Beredskap

Helse Vest RHF er i grøn beredskap basert på utviklinga av koronautbrotet regionalt og nasjonalt.

Sjukehusa på Vestlandet trappar gradvis opp den planlagde aktiviteten etter at dei har måtte sette ei rekkje sjukehusavtalar på vent dei siste vekene for å handtere koronapandemien.

Auke i behandlingskapasitet i helseføretaka i Helse Vest i samband med covid-19-epidemien

Informasjon om koronasmitte

Folkehelseinstituttet (FHI) og helsenorge.no har laga gode informasjonssider med fakta og råd om koronaviruset. Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringje Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Folkehelseinstituttethelsenorge.no
Dersom du trur du er smitta, ring fastlegen din. Om du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116 117.

Innkjøp av utstyr og ekstra personell

I alle sjukehusa våre blir det gjort omfattande førebuingar for å handtere spreiinga av koronaviruset i befolkninga. Helse Vest RHF har jamlege møte med leiinga i alle helseføretaka og dei private ideelle sjukehusa med opptaksområde i regionen, for å koordinere og planleggje for best mogleg disponering av personell og utstyr.

Nasjonal koordinering av utstyr

Helse Sør-Øst RHF har eit nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittvernutstyr og legemiddel i forbindelse med koronautbrotet. Det er over lang tid bestilt store kvanta med utstyr.

Hald deg oppdatert om innkjøp og leveransar av smittevernutstyr

Informasjon til næringslivet som vil bidra med smittevernutstyr

Som ein del av beredskapen knytt til koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget. Mellom utstyret som trengs er andedrettsvern, vernebriller, hanskar, munnbind, visir og beskyttande dressar og -frakkar.

Kontaktpersonar i føretaka

Ofte stilte spørsmål til Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF får mange spørsmål i samband med arbeidet dei gjer under det pågåande virusutbrotet.

Her finn du svar på dei mest stilte spørsmåla

Informasjon til private aktørar

Vi har laga ei side med generell informasjon og vanlege spørsmål og svar for private aktørar. Dersom du ikkje finn svar på det du lurar på her, kan du sende oss ein e-post.

Vanlege spørsmål og svar

E-post: privat-covid19@helse-vest.no

Behov for ekstra helsepersonell i sjukehusa

Sjukehusa på Vestlandet treng ekstra personell raskt i samband med koronautbrotet. Er du lege, sjukepleiar, spesialsjukepleiar, jordmor eller student innanfor desse områda, og ikkje tilsett på eit sjukehus eller i ein kommune allereie? Er du helsefagarbeidar/hjelpepleiar eller helsesekretær/medisinsk sekretær? Vi treng deg og kompetansen din.

Førespurnad om støtte frå Forsvaret

Helse Nord RHF har fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å ta imot, koordinere og framføre støtteførespurnadar frå spesialisthelsetenesta til Forsvaret. Det betyr støtte frå Forsvaret til spesialisthelsetenesta med relevante kapasitetar i form av personell- og/eller materiell for å førebyggje og hindre tap av liv eller skade, i tillegg til å ta i vare behovet for sikkerheit i samfunnet.

Det blir innført rutinar for ei saksbehandling som skal leggje til rette for at førespurnadar om støtte kjem hurtig til rett nivå for ei sikker vurdering og avgjersle.

Les meir og sjå skjema for førespurnad om støtte frå Forsvaret

Rutinen

Det er utarbeidd eit eige skjema for førespurnad om støtte frå Forsvaret som skal brukast.

