Grøn beredskap i Helse Vest RHF

Koronavirus

Helse Vest RHF er i grøn beredskap basert på utviklinga av koronautbrotet regionalt og nasjonalt. Det betyr at det er eit avgrensa behov for ekstra ressursar, og at situasjonen krev auka merksemd. På beredskapssida finn du blant anna mediekontakt og informasjon til næringsliv og private aktørar.

Spesialist­helsetenesta på Vestlandet

Nyheiter

 • Fly
  06.08.2020
  Reiseråd og tilrådingar for medarbeidarar i Helse Vest som har vore i utlandet

  Du må teste deg om du har vore i grøne land og gå i karantene om du har besøkt raude. Her er råda og retningslinjene som gjeld når du kjem heim frå utlandet eller tenkjer deg på ei utanlandsreise. Saka er oppdatert 6. august.

 • Diverse sympol på grøn bakgrunn.
  02.07.2020
  Tre nasjonale forskingsnettverk til Vestlandet

  Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforsking i spesialisthelsetenesta (NSG) har tildelt midlar til nasjonale forskingsnettverk. Alle dei tre forskingsnettverka som får tildeling, høyrer heime i region vest.

 • Helle K. Schøyen. Portrettfoto
  24.06.2020
  Ny administrerende direktør i Helse Stavanger

  Helle K. Schøyen er i ekstraordinært styremøte onsdag 24. juni tilsatt som ny administrerende direktør i Helse Stavanger.

 • Pleier, skriver. Foto.
  23.06.2020
  Innfører ein ny type protesar

  Beslutningsforum for nye metoder innfører metoden beinforankra ekstremitetsprotese til pasientar som ikkje kan bruke konvensjonell protese. I alt blei fem nye metodar beslutta i møtet måndag 22. juni, i tillegg til to andre saker.

 • Pleier tek blodprøve av pasient. Foto.
  19.06.2020
  No kan du søkje Helse Vests forskingsmidlar for 2021

  Forskingsmidlane i Helse Vest skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Fristen for å søkje midlane er 15. september 2020.

 • 17.06.2020
  Forslag til priskandidatar til Helse Vests Forskingspris og Innovasjonspris

  Helse Vest og Det regionale samarbeidsorganet for forsking og innovasjon inviterer leiarar og medarbeidarar ved helseføretak/sjukehus, universitet og høgskular i regionen til å komme med forslag til kandidatar til dei to prisane.

 • Tine Nordgreen. Foto.
  17.06.2020
  Haukeland universitetssjukehus får sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon

  «Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health» blir Haukeland universitetssjukehus sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret er eitt av 22 nye senter som får to milliardar kroner frå Forskningsrådet.

 • 10.06.2020 Helse Førde
  Helseatlas: Store variasjonar i rusomsorg og psykisk helsevern

  Helseatlas: Kvar du bur i landet avgjer kva helsehjelp du får mot rusliding og psykiske plager. Helse Førde lanserer no eit helseatlas som viser store variasjonar i behandlinga folk i Norge får mot desse lidingane.

 • pasient i skranke på sjukehuset
  09.06.2020
  Auka tiltru til sjukehusa i koronakrisa

  Tiltrua innbyggjarane har til sjukehusa på Vestlandet har auka under koronapandemien. Det viser ei fersk befolkningsundersøking gjennomført av Respons Analyse. Samtidig viser undersøkinga at enkelte har unnlate å ta kontakt med sjukehusa i...

 • 05.06.2020 Helse Nord RHF
  Slik jobber spesialisthelsetjenesten for å beskytte miljøet

  Spesialisthelsetjenesten har et stort samfunnsansvar. Ikke bare i rollen som behandler, men ikke minst også i det å beskytte miljø og klima i størst mulig grad. I dag lanseres Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar.

 • Fem personer står langt fra hverandre under prisutdeling, minst én menter mellom hver. Foto.
  04.06.2020
  Kvalitetsprisen til Haraldsplass

  Haraldsplass Diakonale Sykehus får kvalitetsprisen i Helse Vest for 2020. Sjukehuset har gjennomført eit formidabelt forbetringsarbeid knytt til uønskte hendingar i samband med legemiddelhandtering. Sidan 2015 har sjukehuset redusert talet...

