Beredskap

Helse Vest RHF er i grøn beredskap basert på utviklinga av koronautbrotet regionalt og nasjonalt.

Sjukehusa på Vestlandet trappar gradvis opp den planlagde aktiviteten etter at dei har måtte sette ei rekkje sjukehusavtalar på vent for å handtere koronapandemien.

Auke i behandlingskapasitet i helseføretaka i Helse Vest i samband med covid-19-epidemien

Informasjon om koronasmitte

Folkehelseinstituttet (FHI) og helsenorge.no har laga gode informasjonssider med fakta og råd om koronaviruset. Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringje Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Folkehelseinstituttethelsenorge.no
Dersom du trur du er smitta, ring fastlegen din. Om du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116 117.

Innkjøp av utstyr og ekstra personell

I alle sjukehusa våre blir det gjort omfattande førebuingar for å handtere spreiinga av koronaviruset i befolkninga. Helse Vest RHF har jamlege møte med leiinga i alle helseføretaka og dei private ideelle sjukehusa med opptaksområde i regionen, for å koordinere og planleggje for best mogleg disponering av personell og utstyr.

Nasjonal koordinering av utstyr

Helse Sør-Øst RHF har eit nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittvernutstyr og legemiddel i forbindelse med koronautbrotet. Det er over lang tid bestilt store kvanta med utstyr.

Hald deg oppdatert om innkjøp og leveransar av smittevernutstyr

Informasjon til næringslivet som vil bidra med smittevernutstyr

Som ein del av beredskapen knytt til koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget. Mellom utstyret som trengs er andedrettsvern, vernebriller, hanskar, munnbind, visir og beskyttande dressar og -frakkar.

Kontaktpersonar i føretaka

Ofte stilte spørsmål til Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF får mange spørsmål i samband med arbeidet dei gjer under det pågåande virusutbrotet.

Her finn du svar på dei mest stilte spørsmåla

Informasjon til private aktørar

Vi har laga ei side med generell informasjon og vanlege spørsmål og svar for private aktørar. Dersom du ikkje finn svar på det du lurar på her, kan du sende oss ein e-post.

Vanlege spørsmål og svar

E-post: privat-covid19@helse-vest.no

Behov for ekstra helsepersonell i sjukehusa

Sjukehusa på Vestlandet treng ekstra personell raskt i samband med koronautbrotet. Er du lege, sjukepleiar, spesialsjukepleiar, jordmor eller student innanfor desse områda, og ikkje tilsett på eit sjukehus eller i ein kommune allereie? Er du helsefagarbeidar/hjelpepleiar eller helsesekretær/medisinsk sekretær? Vi treng deg og kompetansen din.

Førespurnad om støtte frå Forsvaret

Helse Nord RHF har fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å ta imot, koordinere og framføre støtteførespurnadar frå spesialisthelsetenesta til Forsvaret. Det betyr støtte frå Forsvaret til spesialisthelsetenesta med relevante kapasitetar i form av personell- og/eller materiell for å førebyggje og hindre tap av liv eller skade, i tillegg til å ta i vare behovet for sikkerheit i samfunnet.

Det blir innført rutinar for ei saksbehandling som skal leggje til rette for at førespurnadar om støtte kjem hurtig til rett nivå for ei sikker vurdering og avgjersle.

Les meir og sjå skjema for førespurnad om støtte frå Forsvaret

Rutinen

Det er utarbeidd eit eige skjema for førespurnad om støtte frå Forsvaret som skal brukast.

 1. Helseføretaket skal bruke skjemaet for dette og sende til beredskapsleiinga i eigeføre RHF.
 2. Eige RHF gjer vurdering av om behovet kan løysast med ressursar i regionen.
 3. Om behovet ikkje kan løses, skal førespurnaden om støtte sendast av eige RHF til: stotteanmodning@helse-nord.no
 4. Ansvaret for den initiale saksbehandling er Sikkerhets- og beredskapsavdelingen i Helse Nord RHF. Her skjer hovedtyngda av saksbehandlinga i samarbeid med liaisonoffiser fra FOH og Helsedirektoratet.
 5. Støtteførespurnadar som blir fremma seinast innan kl. 22.00, vil bli saksbehandla mellom kl. 08.00 og 12.00 påfølgande dag for avklaringar. Prioriterte vil bli fremma for Helsedirektoratet innan kl. 13.00 same dag for samordning og prioritering.
 6. I samråd mellom Helsedirektoratet, DSB og Forsvaret, blir det gjort ei endeleg prioritering, og avgjerd blir fatta av Forsvaret.
 7. Førespurnadar som blir sette fram i helger og helligdagar vil bli handtert etter hastegrad.Informasjon til media

Mediekontaktar i Helse Vest RHF og i helseføretaka

  

Helse Førde:

E-post: kommunikasjon@helse-forde.no

Helse Bergen:

E-post: info@helse-bergen.no

Telefon: (+47) 55 97 60 00 - kvardagar kl. 08.00 - 15.30
Vakttelefon: (+47) 95 89 04 45 - utanom vanleg kontortid

Helse Fonna:

E-post: kommunikasjon@helse-fonna.no

Helse Stavanger:

Helse Vest viser til Helsedirektoratet sine rapportar om innlagde pasientar. Vi supplerer med tal frå føretaka på Vestlandet her, men når det er særleg få pasientar (t.d. ein) på sjukehusa legg vi ikkje ut tal av personvernomsyn.