 1. Helseføretaket skal bruke skjemaet for dette og sende til beredskapsleiinga i eigeføre RHF.
 2. Eige RHF gjer vurdering av om behovet kan løysast med ressursar i regionen.
 3. Om behovet ikkje kan løses, skal førespurnaden om støtte sendast av eige RHF til: stotteanmodning@helse-nord.no
 4. Ansvaret for den initiale saksbehandling er Sikkerhets- og beredskapsavdelingen i Helse Nord RHF. Her skjer hovedtyngda av saksbehandlinga i samarbeid med liaisonoffiser fra FOH og Helsedirektoratet.
 5. Støtteførespurnadar som blir fremma seinast innan kl. 22.00, vil bli saksbehandla mellom kl. 08.00 og 12.00 påfølgande dag for avklaringar. Prioriterte vil bli fremma for Helsedirektoratet innan kl. 13.00 same dag for samordning og prioritering.
 6. I samråd mellom Helsedirektoratet, DSB og Forsvaret, blir det gjort ei endeleg prioritering, og avgjerd blir fatta av Forsvaret.
 7. Førespurnadar som blir sette fram i helger og helligdagar vil bli handtert etter hastegrad.Informasjon til media

Mediekontaktar i Helse Vest RHF og i helseføretaka

Helse Førde:

E-post: kommunikasjon@helse-forde.no

Helse Bergen:

E-post: info@helse-bergen.no

Telefon: (+47) 55 97 60 00 - kvardagar kl. 08.00 - 15.30
Vakttelefon: (+47) 95 89 04 45 - utanom vanleg kontortid

Helse Fonna:

E-post: kommunikasjon@helse-fonna.no

Helse Stavanger:

Onsdag 3. juni klokka 08.00 hadde sjukehusa i Helse Vest ingen innlagde pasientar med bekrefta koronasmitte.

Av omsyn til personvernet gir vi ikkje tall per føretak eller informasjon om intensiv- eller respiratorbehandling. Talet på innlagde pasientar i sjukehus med bekrefta koronasmitte er så lågt at det kan vere muligheit for identifikasjon.

Nasjonal oversikt:

Helsedirektoratet - status pasientar med koronasmitte i sjukehus

FHI - status pasientar med koronasmitte i sjukehus

Tysdag 2. juni var i alt 12 medarbeidarar i føretaksgruppa i Helse Vest i heimekarantene.

Helse Stavanger: 1
Helse Fonna: 2
Helse Bergen: 7
Helse Førde: 2
Sjukehusapoteka Vest: 0
Helse Vest IKT: 0

* Tala er henta frå personalsystemet og inkluderer medarbeidarar i karantene og medarbeidarar i karantene som jobbar heime. Tala kan variere frå tala sjukehusa rapporterar, då dei kan ha inkludert andre variablar i sine berekningar.

 

Beredskap i Helse Vest

Helseberedskapsplanar og smittevern

God krisehandtering føreset god kommunikasjon, samhandling og klar rolleforståing. Dette oppnår vi gjennom gode beredskapsplanar og gode rutinar, som vi kontinuerleg øver på.

Regional helseberedskapsplan for Helse Vest er ein rammeplan som beskriv roller og ansvar i ei krise, både når det gjeld administrasjon, førebygging og handtering.

Føringane som er lagde i denne planen, skal speglast av i beredskapsplanane i helseføretaka, slik at beredskapsarbeidet i Helse Vest står fram som heilskapleg og samordna.

Regional helseberedskapsplan 2019 - 2021(PDF)

Nasjonal helseberedskap

Nasjonal helseberedskapsplan - PDF (regjeringen.no) Kriseinfo.no

Smittevern

Regional smittevernplan (PDF) Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest (PDF) Beredskaps- og vakttelefonar ved Folkehelseinstituttet

Beredskapsnivå

Grøn beredskap

Einuavklart situasjon, der det kan bli behov for ekstraordinære ressursar og tiltak. Det er eit avgrensa behov for ekstra ressursar. Situasjonen krev auka merksemd.

Gul beredskap

Ei uønskt hending med avgrensa omfang har skjedd. Situasjonen må handterast med utvida innsats eller ekstraordinære ressursar og tiltak.

Raud beredskap

Ei alvorleg uønskt hending har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressursar og tiltak.