 • Bent Høie holder rapporten. Foto
  29.05.2020
  Over én milliard investert i forskning og innovasjon

  Forskning og innovasjon i helsetjenestene får fram ny kunnskap til beste for pasienter og pasientbehandlingen. I fjor gikk over én milliard regionale forskningskroner til forskning og innovasjon i helseforetakene i landet, og det er kreftfo...

 • Foto av kvinne som jobber foran pc.
  26.05.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Nye styrer i de felleseide selskapene

  Mandag ble det avholdt foretaksmøter der de regionale helseforetakenes fem felleseide selskap fikk nye styrer. Nasjonal IKT HF ble vedtatt avviklet.

 • 20.05.2020
  Klarsignal for bygging av protonsenter

  Bygginga av protonsenter på Haukeland universitetssjukehus starter over sommaren. Det er klart etter at styret i Helse Vest har godkjent forprosjektet. Protonsenteret vil stå ferdig i 2024, og skal saman med det nye senteret på Radiumhospit...

 • 19.05.2020
  Gode erfaringar med konsultasjon over video

  I mars blei ei ny løysing for videokonsultasjon mellom behandlar og pasient klar til bruk. Nesten ti tusen konsultasjonar og sju veker seinare er tilbodet godt utprøvd hos fleire behandlarar.

 • 18.05.2020 Helse Nord RHF
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Her kan du se webinaret, og finne presentasjonene fra foredragsholderne.

 • Pleier kjører pasient i seng gjennom korridoren. Foto.
  28.04.2020
  Innfører tre nye legemiddel

  Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemiddel til behandling av gram-negativ sepsis, kreft i eggstokkar/eggleder/bukhinne, og hemofili A. I alt blei fire nye metodar bestemt innførte i møtet måndag 27. april.

 • Mann på truck lastar av esker frå lastebil. Foto
  23.04.2020
  Stor last med smittevernutstyr

  150 pallar med mellom anna smittedressar, vernebriller, hanskar og masker kom til det regionale lageret for smittevernutstyr i Bergen før helga. Utstyret blir sendt vidare til sjukehus og kommunar over heile Vestlandet.

 • Byggjeplass SUS2023
  23.04.2020
  God framdrift i byggjeprosjekta i regionen

  Dei største byggjeprosjekta i Helse Vest går som planlagt og vil truleg halde framdriftsplanane sine trass i koronapandemien. Pandemien har kravd tilpassingar på byggjeplassane og det er nokre utfordringar knytt til bemanning og levering av...

 • illustrasjonsfoto
  17.04.2020
  Gradvis opptrapping av planlagt aktivitet

  Sjukehusa på Vestlandet trappar gradvis opp den planlagde aktiviteten etter at dei har måtte sette ei rekkje sjukehusavtalar på vent dei siste vekene for å handtere koronapandemien. Beredskapsnivået blir òg endra frå gult til grønt. Når sju...

 • To sykepleiere tar på seg smittevernutstyr. Foto.
  16.04.2020
  Kraftig auke i talet på intensivplassar

  Sjukehusa i Helse Vest har laga planar for å kunne handtere ein kraftig auke i behovet for intensivplassar knytt til koronapandemien. Målet til føretaka er å auke intensivkapasiteten frå 57 til 294 plassar.

 • Bilde av ein skjerm og tre mobilar som viser nettsidene til sjukehusa. Foto/illustrasjon.
  14.04.2020
  Nettsidene til sjukehusa - ein viktig informasjonskanal

  Nettsidene til sjukehusa blir brukte. I mars hadde felles nettløysing for spesialisthelsetenesta samla over 7,2 millionar sidevisingar. Dette er nær dobbelt så mange som i månaden før.

 • snakk om sjølvmordstankar
  08.04.2020
  Ta vare på kvarandre

  For mange er denne våren ekstra tung. Ringverknadane av koronapandemien er mange og gjer at kvardagen kan vere vanskeleg å takle. Helse Vest køyrer derfor ein folkeopplysingskampanje no i påska for å førebyggje sjølvmord.