Av omsyn til personvernet oppgir vi ikkje tall per helseføretak eller informasjon om intensiv- eller respiratorbehandling. Når talet på innlagde pasientar med bekrefta koronasmitte er lågt kan det vere moglegheit for identifikasjon.

Helse Vest oppdaterer denne informasjonen berre på vekedagene f.o.m. 5. juni, i tråd med rapporteringane det regionale hesleføretaket gjer til Helsedirektoratet.

Nasjonal oversikt:

Helsedirektoratet - status pasientar med koronasmitte i sjukehus

FHI - status pasientar med koronasmitte i sjukehus

Sundag 9. august var 13 medarbeidarar i føretaksgruppa i Helse Vest i heimekarantene.

Helse Stavanger: 4
Helse Fonna: 3
Helse Bergen: 6
Helse Førde: 0
Sjukehusapoteka Vest: 0
Helse Vest IKT: 0

* Tala er henta frå personalsystemet og inkluderer medarbeidarar i karantene og medarbeidarar i karantene som jobbar heime. Tala kan variere frå tala sjukehusa rapporterar, då dei kan ha inkludert andre variablar i sine berekningar.

 

Beredskap i Helse Vest

Helseberedskapsplanar og smittevern

God krisehandtering føreset god kommunikasjon, samhandling og klar rolleforståing. Dette oppnår vi gjennom gode beredskapsplanar og gode rutinar, som vi kontinuerleg øver på.

Regional helseberedskapsplan for Helse Vest er ein rammeplan som beskriv roller og ansvar i ei krise, både når det gjeld administrasjon, førebygging og handtering.

Føringane som er lagde i denne planen, skal speglast av i beredskapsplanane i helseføretaka, slik at beredskapsarbeidet i Helse Vest står fram som heilskapleg og samordna.

Regional helseberedskapsplan 2019 - 2021(PDF)

Nasjonal helseberedskap

Nasjonal helseberedskapsplan - PDF (regjeringen.no) Kriseinfo.no

Smittevern

Regional smittevernplan (PDF) Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest (PDF) Beredskaps- og vakttelefonar ved Folkehelseinstituttet

Beredskapsnivå

Grøn beredskap

Einuavklart situasjon, der det kan bli behov for ekstraordinære ressursar og tiltak. Det er eit avgrensa behov for ekstra ressursar. Situasjonen krev auka merksemd.

Gul beredskap

Ei uønskt hending med avgrensa omfang har skjedd. Situasjonen må handterast med utvida innsats eller ekstraordinære ressursar og tiltak.

Raud beredskap

Ei alvorleg uønskt hending har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressursar og tiltak.

 

Siste nytt om beredskapssituasjonen

 • Fly
  06.08.2020
  Reiseråd og tilrådingar for medarbeidarar i Helse Vest som har vore i utlandet

  Du må teste deg om du har vore i grøne land og gå i karantene om du har besøkt raude. Her er råda og retningslinjene som gjeld når du kjem heim frå utlandet eller tenkjer deg på ei utanlandsreise. Saka er oppdatert 6. august.

 • 30.07.2020 St. Olavs hospital
  Korona og rus i Europa

  I pandemiens tre første måneder ble det brukt mindre illegale rusmidler enn tidligere i europeiske byer. Nedgangen var mest markant for kokain og MDMA.

 • Illustrasjon Foto: Helse Bergen
  13.07.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nå skal det produseres åndedrettsvern i Norge

  Leverandør Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

 • 12.06.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 24

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Illustrasjon
  10.06.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 23

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 30.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 22

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Illustrasjon
  20.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 21

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 20.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Starter munnbindproduksjon i Sykkylven

  Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

 • 18.05.2020 Helse Nord RHF
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Her kan du se webinaret, og finne presentasjonene fra foredragsholderne.

 • 15.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Omfang av import og innkjøp av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge gjennom den nasjonale ordningen som er etablert i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp. Det meste av utstyret er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • Illustrasjoner
  13.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Mer smittevernutstyr til sykehus og kommuner

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge.Forsendelsene gjennomgår kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig for både helseperson...

 • 06.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye leveranser av smittevernutstyr

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • Illustrasjon
  29.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Mer smittevernutstyr på vei til sykehus og kommuner

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • 24.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

  Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr.

