei fire administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka (RHF).

 • 26.09.2018
  Forsking på pasienttryggleik gir resultat

  Talet på pasientskadar knytte til komplikasjonar etter kirurgiske inngrep er truleg langt færre enn tidlegare antatt. Det viser ein studie frå Helse Bergen og Helse Førde. Tilpassing av registreringssystemet gir meir nøyaktige tal og eit betre...

 • 25.09.2018
  Samarbeidsavtale prehospitale tenester

  I dag signerte dei fire regionale helseføretaka ein samarbeidsavtale med Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å leggje til rette for innsats i prehospital helseberedskap. Avtalen er ei oppmoding til alle helseføretak om å inngå eigne sa...

 • 24.09.2018
  Betinga ja til behandling av alvorleg eosinofil astma

  Åtte ulike metodar blei beslutta i dagens møte i Beslutningsforum. Éin metode fekk betinga ja og sju andre metodar fekk nei.

 • 21.09.2018
  Si ja til organdonasjon på helsenorge.no

  Det er gjennomført langt færre organdonasjoner til nå i år enn på samme tid i fjor. Nå skal en kampanje bidra til økt oppmerksomhet både i befolkningen og blant helsepersonell. Samtidig blir det lettere å si ja til å bli organdonor.

 • 19.09.2018
  Simulering og kunstig intelligens skal gi betre 113

  Du ringjer 113. Du tenkjer det kan stå om livet. Eit hjarte har stansa, eller ei trafikkulukke har skjedd, kanskje er barn involvert. Du er den første på plassen. Det hastar. No skal simulering og kunstig intelligens gi betre og raskare telefonhjelp.

 • 18.09.2018
  Samarbeid mellom Norge og Danmark

  Norge og Danmark inngår avtale om felles forhandlingar om legemiddelprisar. Det svært høge prisnivået på nye, dyre legemiddel er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert ein inten...

 • 14.09.2018
  Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar. Pasientar skal tilvisast til pakkeforløpa frå 1. januar 2019.

 • 13.09.2018
  Ein plan for dei viktige, neste stega

  Korleis kan vi skape pasienten si helseteneste framover? Korleis skal vi få til den framtidsretta pasientbehandlinga og god bruk av ressursar? Denne hausten ferdigstiller Helse Vest den regionale utviklingsplanen som skal gi svara.

 • 13.09.2018
  Smarte pasientrom skal gi pasientar og helsepersonell ein betre kvardag

  Smart dialog og meir råderett over kvardagen og betre og meir effektiv kommunikasjon. Slik vil smarte pasientrom heve opplevinga til pasientar på sjukehuset.

 • 30.08.2018
  Når ekspertisen bankar på hos pasienten

  Eit hand i hanske-samarbeid mellom forsking og klinisk arbeid opnar for å følgje opp  fotsår også via mobilen – heime hos pasienten.

 • 23.08.2018
  Dei byggjer eit lag av hjelparar

  Barn og unge med psykiske vanskar treng rett hjelp til rette tida og på rette staden.  Så treng dei eit lag av hjelparar rundt seg. I Helse Fonna er noko på gang som skal gjere dei unge og foreldra sin kvardag enklare og betre.

 • 10.08.2018
  Varsler gjennomgang av unntaksordning

  Fagdirektørene i de fire helseregionene varsler at de vil ha en gjennomgang av unntaksordningen knyttet til nye legemidler som er under vurdering i Nye metoder.

 • 26.06.2018
  Ja til Alektinib (Alecensa)

  Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

 • 25.06.2018
  Godt teamarbeidsklima i sjukehusa

  Medarbeidarane i norske sjukehus og institusjonar trivst på jobb og opplever pasienttryggleiken som god. Det viser resultata av den nasjonale medarbeidarundersøkinga ForBedring.

 • 19.06.2018
  Søk helse vests forskingsmidlar 2019

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, universiteta i Bergen og Stavanger og Høgskulen på Vestlandet lyser ut Helse Vest sine forskingsmidlar for 2019. Søknadsfristen er 15. september.

 • 13.06.2018
  Mest forskningsmidler til kreftforskning og hjerteforskning

  Kreftforskning er det området hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler. Hjerteforskning følger på plassen etter. Brukermedvirkningen i forskning er nesten tredoblet i løpet av de siste tre årene.