 • 03.04.2020
  No skal sjukehusa bruke videokonsultasjonar

  For å halde fysiske møter mellom menneskjer til eit minimum og redusere risiko for smitte, vil sjukehusa no bruke videokonsultasjonar så langt det er mogleg.

 • Banner, grafikk, rosa koronavirus på blå bakgrunn
  01.04.2020
  Norsk pandemiregister opprettet i Helse Bergen

  Tirsdag 31. april startet sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus. Registeret er en utvidelse av Norsk intensivregister som driftes av Helse Bergen.

 • 30.03.2020
  Innfører legemiddel mot brystkreft og lungekreft

  Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemiddel til behandling av brystkreft og lungekreft. I alt blei sju nye metodar beslutta i møtet mandag 30. mars.

 • illustrasjonsfoto: Helse Bergen/Katrine Sunde
  30.03.2020
  Færre innleggingar - kurva flatar ut

  Felles dugnad og strenge tiltak i befolkninga har hatt effekt på talet på sjukehusinnleggingar i Helse Vest. Kurva ser ut til å flate ut og vi hadde førre veke 370 færre innlagde pasientar med koronavirus enn estimert i prognosane.

 • 28.03.2020
  Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

  Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og Utenriksdeparte...

 • 26.03.2020
  Flere respiratorer på vei til sykehusene

  Det er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19 epidemien.

 • koronavirus
  22.03.2020
  Nasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyr

  Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Mange har allerede bidratt, men behovet for mer utstyr øker.

 • koronavirus
  22.03.2020
  Nasjonal koordinering av smittevernutstyr

  For å sikre god samordning mellom helseregionane og for å kunne ta raske avgjersle har Helse Sør-Øst RHF fått eit nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittevernutstyr og legemiddel i forbindelse med koronautbrotet.

 • 19.03.2020
  Sjukehusa førebur fleire intensivplassar

  Alle sjukehusa i Helse Vest førebur seg på å auke talet på intensivplassar.

 • korona
  18.03.2020
  Tilbodet til pasientar innanfor psykisk helsevern og rusbehandling

  Psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er del av spesialisthelsetenesta og følgjer dei same smitteverntiltaka som andre fagområder. Det betyr at pasientar som er i akutt og heilt nødvendig...

 • 16.03.2020
  Ivar Eriksen er konstituert direktør i Helse Vest RHF

  Ivar Eriksen er konstituert administrerande direktør i det regionale helseføretaket fram til 23. mars.

 • 16.03.2020
  Sjukehusa treng di hjelp!

  Sjukehusa på Vestlandet treng ekstra personell raskt i samband med koronautbrotet. Er du lege, sjukepleiar, spesialsjukepleiar, jordmor  eller student innan desse områda, og ikkje tilsett på eit sjukehus eller i ein kommune allereie? Er du...

 • 16.03.2020
  Korona: Saksbehandling og innsynsspørsmål tar lengre tid enn vanleg

  Korona-situasjonen har første og største prioritet i Helse Vest. Det inneber at andre oppgåver må vente.

 • 13.03.2020
  Korona: Ber næringslivet på Vestlandet om å bidra med utstyr

  Som ein del av beredskapen knytt til koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

 • 12.03.2020
  Helse Vest i gul beredskap

  Helse Vest RHF er i gul beredskap basert på utviklinga av koronautbrotet nasjonalt og internasjonalt.

 • Sjukehuskorridor
  06.03.2020
  Dei fleste nye metodane blir innførte

  Totalt blei 82 unike metodar vedtekne i Beslutningsforum for nye metoder i 2019. Av desse blei heile 64 metoder innførte.

 • Skilt sjukehus
  05.03.2020
  Nye styre i helseføretaka

  I føretaksmøter onsdag 4. mars 2020 blei følgjande styre oppnemnd for helseføretaka på Vestlandet.

 • sus
  25.02.2020
  Bjørn Erikstein er ny styreleiar i Helse Stavanger

  I føretaksmøte i dag blei det oppnemnd nye medlemmar til styret i Helse Stavanger. Bjørn Erikstein er ny styreleiar, Christine Sagen Helgø er ny nestleiar i styret og Hege Ebeltoft er nytt styremedlem i føretaket.

