Beredskap

Helse Vest RHF er i grøn beredskap basert på utviklinga av koronautbrotet regionalt og nasjonalt.

Sjukehusa våre er klare til å ta imot fleire koronapasientar om det igjen blir ein auke i covid-19-pasientar som treng sjukehusinnlegging.

For å koordinere og planleggje for best mogleg disponering av personell og utstyr, har vi jamleg møte med alle helseføretaka og dei private ideelle sjukehusa med opptaksområde i regionen.

Informasjon om koronasmitte

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsenorge har god informasjon om koronaviruset.

Folkehelseinstituttet Helsenorge

Information in English

Finn du ikkje finn svar, kan du ringje Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Om du trur du er smitta, ring fastlegen din. Får du ikkje tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116 117.

Smittevernutstyr

Nasjonal koordinering av utstyr

Helse Sør-Øst RHF har eit nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittvernutstyr og legemiddel i forbindelse med koronautbrotet.

Kvar veke rapporterer dei til nasjonale helsemyndigheit på status over lagerbehaldning og bestilte leveransar av smittevernutstyr.

Lagerbehaldning og leveransar av smittevernutstyr

Informasjon til næringslivet som vil bidra med smittevernutstyr

Næringslivet på Vestlandet har det siste halve året bidrege med mellom anna andedrettsvern, vernebriller, hanskar, munnbind, visir og beskyttande dressar og frakkar det siste halve året. Tusen takk for hjelpa!

Kontaktpersonar i føretaka

Ofte stilte spørsmål til Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF får mange spørsmål i samband med arbeidet dei gjer under det pågåande virusutbrotet.

Her finn du svar på dei mest stilte spørsmåla

Informasjon til private aktørar

Vi har laga ei side med generell informasjon og vanlege spørsmål og svar for private aktørar. Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på her, kan du sende oss ein e-post på privat-covid19@helse-vest.no

Vanlege spørsmål og svar

Førespurnad om støtte frå Forsvaret

Helse Nord RHF har fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å ta imot, koordinere og framføre støtteførespurnadar frå spesialisthelsetenesta til Forsvaret. Det betyr støtte frå Forsvaret til spesialisthelsetenesta med relevante kapasitetar i form av personell- og/eller materiell for å førebyggje og hindre tap av liv eller skade, i tillegg til å ta i vare behovet for sikkerheit i samfunnet.

Det blir innført rutinar for ei saksbehandling som skal leggje til rette for at førespurnadar om støtte kjem hurtig til rett nivå for ei sikker vurdering og avgjersle.

Les meir og sjå skjema for førespurnad om støtte frå Forsvaret

Ressursar om bruk av smittevernutstyr

Her finn du plakatar, introduksjonsvideoar og andre ressursar om bruk av smittevernutstyr i sjukehusa og helseføretaka.

Kommunikasjon og smittevernutstyr

Informasjon til media

Mediekontaktar i Helse Vest RHF og i helseføretaka

Helse Førde:

E-post: kommunikasjon@helse-forde.no

Helse Bergen:

E-post: info@helse-bergen.no

Telefon: (+47) 55 97 60 00 - kvardagar kl. 08.00 - 15.30
Vakttelefon: (+47) 95 89 04 45 - utanom vanleg kontortid

Helse Fonna:

E-post: kommunikasjon@helse-fonna.no

Helse Stavanger:

Tysdag 19. januar er 16 pasientar innlagde med covid-19 i Helse Vest. Fem av desse er på intensivavdeling og tre får behandling i respirator.

Helse Vest viser til rapportane frå Helsedirektoratet om innlagde pasientar. Vi supplerer med tal frå føretaka på Vestlandet her, men når det er særleg få pasientar (t.d. éin) på sjukehusa, legg vi ikkje ut tal av personvernomsyn.

Når talet på innlagde pasientar med bekrefta koronasmitte er lågt opgir vi ikkje tall per helseføretak eller informasjon om intensiv- og respiratorbehandling. Dette på grunn av moglegheit for identifikasjon.

Helse Vest oppdaterer denne informasjonen kvar dag, i tråd med rapporteringane til Helsedirektoratet.

Nasjonal oversikt:

Helsedirektoratet - status pasientar med koronasmitte i sjukehus

FHI - status pasientar med koronasmitte i sjukehus

Regional oversikt:

Sjå også nettsidene til helseføretaka våre, med oppdaterte tal:

Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Tysdag 19. januar er 117 medarbeidarar i føretaksgruppa i Helse Vest i heimekarantene.

Helse Stavanger: 69
Helse Fonna: 25
Helse Bergen: 22
Helse Førde: 1
Sjukehusapoteka Vest: 0
Helse Vest IKT: 0

* Tala er for vekedagar og henta frå personalsystemet og inkluderer medarbeidarar i karantene og medarbeidarar i karantene som jobbar heime. Tala blir henta ut ca kl 11.00 og kan variere frå tala sjukehusa hentar ut på andre tidspunkt. Vidare kan tala variere frå dei sjukehusa rapporterar, då dei kan ha inkludert andre variablar i sine berekningar.

 

Beredskap i Helse Vest

Helseberedskapsplanar og smittevern

God krisehandtering føreset god kommunikasjon, samhandling og klar rolleforståing. Dette oppnår vi gjennom gode beredskapsplanar og gode rutinar, som vi kontinuerleg øver på.

Regional helseberedskapsplan for Helse Vest er ein rammeplan som beskriv roller og ansvar i ei krise, både når det gjeld administrasjon, førebygging og handtering.

Føringane som er lagde i denne planen, skal speglast av i beredskapsplanane i helseføretaka, slik at beredskapsarbeidet i Helse Vest står fram som heilskapleg og samordna.

Regional helseberedskapsplan 2019 - 2021(PDF)

Nasjonal helseberedskap

Nasjonal helseberedskapsplan - PDF (regjeringen.no) Kriseinfo.no

Smittevern

Regional smittevernplan (PDF) Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest (PDF) Beredskaps- og vakttelefonar ved Folkehelseinstituttet

Beredskapsnivå

Grøn beredskap

Einuavklart situasjon, der det kan bli behov for ekstraordinære ressursar og tiltak. Det er eit avgrensa behov for ekstra ressursar. Situasjonen krev auka merksemd.

Gul beredskap

Ei uønskt hending med avgrensa omfang har skjedd. Situasjonen må handterast med utvida innsats eller ekstraordinære ressursar og tiltak.

Raud beredskap

Ei alvorleg uønskt hending har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressursar og tiltak.

 

Siste nytt om beredskapssituasjonen

Fann du det du leitte etter?