 • 12.06.2018
  Fire nei og eitt ja til kreftlegemiddel

  Fire kreftlegemiddel fekk nei og eitt kreftlegemiddel fekk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 11. juni.

 • 16.05.2018
  Stort engasjement for ForBedring

  Rekordmange medarbeidarar i Helse Vest har delteke i årets medarbeidarundersøking ForBedring. Resultatet av undersøkinga viser at det er høg trivsel på jobb og at medarbeidarane opplev pasienttryggleiken som god.

 • 14.05.2018
  Åtte avgjerder frå Beslutningsforum

  Beslutningsforum for nye metoder vedtok åtte nye metodar på møtet 14. mai 2018.

 • 08.05.2018
  Over 10 millionar kontaktar på nett

  Stadig fleire pasientar nyttar seg av dei digitale løysingane for kontakt og dialog med sjukehusa på Vestlandet. Sidan dei fyste digitale løysingane blei tekne i bruk i 2014 har vi registrert over 10 millionar kontaktar på nett.

 • 07.05.2018
  Tusenvis vil bli sepsis-superagentar

  Over 50 000 personar har prøvd mobilspelet Stopp Sepsis etter lanseringa i april. Spelet skal bidra til auka merksemd på kor viktig det er å oppdage og behandle blodforgifting så tidleg som mulig.

 • 03.05.2018
  Nye kirurgiavtalar frå 1. mai

  Helse Vest har gjennomført ein ny konkurranse innanfor kirurgi og inngått avtalar med private sjukehus om levering av kirurgiske tenester.

 • 26.04.2018
  Vinnarar av Kvalitetsprisen 2018

  Soffien Ajmi og Knut Olav Sandve frå Helse Stavanger er tildelte Helse Vest sin Kvalitetspris 2018. Dei får prisen for arbeidet sitt med å utvikle og innføre tverrfagleg simuleringstrening for behandling av pasientar med hjerneslag.

 • 09.04.2018
  Tildeling av såkornmidlar 2018

  18 småskala forbetringsprosjekt får tilsaman 3,1 millionar kroner i såkornmidlar frå Helse Vest i 2018. Prosjekta skal bidra til kvalitetsforbetring og auka pasienttryggleik i sjukehusa.

 • 09.04.2018
  Vanskeleg å prate, smile eller løfte? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

 • 04.04.2018
  Mobilspelet som reddar liv

  Trenden gamification har nådd helsetenesta. No skal mobilspelet Stopp Sepsis bidra til kompetanseheving og auka merksemd på kor viktig det er å oppdage og behandle blodforgifting så tidleg som mulig. Er du ein sepsis superagent?

 • 09.03.2018
  Utlysing: Midlar til kvalitetsforbetringsprosjekt

  Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister oppfordrar nasjonale medisinske kvalitetsregister og avdelingar som vil nytte data frå nasjonale kvalitetsregister i kvalitetsforbetringsarbeid, til å søkje om finansiering til gjennom...

 • 22.02.2018
  Nye styre i helseføretaka

  Helse Vest oppnemnte i går nye styre i helseføretaka. For Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde blir talet på eigaroppnemnte styremedlemmar auka frå seks til sju. Det same blei gjort i Helse Stavanger-styret i fjor.

 • 09.02.2018
  Kven fortener Kvalitetsprisen 2018?

  Helse Vest inviterer leiarar og medarbeidarar i helseføretak/sjukehus til å fremje kandidatar til prisen for framifrå kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid. Frist for å fremje kandidatar er 2. april 2018.

 • 07.02.2018
  Utlysing av midlar til kvalitetsregister i Helse Vest

  Har du ein ide til eit kvalitetsregister? Helse Vest lyser no ut midlar til lokale og regionale medisinske kvalitetsregister som er forankra i regionen. Søknadsfrist 16. mars 2018.

 • 16.01.2018
  Nytt styre i Helse Vest

  Helse- og omsorgsministeren har i dag oppnemnt styremedlemmar og styreleiarar for dei regionale helseføretaka. Det blir mellom anna ny styreleiar i Helse Vest og to nye styremedlemmer.

 • 08.01.2018
  Utlysing av såkornmidlar 2018

  Har du ein forbetringsidè? Helse Vest deler kvart år ut såkornmidlar til lokale initiativ for å stimulere til pasienttryggleiksarbeid og kvalitetsutvikling i helseføretaka. Søknadsfrist er 5. mars.