 • 24.02.2020
  Ja til legemiddel mot atopisk dermatitt

  Beslutningsforum innfører legemiddel mot atopisk dermatitt, også kalla atopisk eksem, for både vaksne og barn. Det blei bestemt på møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 24. februar.

 • 20.02.2020
  Inger Cathrine Bryne blir ny direktør for Helse Vest RHF

  Styret i Helse Vest har tilsett Inger Cathrine Bryne som ny administrerande direktør i eit ekstraordinært styremøte i dag.

 • 18.02.2020
  Søkarliste administrerande direktør Helse Vest

  Søknadsfristen for stillinga som administrerande direktør i Helse Vest RHF var 14. februar 2020. Styret i Helse Vest tar sikte på å tilsette ny direktør i det regionale helseføretaket i eit ekstraordinært styremøte torsdag 20. februar 2020.

 • 18.02.2020
  Innspel til utforming av kommande evaluering av Nye metoder?

  Etter at Stortinget ba om ei evaluering for å vidareutvikle og forbetre Nye metoder, skal det nå bli gjennomført eit førebuande arbeid. Alle har anledning til å kome med innspel innan fristen 15. mars 2020.

 • Patolog fester voksblokker i små kassettar
  07.02.2020
  Patologien tar steget inn i det digitale

  Ein stad, langt inne i kjerna på sjukehusa våre ligg det siste, analoge knutepunktet mellom alle fastlegar, spesialistar, og det meste av behandlingsmetodane våre – Avdeling for patologi. I snart 150 år har mikroskopet vore det viktigaste a...

 • 06.02.2020
  Opna AMK LA Vest

  Kl. 09 tysdag overtok AMK Bergen koordinering og flight following av luftambulansen i Stavanger, kl. 10 var også Førde med. Éin time seinare erklærte administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen AMK LA Vest for offisielt opna.

 • resepsjon sykehus
  06.02.2020
  Høg tiltru til sjukehusa

  Innbyggjarane på Vestlandet har tillit til at dei vil få hjelp når dei treng det og har eit godt inntrykk av sjukehusa i regionen. Det er klart etter at resultata frå omdømmeundersøkinga for 2019 er lagt fram.

 • Pose med væske. Illustrasjonsfoto.
  29.01.2020
  Metodevurdering blir lagd ut på høyring

  Beslutningsforum for nye metoder sender metodevurderinga om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon" ut på open høyring. I tillegg er det sagt ja til kombinasjonslegemiddel til behandling av nyrekreft.

 • 6 personer som har blitt enieg om nytt topplederprogram. Foto.
  28.01.2020
  Ny felles toppleiarutdanning for spesialist- og kommunehelsetenesta

  Dei regionale helseføretaka og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre eit nytt felles toppleiarprogram for leiarar i spesialisthelsetenesta og kommunale helse- og omsorgstenester. Det første kullet startar hausten 2020.

Sjå alle nyheiter

Møte og konferansar

 • Torsdag 20.08.
  Møte i Regionalt brukarutval

  Møte for alle representantane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest. Møta blir i all hovudsak halde kring éi veke før styremøta i Helse Vest.

 • Onsdag 02.09.
  Styremøte

  Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.

 • Torsdag 03.09.
  Møte i Regionalt brukarutval

  Møte for alle representantane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest. Møta blir i all hovudsak halde kring éi veke før styremøta i Helse Vest.

 • Måndag 28.09.
  Styremøte

  Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.

 • Måndag 28.09.
  Møte i Regionalt brukarutval

  Møte for alle representantane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest. Møta blir i all hovudsak halde kring éi veke før styremøta i Helse Vest.

 • Onsdag 28.10.
  Møte i Regionalt brukarutval

  Møte for alle representantane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest. Møta blir i all hovudsak halde kring éi veke før styremøta i Helse Vest.

 • Onsdag 04.11.
  Styremøte

  Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.

 • Torsdag 19.11.
  Helse Vests utdanningskonferanse 2020

 • Onsdag 02.12.
  Møte i Regionalt brukarutval

  Møte for alle representantane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest. Møta blir i all hovudsak halde kring éi veke før styremøta i Helse Vest.

 • Onsdag 09.12.
  Styremøte

  Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.