Spesialist­helsetenesta på Vestlandet

Nyheiter

07.10.2016

Stort engasjement for Helse2030

Korleis ser helsetenesta på Vestlandet ut 15 år fram i tid? Korleis møter vi framtida med dei beste løysingane for pasientane? Vel 500 deltakarar har delteke på strategisamlingane i Helse Vest dei siste vekene.
27.09.2016

Nye laboratorietenester i Helse Vest

Helse Vest RHF sørgjer for laboratorietenester i regionen. Det vil seie at fastlegar, avtalespesialistar og tannlegar kan sende prøvane sine til sjukehusa sine laboratorium i det føretaket dei høyrer til. I tillegg blir det inngått avtalar...
26.09.2016

Immunterapi mot lungekreft

Lungekreftpasientar kan no få behandling med immunterapilegemiddelet pembrolizumab (Keytruda). Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre det i norske sjukehus.
26.09.2016

To ja og fire nei frå beslutningsforum

Pembrolizumab (Keytruda) blir innført til behandling av ikkje-småcella lungekreft. Dette var ein av seks metodar som Beslutningsforum vurderte. Ytterlegare eitt legemiddel blir innført, mens fire andre metodar fekk nei.
21.09.2016

Endå fleire kan sjå journalen sin på nett

– I mai kom første del av Min pasientjournal i Helse Vest. Då kunne nokre pasientar logge seg inn på helsenorge.no og sjå utvalde journalnotat. No opnar vi opp for at også pasientar innanfor rus og psykisk helsevern kan få tilgang til journ...
17.09.2016

Alvorleg sjuke får sin eigen kontaktlege

Frå 15. september får alvorleg sjuke pasientar sin eigen kontaktlege på sjukehuset. Ordninga skal sikre betre informasjon til pasientane og styrkje pasienttryggleiken. 
17.09.2016

Tettare samarbeid om arbeid og helse

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal jobbe tettare saman for å møte store utfordringar som fråfall i skulen, integrering og sosial ulikskap.
17.09.2016

Utlysing av Helse Vests strategiske midlar til rusforsking

Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser med dette ut strategiske midlar til rusforsking i perioden 2016 til og med 2018. Søknadsfristen er måndag 10. oktober kl. 1600.
17.09.2016

Nye avtalar for radiologiske tenester

Curato og Unilabs er valde som leverandørar av radiologiske tenester i Helse Vest. Dette kjem i tillegg til tilbodet som finst i sjukehusa i regionen. Dei nye avtalane gjeld frå 1. september 2016 og har ei årleg ramme på i alt 116 millionar kroner. 
18.06.2016

Helse Vest har Noregs første portør med fagbrev

Leif Moen er landets første fagarbeidar i portørfaget. Tysdag 7. juni 2016 tok han tidenes aller første fagbrev som portør ved Stavanger universitetssjukehus.
Sjå fleire nyheiter()

Møte og konferansar

27.10 torsdag

Forskningskonferansen 2016

Årets konferanse blir arrangert på Solstrand Hotel & Bad i Os utanfor Bergen, torsdag 27. og fredag 28. oktober. Det er opent for påmelding fram til 4. oktober 2016.

02.11 onsdag

Styremøte 2. november 2016

Møtet blir halde i Bergen.

24.11 torsdag

Innovasjonskonferansen 2016

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner Innovasjonskonferansen 2016 og han vil inspirere oss om ambisjoner, handlinger og forventninger: "Mot en mer innovativ helse- og omsorgstjeneste."

24.11 torsdag

Miljø- og klimaforum 2016

Møtet blir halde i Oslo.

01.12 torsdag

Møte i regionalt brukarutval 1. desember 2016

Møtet blir halde hos Helse Vest i Stavanger.

06.12 tysdag

Paradigmeskifte? Når brukaren set agendaen...

Verksame metodar for brukarmedverknad i helse- og boligsosialt arbeid

07.12 onsdag

Styremøte 7. desember 2016

Møtet blir halde hos Helse Vest RHF på Forus ved Stavanger.

16.03 torsdag

Miljø- og klimakonferansen 2017

Meir informasjon og program kjem seinare.

Sjå fleire kommande arrangement ()