 • 03.01.2018
  Raskare tilbake-ordninga blir lagt om frå 2018

  Frå 1. januar 2018 blir ordninga "Raskare tilbake" lagt om. Pasientar som tidlegare var aktuelle for et tilbod innanfor ordninga vil framleis ha eit tilbod om arbeidsretta behandling og skal tilvisast til spesialisthelsetenesta som før.

 • 11.12.2017
  Godt nøgde med sjukehusa

  Innbyggjarane på Vestlandet har tillit til at dei vil få hjelp når dei treng det og har eit godt inntrykk av sjukehusa i regionen. Det er klart etter at resultata frå årets omdømmeundersøking er lagt fram.

 • 11.12.2017
  Vel møtt til framtidas sjukehus!

  Nye teknologiske løysingar skal gjere det betre å vere pasient på sjukehusa i Helse Vest i framtida. Samstundes skal det frigjere tid for medarbeidarane våre, slik at dei kan bruke mindre tid på administrasjon og meir tid på pasientane.

 • 08.12.2017
  Fortsatt for høg pris

  Beslutningsforum hadde ekstraordinært møte 8. desember 2017 for å ta stilling til det nye tilbodet fra legemiddelfirmaet på legemiddelet nusinersen (Spinraza).

 • 24.11.2017
  Tildeling av Helse Vest forskingsmidlar 2018

  Samarbeidsorganet har 24. november 2017 tildelt midlar til 62 av dei totalt 275 søknadane som var sende inn innan fristen 15. september. Sjå kven som fekk tildeling!

 • 23.11.2017
  120 millionar til klinisk behandlingsforsking i sjukehusa

  De regionale helseforetakene har tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).

 • 22.11.2017
  Skal sjå pasienttryggleik og HMS i samanheng

  Korleis er arbeidsmiljøet på sjukehuset? Er det rom for å seie i frå om kritikkverdige forhold? Korleis er leiarskapen? No skal medarbeidarane sine svar på denne type spørsmål nyttast til å gjere sjukehusa endå betre.

 • 22.11.2017
  Set miljø høgt på agendaen

  Med ny miljøpolitikk går Helse Vest frå å vere ei kontorbedrift som gjer eigne miljøtiltak, til å ta på seg eit leiaransvar innanfor miljø og klima for alle sjukehusa på Vestlandet.

 • 16.11.2017
  Gjennomgang av basestruktur for luftambulansehelikopter

  Helse Vest RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge.

 • 13.11.2017
  Pasienttryggleik: Massiv innsats men ikkje i mål

  Målet om å redusere talet på pasientskadar med 25 prosent innan 2018, blir ikkje nådd. Vi må erkjenne at det trengs meir kompetanse for å betre pasienttryggleiken i sjukehusa.

 • 27.10.2017
  Nevrologi og tjenesteinnovasjon fekk forskingsprisane

  Vi har ein verdsleiande klinisk forskar på muskelsjuksjukdommen myasthenia gravis i Helse Vest. Han høyrer til på Haukeland universitetssjukehus, heiter Nils Erik Gilhus og fekk torsdag forskingsprisen for 2017. Innovasjonsprisen gjekk til...

 • 13.10.2017
  Skal samarbeide om tariffavtalane til sjukehuslegane

  I tida fram mot hovudoppgjeret i 2018 vil dei regionale helseføretaka (RHF-a) setje i gang to prosjekt som blant anna skal sjå på tariffavtalane til sjukehuslegane. Legeforeningen deltek i arbeidet.

 • 03.10.2017
  Reidar Sandal nytt styremedlem i Helse Førde

  I føretaksmøte 3. oktober 2017 er Reidar Sandal oppnemnd som nytt styremedlem i Helse Førde.

 • 23.08.2017
  Først ute med eiga forbetringsutdanning

  Helse Vest er første helseregion i landet til å starte eiga forbetringsutdanning for helsepersonell.

 • 18.08.2017
  Gjennomgår basestrukturen for luftambulansetjenesta

  Helse Vest RHF og dei tre andre regionale helseføretaka gjennomgår for tida basestrukturen for luftambulansetenesta i Noreg. Ein rapport skal etter planen vere klar innan utgangen av året.

Sjå alle nyheiter

Møte og konferansar