 


Siste nytt om beredskapssituasjonen

 • 30.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 22

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Illustrasjon
  20.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 21

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 20.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Starter munnbindproduksjon i Sykkylven

  Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

 • 18.05.2020 Vestre Viken
  Spørreundersøkelse om covid-19

  Hvordan reagerer pasienter med psykiske helseutfordringer og rusproblemer på korona-pandemien?

 • 18.05.2020 Helse Nord RHF
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Her kan du se webinaret, og finne presentasjonene fra foredragsholderne.

 • 18.05.2020 Vestre Viken
  Mange blodgivere vil delta i koronastudie

  Det planlegges en studie der man ønsker å måle antistoff mot koronavirus hos givere som har blitt friske igjen. Mange blodgivere har meldt at de er interessert i å delta.

 • 15.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Omfang av import og innkjøp av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge gjennom den nasjonale ordningen som er etablert i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp. Det meste av utstyret er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • Illustrasjoner
  13.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Mer smittevernutstyr til sykehus og kommuner

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge.Forsendelsene gjennomgår kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig for både helseperson...

 • 10.05.2020 Vestre Viken
  Travle dager for logistikkavdelingen

  Ansatte på logistikkavdelingen i Vestre Viken er noen av dem som har opplevd svært travle dager på jobb.

 • 08.05.2020 Vestre Viken
  Slik blir ambulansene smittevasket

  Ambulansene i Vestre Viken må gjennom full smittevask dersom en pasient har påvist eller mistenkt covid-19-smitte. SE VIDEO.

 • 07.05.2020 Vestre Viken
  - Alle pasientene skal føle seg trygge og godt ivaretatt

  I tillegg til stadig fokus på koronasyke, er det viktig at stadig flere får komme til sykehuset for nødvendige polikliniske avtaler, operasjoner eller behandlinger.

 • 07.05.2020 Vestre Viken
  Hold på rutinene – og ta vare på de gode øyeblikkene!

  Når normale dager blir unormale på grunn av faren for koronasmitte, er det viktig å holde på rutinene. Rutinene gir oss en normalitet i en ellers unormal hverdag.

 • 06.05.2020 Vestre Viken
  Testet ansatte for Covid-19

  Travle dager for de som bemannet koronatelefonen og telt for testing av ansatte i Vestre Viken. SE VIDEO.

 • 06.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye leveranser av smittevernutstyr

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • 05.05.2020 Vestre Viken
  Covid-19-serologi ved Vestre Viken

  Fra uke 19 2020 kan vi tilby serologisk analyse for Covid-19 i Vestre Viken. Analysene som tilbys (samlet) er SARS-CoV-2 IgG og SARS-CoV-2 IgM, og vil være tilgjengelig i IHR under pakkenavnet «Covid-19 serologi».

 • 04.05.2020 Vestre Viken
  Den internasjonale håndhygienedagen tirsdag 5. mai

  Håndhygiene er et av de viktigste smitteverntiltakene. I år er markeringen av korrekt håndhygiene ekstra viktig.

 • 02.05.2020 Vestre Viken
  Eksplosiv utvikling i bruk av videokonsultasjon

  Psykisk helse og rus har gjennomfør 1.391 videokonsultasjoner samt 15.557 telefonkonsultasjoner under koronakrisen.

 • 30.04.2020 Vestre Viken
  Slutt på gratis parkering fra 6. mai

  For ansatte og besøkende til Vestre Viken HF opphører ordningen med gratis parkering.

 • 30.04.2020 Vestre Viken
  Se videoer om smittevernsutstyr

  Avdelinger i Vestre Viken HF har samarbeidet om å lage videoer om bruk av smittevernutstyr ved Covid-19.

 • 29.04.2020 Vestre Viken
  Nyutdannet radiograf trives på Kongsberg

  Koronasituasjonen gjør den unge radiografen kom i arbeid på Kongsberg sykehus tidligere enn planlagt.

 • Illustrasjon
  29.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Mer smittevernutstyr på vei til sykehus og kommuner

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • 24.04.2020 Vestre Viken
  Forventet en virusepidemi

  For tyske Gernot Ernst handler det om å gjøre en forskjell. Om å se og forstå pasientene, gi dem et friskere liv og å finne svar på medisinske utfordringer. Nå kombinerer han legevervet med å forske på covid-19.

