Skjerm som viser ulike poster på eit sjukehus. Foto.

Behandlingsstader

Når du blir tilvist til behandling, vil du som oftast bli teken i mot på eit av sjukehusa  våre. Men du kan også få hjelp andre stader.
​​​Som pasient på Vestlandet kan du få hjelp både i dei offentlege sjukehusa og i dei private sjukehusa, institusjonane eller spesialistane som Helse Vest har avtale med. For å kome i kontakt med spesialisthelsetenesta, må du ha tilvising frå legen din.

Ventetida kan variere mellom sjukehusa og institusjonane, både innanfor for Helse Vest og i resten av landet. Du har rett til å velje kva sjukehus du ønskjer å bli behandla ved.

Behandling i sjukehusa​​

Helse Førde - Førde sentralsjukehus Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus Helse Fonna - Haugesund sjukehus Helse Stavanger - Stavanger un​iversitetssjukehus​ ​Haraldsplass Diakonale Sykehus

Sjukehus og institusj​ona​​r

Alle sjukehus og institusjonar i Helse Vest

Behandling i private sjukehus og hos avtalespesialistar som har avtale med Hel​se Vest

Vi har avtalar med fleire private sjukehus og andre som tilbyr spesialisert behandling. Avtalane er knytte til bestemte behandlingstilbod der det kan være litt ventetid i våre offentlege sykehus. Du kan også få tilvising til ein privat leverandør dersom lokalsjukehuset ikkje har tilsett ein spesialist som kan behandle deg.

Rett til fritt behandlingsval blei innført i 2015 og gjer at pasientar med rett til nødvendig helsehjelp i tillegg kan velj​e blant verksemder som er godkjent gjennom ordninga forvalta av HELFO.

Alt om avtalar med private Lege- og psykologspesialistar

Behandling i utla​ndet

​​Utanlandsbehandling (Helse Bergen)


 

Meir om behandling

Fann du det du leitte etter?