Avtalar med private

Helse Vest har avtalar med fleire private aktørar innanfor ulike område. For å kome i kontakt med dei, må du ha tilvising.​

Fakta om dei private avtalane i Helse Vest​​

Helse Vest RHF hadde per 31. desember 2015 driftsavtalar med 277 privatpraktiserande spesialistar, 132 innanfor somatikk og 145 innanfor psykisk helsevern. Dei fekk driftstilskot frå Helse Vest RHF.

I tillegg hadde det regionale helseføretaket driftsavtale med sju private ideelle sjukehus og institusjonar innanfor somatikk og psykiatri, åtte private rusinstitusjonar og sju private rehabiliteringsinstitusjonar i vår region. Helse Vest har også 8 tilleggsavtaler knytt til Helse Sør-Øst sine avtaler med private rehabiliteringsinstitusjonar, fordi desse institusjonane blir nytta av pasientar frå Helse Vest. 

For å auke kapasiteten på område der det er lang ventetid, er det inngått avtaler med private tilbydarar. Ved utgangen av 2015 hadde Helse Vest avtaler med fire private spesialistar og sju private kommersielle sjukehus. Helse Vest har avtale med to private laboratorium og tre avtala​r om radiologitenester (same leverandør, men på tre ulike plassar – Bergen, Haugesund og Stavanger).​​Lege- og psykologspesialistar​ Private, ideelle institusjonar Kirurgi - private spesialistar Kirurgi - private, kommersielle sjukehus Rehabilitering - private avtalar Rusbehandling - private avtalar Røntgen og laboratorium - private avtalar

 

Private behandlingsstader med avtale, landsoversikt på helsenorge.no

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.