 • Mann på truck lastar av esker frå lastebil. Foto
  23.04.2020
  Stor last med smittevernutstyr

  150 pallar med mellom anna smittedressar, vernebriller, hanskar og masker kom til det regionale lageret for smittevernutstyr i Bergen før helga. Utstyret blir sendt vidare til sjukehus og kommunar over heile Vestlandet.

 • Byggjeplass SUS2023
  23.04.2020
  God framdrift i byggjeprosjekta i regionen

  Dei største byggjeprosjekta i Helse Vest går som planlagt og vil truleg halde framdriftsplanane sine trass i koronapandemien. Pandemien har kravd tilpassingar på byggjeplassane og det er nokre utfordringar knytt til bemanning og levering av...

 • illustrasjonsfoto
  17.04.2020
  Gradvis opptrapping av planlagt aktivitet

  Sjukehusa på Vestlandet trappar gradvis opp den planlagde aktiviteten etter at dei har måtte sette ei rekkje sjukehusavtalar på vent dei siste vekene for å handtere koronapandemien. Beredskapsnivået blir òg endra frå gult til grønt. Når sju...

 • 17.04.2020 Haraldsplass Diakonale Sykehus
  Haraldsplass Diakonale Sykehus trapper opp aktiviteten

  Sykehuset går nå gradvis over til mer normal drift som følge av flatere covid-19 kurve.

 • To sykepleiere tar på seg smittevernutstyr. Foto.
  16.04.2020
  Kraftig auke i talet på intensivplassar

  Sjukehusa i Helse Vest har laga planar for å kunne handtere ein kraftig auke i behovet for intensivplassar knytt til koronapandemien. Målet til føretaka er å auke intensivkapasiteten frå 57 til 294 plassar.

 • Bilde av ein skjerm og tre mobilar som viser nettsidene til sjukehusa. Foto/illustrasjon.
  14.04.2020
  Nettsidene til sjukehusa - ein viktig informasjonskanal

  Nettsidene til sjukehusa blir brukte. I mars hadde felles nettløysing for spesialisthelsetenesta samla over 7,2 millionar sidevisingar. Dette er nær dobbelt så mange som i månaden før.

 • 14.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr

  I løpet av påsken har det kommet flere nye forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

 • Seksjonsledere covid-19
  14.04.2020 Akershus universitetssykehus
  De nye avdelingene på Ahus

  Fem sengeområder på Ahus er nå definert som covid-19-områder. Fire sengeområder på Nordbyhagen, og ett på Kongsvinger er frigjort for å behandle pasienter som har koronaviruset som hoveddiagnose.

 • 08.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Ta vare på hverandre i en vanskelig tid

  Erfaringer fra tidligere epidemier kan gjøre oss bedre rustet til å takle forekomster av symptomer på stress i forbindelse med den pågående Covid-19-pandemien.

 • snakk om sjølvmordstankar
  08.04.2020
  Ta vare på kvarandre

  For mange er denne våren ekstra tung. Ringverknadane av koronapandemien er mange og gjer at kvardagen kan vere vanskeleg å takle. Helse Vest køyrer derfor ein folkeopplysingskampanje no i påska for å førebyggje sjølvmord.

 • Forberedelse av mikroorganismer som skal spres i luft (bioaerosol) som et ledd i testingen av munnbind og vurdering av mikrobiel
  07.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

 • Karin og katrine
  07.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • Illustrasjon
  06.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Produksjonsstart for smittevernfrakker ved ASAP

  I dag starter produksjonen av smittevernfrakker ved ASAP i Skien. Bedriften, som til vanlig produserer engangslaken, har nå satt et mål om å produsere 4200 frakker om dagen. I løpet av kort tid skal det leveres 400.000 frakker til Helse Sør...

 • Bilde av esker med smittevernutstyr
  03.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Smittevernutstyr på vei ut til hele landet

  Kommuner og sykehus over hele Norge får i disse dager levert ulike typer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF har sendt ut over fem millioner munnbind og annet utstyr fra nasjonalt lager, og nytt transportfly lander i Norge i kveld.

 • 03.04.2020
  No skal sjukehusa bruke videokonsultasjonar

  For å halde fysiske møter mellom menneskjer til eit minimum og redusere risiko for smitte, vil sjukehusa no bruke videokonsultasjonar så langt det er mogleg.

 • Banner, grafikk, rosa koronavirus på blå bakgrunn
  01.04.2020
  Norsk pandemiregister opprettet i Helse Bergen

  Tirsdag 31. april startet sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus. Registeret er en utvidelse av Norsk intensivregister som driftes av Helse Bergen.

 • Illustrasjon
  31.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Norsk produksjon av smittevernutstyr

  Flere norske bedrifter har nå startet opp med norsk produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.

 • 31.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

 • Illustrasjonsbilde av koronavirus
  10.03.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Avlyser større møter

  Helse Midt-Norge RHF avlyser større møter og planlagte konferanser som er tenkt gjennomført i nærmeste framtid. Begrunnelsen er å redusere smitterisiko knyttet til koronavirus (Covid 19)

Fann du det du leitte etter?