Beredskap

Denne beredskapssida blir oppdatert med informasjon om eventuelle kriser eller auka beredskap.

Kvinnnlieg helsepersonell med smittevernutstyr. Foto.

​​​​Me​diekontakt

Kommunikasjonsavdelinga

Nettside for koronaberedskap per 5. april 2020

Beredskap i helseføretaka våre

Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna

Helse Stavanger Sjukehusapoteka Vest Helse Vest IKT AS​

Helseberedskap

God krisehandtering føreset god kommunikasjon, samhandling og klar rolleforståing. Dette oppnår vi gjennom gode beredskapsplanar og gode rutinar, som vi øver kontinuerleg på.

Regional helseberedskapsplan for Helse Vest er ein rammeplan som beskriv roller og ansvar i ei krise, både når det gjeld administrasjon, førebygging og handtering.

Føringane som er lagde i denne planen, skal speglast av i beredskapsplanane i helseføretaka, slik at beredskapsarbeidet i Helse Vest står fram som heilskapleg og samordna.

Regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019 – ​2021 (PDF)

Nasjonal helseberedskap

Nasjonal helseberedskapsplan - Å verne om liv og helse (regjeringen.no)

Smittevern

Regional smittevernplan Folkehelseinstituttet

Grøn, gul og raud beredskap

Grøn beredskap
Ein uavklart situasjon, der det kan bli behov for ekstraordinære ressursar og tiltak. Det er eit avgrensa behov for ekstra ressursar. Situasjonen krev auka merksemd.

Gul beredskap
Ei uønskt hending med avgrensa omfang har skjedd. Situasjonen må handterast med utvida innsats eller ekstraordinære ressursar og tiltak.

Raud beredskap
Ei alvorleg uønskt hending har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressursar og tiltak.

Fann du det du leitte etter?