Spesialist­helsetenesta på Vestlandet

Nyheiter

01.12.2016

Kven fortener Kvalitetsprisen 2017?

Helse Vest inviterer leiarar og medarbeidarar i helseføretak/sjukehus til å fremje kandidatar til prisen for framifrå kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid. Frist for å fremje kandidatar er 15. februar 2017.
24.11.2016

144 millionar kroner til forsking for 2017 tildelt

144 millionar kroner til forsking for 2017: Samarbeidsorganet har 24. november 2016 tildelt midlar til 69 av dei totalt 288 søknadene som var sendt inn innan fristen 15. september.
19.11.2016

Solid faktagrunnlag i Odda-prosjektet

Onsdag denne veka var det nytt møte for prosjektgruppa for Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan. Luftambulanse, analysar av behovet for sjukehustenester framover og status frå arbeidsgruppene stod på agendaen.
17.11.2016

Ringstad går av som styreleiar i Helse Førde

Jorunn Ringstad har bede om fritak frå vervet som leiar for styret i Helse Førde frå i dag, grunna eiga helse.
14.11.2016

Seier ja til hjarte-sensor og nei til to kreftlegemiddel

"Beslutningsforum for nye metoder" innfører ikkje to legemiddel mot kreft. Ein sensor som overvåker hjartet blir innført.
30.10.2016

Vanskeleg å prate, smile eller løfte armane? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag, skal du ringje 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma, kan du redde liv.
28.10.2016

Forskingsprisane til ADHD-gen og oransje brille mot bipolar liding

Psykiatrien stakk av garde med begge dei to gjeve prisane under årets forskingskonferanse i Helse Vest. Torsdag kveld fekk Tone Elise Gjøtterud Henriksen innovasjonsprisen. Forskingsprisen gjekk til Jan Haavik.
26.10.2016

Nasjonal dugnad for auka kunnskap om hjerneslag

Fredag 28. oktober lanserer Helsedirektoratet ein nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Kampanjen er utvikla saman med blant andre Helse Vest, brukarorganisasjonane og sentrale fagmiljø.
07.10.2016

Stort engasjement for Helse2030

Korleis ser helsetenesta på Vestlandet ut 15 år fram i tid? Korleis møter vi framtida med dei beste løysingane for pasientane? Vel 500 deltakarar har delteke på strategisamlingane i Helse Vest dei siste vekene.
27.09.2016

Nye laboratorietenester i Helse Vest

Helse Vest RHF sørgjer for laboratorietenester i regionen. Det vil seie at fastlegar, avtalespesialistar og tannlegar kan sende prøvane sine til sjukehusa sine laboratorium i det føretaket dei høyrer til. I tillegg blir det inngått avtalar...
26.09.2016

Immunterapi mot lungekreft

Lungekreftpasientar kan no få behandling med immunterapilegemiddelet pembrolizumab (Keytruda). Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre det i norske sjukehus.
26.09.2016

To ja og fire nei frå beslutningsforum

Pembrolizumab (Keytruda) blir innført til behandling av ikkje-småcella lungekreft. Dette var ein av seks metodar som Beslutningsforum vurderte. Ytterlegare eitt legemiddel blir innført, mens fire andre metodar fekk nei.
21.09.2016

Endå fleire kan sjå journalen sin på nett

– I mai kom første del av Min pasientjournal i Helse Vest. Då kunne nokre pasientar logge seg inn på helsenorge.no og sjå utvalde journalnotat. No opnar vi opp for at også pasientar innanfor rus og psykisk helsevern kan få tilgang til journ...
17.09.2016

Alvorleg sjuke får sin eigen kontaktlege

Frå 15. september får alvorleg sjuke pasientar sin eigen kontaktlege på sjukehuset. Ordninga skal sikre betre informasjon til pasientane og styrkje pasienttryggleiken. 
17.09.2016

Tettare samarbeid om arbeid og helse

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal jobbe tettare saman for å møte store utfordringar som fråfall i skulen, integrering og sosial ulikskap.
17.09.2016

Utlysing av Helse Vests strategiske midlar til rusforsking

Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser med dette ut strategiske midlar til rusforsking i perioden 2016 til og med 2018. Søknadsfristen er måndag 10. oktober kl. 1600.
17.09.2016

Nye avtalar for radiologiske tenester

Curato og Unilabs er valde som leverandørar av radiologiske tenester i Helse Vest. Dette kjem i tillegg til tilbodet som finst i sjukehusa i regionen. Dei nye avtalane gjeld frå 1. september 2016 og har ei årleg ramme på i alt 116 millionar kroner. 
18.06.2016

Helse Vest har Noregs første portør med fagbrev

Leif Moen er landets første fagarbeidar i portørfaget. Tysdag 7. juni 2016 tok han tidenes aller første fagbrev som portør ved Stavanger universitetssjukehus.
Sjå fleire nyheiter()