 • 24.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

  Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr.

 • Mann på truck lastar av esker frå lastebil. Foto
  23.04.2020
  Stor last med smittevernutstyr

  150 pallar med mellom anna smittedressar, vernebriller, hanskar og masker kom til det regionale lageret for smittevernutstyr i Bergen før helga. Utstyret blir sendt vidare til sjukehus og kommunar over heile Vestlandet.

 • Byggjeplass SUS2023
  23.04.2020
  God framdrift i byggjeprosjekta i regionen

  Dei største byggjeprosjekta i Helse Vest går som planlagt og vil truleg halde framdriftsplanane sine trass i koronapandemien. Pandemien har kravd tilpassingar på byggjeplassane og det er nokre utfordringar knytt til bemanning og levering av...

 • 22.04.2020 Vestre Viken
  Se smittevernposten til Asker DPS

  Bli med inn for å se video av den nyopprettede smittevernposten til Asker DPS.

 • 22.04.2020 Vestre Viken
  Vestre Viken nedjusterer til grønn beredskap

  Vestre Viken har nå gått ned til grønn beredskap. Det gjelder alle sykehusene i vårt foretak.

 • 22.04.2020 Vestre Viken
  Fra 0 til 250 videomøter på rekordtid

  Fra null til nærmere 250 videokonsultasjoner på under to uker. Smittefaren fra korona ble den utløsende faktoren for den raske innføringen til pasientene i Klinikk for psykisk helse og rus. SE VIDEO!

 • 20.04.2020 Vestre Viken
  Bærum sykehus starter koronatesting i egen lab

  I løpet av et par uker er bioingeniørene ved Bærum sykehus klar til å analyse koronaprøver i egen lab. Sykehuset er først ute i Norge med å bruke en spesiell testmodul som vil gi en analysekapasitet på flere hundre prøver i døgnet.

 • illustrasjonsfoto
  17.04.2020
  Gradvis opptrapping av planlagt aktivitet

  Sjukehusa på Vestlandet trappar gradvis opp den planlagde aktiviteten etter at dei har måtte sette ei rekkje sjukehusavtalar på vent dei siste vekene for å handtere koronapandemien. Beredskapsnivået blir òg endra frå gult til grønt. Når sju...

 • 17.04.2020 Haraldsplass Diakonale Sykehus
  Haraldsplass Diakonale Sykehus trapper opp aktiviteten

  Sykehuset går nå gradvis over til mer normal drift som følge av flatere covid-19 kurve.

 • 17.04.2020 Vestre Viken
  Digitale pusterom for kreftpasienter

  Trening er viktig for kreftpasienter. Til vanlig kan de trene på sykehusenes Pusterom. Nå er Pusterommene stengt for å begrense koronasmitte. Derfor har Aktiv mot kreft lansert det digitale Pusterommet Hjemme.

 • To sykepleiere tar på seg smittevernutstyr. Foto.
  16.04.2020
  Kraftig auke i talet på intensivplassar

  Sjukehusa i Helse Vest har laga planar for å kunne handtere ein kraftig auke i behovet for intensivplassar knytt til koronapandemien. Målet til føretaka er å auke intensivkapasiteten frå 57 til 294 plassar.

 • 15.04.2020 Vestre Viken
  Over 19.000 pasientmøter er utsatt

  19 848 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler er så langt utsatt ved Vestre viken HF som følge av koronapandemien.

 • 15.04.2020 Vestre Viken
  Takk til våre bioingeniører

  15. april er den internasjonale bioingeniørdagen.

 • Bilde av ein skjerm og tre mobilar som viser nettsidene til sjukehusa. Foto/illustrasjon.
  14.04.2020
  Nettsidene til sjukehusa - ein viktig informasjonskanal

  Nettsidene til sjukehusa blir brukte. I mars hadde felles nettløysing for spesialisthelsetenesta samla over 7,2 millionar sidevisingar. Dette er nær dobbelt så mange som i månaden før.

 • Blodgiver.
  14.04.2020 Vestre Viken
  Blodbanken ønsker blodgivere som har vært koronasyke

  Blodbanken ønsker å komme i kontakt med blodgivere som har blitt friske etter COVID-19-infeksjon. De gjennomfører en studie hvor de ønsker å måle antistoff mot koronavirus hos givere som har blitt friske igjen.

 • 14.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr

  I løpet av påsken har det kommet flere nye forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

 • Seksjonsledere covid-19
  14.04.2020 Akershus universitetssykehus
  De nye avdelingene på Ahus

  Fem sengeområder på Ahus er nå definert som covid-19-områder. Fire sengeområder på Nordbyhagen, og ett på Kongsvinger er frigjort for å behandle pasienter som har koronaviruset som hoveddiagnose.

 • 12.04.2020 Vestre Viken
  Tilbyr videokurs til gravide

  Da det ikke lenger var mulig å gjennomføre fødselsforberedende kurs for gravide, kastet jordmødrene Jane Andersen og Ellen-Sofie «Bippi» Trovik fra Ringerike sykehus seg rundt og laget et gratis videokurs.

 • 11.04.2020 Vestre Viken
  Første norske Covid-19-studie utført ved Bærum sykehus

  Leger ved Bærum sykehus har kartlagt symptomer og sykdomsforløp hos de 42 første pasienter som ble lagt inn med covid-19. Den viser at 1 av 5 pasienter innlagt hadde et svært alvorlig forløp.

 • 10.04.2020 Vestre Viken
  Ny hverdag med smittevask og økt anerkjennelse

  Nå som alle opplever en risiko for Covid-19-smitte, er viktigheten av renholdernes arbeid enda tydeligere.

 • 09.04.2020 Vestre Viken
  - Vi forbereder oss til å ta imot flere pasienter

  Fagdirektør Ulrich Spreng sier Vestre Viken nå bruker verdifull tid til å forberede organisasjonen og ansatte på at flere koronasyke trenger sykebehandling. Opplæring, rekruttering av personell og tilpasning av areal har høy prioritet.

 • 08.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Ta vare på hverandre i en vanskelig tid

  Erfaringer fra tidligere epidemier kan gjøre oss bedre rustet til å takle forekomster av symptomer på stress i forbindelse med den pågående Covid-19-pandemien.

 • snakk om sjølvmordstankar
  08.04.2020
  Ta vare på kvarandre

  For mange er denne våren ekstra tung. Ringverknadane av koronapandemien er mange og gjer at kvardagen kan vere vanskeleg å takle. Helse Vest køyrer derfor ein folkeopplysingskampanje no i påska for å førebyggje sjølvmord.

 • Forberedelse av mikroorganismer som skal spres i luft (bioaerosol) som et ledd i testingen av munnbind og vurdering av mikrobiel
  07.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

 • Karin og katrine
  07.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • Illustrasjon
  06.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Produksjonsstart for smittevernfrakker ved ASAP

  I dag starter produksjonen av smittevernfrakker ved ASAP i Skien. Bedriften, som til vanlig produserer engangslaken, har nå satt et mål om å produsere 4200 frakker om dagen. I løpet av kort tid skal det leveres 400.000 frakker til Helse Sør...

 • 06.04.2020 Vestre Viken
  Se akuttmottaket på Kongsberg

  Se video der avdelingssykepleier Jeanette Ingebrigtsen viser hvordan akuttmottaket på Kongsberg sykehus er forberedt på å ta imot koronapasienter. Du kan også se video fra intensivavdelingen.

 • 06.04.2020 Vestre Viken
  Vestre Viken forsker på korona-medisiner

  Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt. Målet er å finne en behandlingsform som gir alvorlig syke korona-pasienter en bedre prognose og høyere overlevelse.

Fann du det du leitte etter?