Beredskap

Helse Vest RHF er i gul beredskap basert på utviklinga av koronautbrotet nasjonalt og internasjonalt.

Informasjon om koronasmitte

Folkehelseinstituttet (FHI) og helsenorge.no har laga gode informasjonssider med fakta og råd om koronaviruset. Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringje Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.


Dersom du trur du er smitta, ring fastlegen din. Om du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116 117. 

Talet på innlagde pasientar med koronasmitte

Søndag 29. mars klokka 08.00 hadde sjukehusa i Helse Vest 42 pasientar innlagde med bekrefta koronasmitte. 14 av desse var på intensivavdelingar, 14 av desse fekk behandling i respirator.

Helse Bergen:
Talet på pasientar innlagde med covid-19: 16

Helse Fonna:
Talet på pasientar innlagde med covid-19: 9

Helse Førde:
Talet på pasientar innlagde med covid-19: 2

Helse Stavanger:
Talet på pasientar innlagde med covid-19: 11

Haralsplass Diakonale sjukehus:
Talet på pasientar innlagde med covid-19: 4

Nasjonal oversikt:

Helsedirektoratet - status pasientar med koronasmitte i sjukehus

FHI - status pasientar med koronasmitte i sjukehus

I alle våre sjukehus blir det gjort omfattande førebuingar for å handtere sprenginga av koronaviruset i befolkninga. Helse Vest RHF har jamlege møte med leiinga i alle helseføretaka og dei private ideelle sjukehusa med opptaksområde i regionen, for å koordinere og planleggje for best mulig disponering av personell og utstyr. 

Helse Sør-Øst RHF har eit nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittvernutstyr og legemiddel i forbindelse med koronautbrotet. Det er over lang tid bestilt store kvanta med utstyr.

Talet på medarbeidarar i karantene

Søndag 29. mars kl 12:00 var i alt 385 medarbeidarar i føretaksgruppa i Helse Vest i heimekarantene.

Helse Stavanger: 139
Helse Fonna: 39
Helse Bergen: 162
Helse Førde: 31
Sjukehusapoteka Vest: 3
Helse Vest IKT: 11

* Tala er henta frå personalsystemet og inkluderer medarbeidarar i karantene og medarbeidarar i karantene som jobbar heime. Tala kan variere frå tala sjukehusa rapporterar, då dei kan ha inkludert andre variablar i sine berekningar.

For media

Helse Førde:

E-post: kommunikasjon@helse-forde.no

Helse Bergen:

E-post: info@helse-bergen.no

Telefon: (+47) 55 97 60 00 - kvardagar kl. 08.00 - 15.30
Vakttelefon: (+47) 95 89 04 45 - utanom vanleg kontortid

Helse Fonna:

E-post: kommunikasjon@helse-fonna.no

Kommunikasjonssjef
Stina Steingildra (konstituert)
93 84 54 98

Kommunikasjonsrådgivar
Eirik Dankel
916 17 767

Helse Stavanger:

Informasjon til næringslivet som vil bidra med smittevernutstyr

Som ein del av beredskapen knytt til koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget. Mellom utstyret som trengs er andedrettsvern, vernebriller, hanskar, munnbind, visir og beskyttande dressar og -frakkar.

Kontaktpersonar i føretaka

Line Tang Wa Tendeland

Informasjon til private aktørar

Vi har laga ei side med generell informasjon og vanlege spørsmål og svar for private aktørar. Dersom du ikkje finn svar på det du lurar på her, kan du sende oss ein e-post.

Vanlege spørsmål og svar

E-post: privat-covid19@helse-vest.no

Behov for ekstra helsepersonell i sjukehusa

Sjukehusa på Vestlandet treng ekstra personell raskt i samband med koronautbrotet. Er du lege, sjukepleiar, spesialsjukepleiar, jordmor eller student innan desse områda, og ikkje tilsett på eit sjukehus eller i ein kommune allereie? Er du helsefagarbeidar/hjelpepleiar eller helsesekretær/medisinsk sekretær? Vi treng deg og kompetansen din.

Helseberedskapsplanar og smittevern

God krisehandtering føreset god kommunikasjon, samhandling og klar rolleforståing. Dette oppnår vi gjennom gode beredskapsplanar og gode rutinar, som vi øver kontinuerleg på.

Regional helseberedskapsplan for Helse Vest er ein rammeplan som beskriv roller og ansvar i ei krise, både når det gjeld administrasjon, førebygging og handtering.

Føringane som er lagde i denne planen, skal speglast av i beredskapsplanane i helseføretaka, slik at beredskapsarbeidet i Helse Vest står fram som heilskapleg og samordna.

Regional helseberedskapsplan 2019 - 2021(PDF)

Nasjonal helseberedskap

Nasjonal helseberedskapsplan - PDF (regjeringen.no) Kriseinfo.no

Smittevern

Regional smittevernplan (PDF)Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest (PDF) Beredskaps- og vakttelefonar ved Folkehelseinstituttet

Beredskapsnivåer

Grøn beredskap

Einuavklart situasjon, der det kan bli behov for ekstraordinære ressursar og tiltak. Det er eit avgrensa behov for ekstra ressursar. Situasjonen krev auka merksemd.

Gul beredskap

Ei uønskt hending med avgrensa omfang har skjedd. Situasjonen må handterast med utvida innsats eller ekstraordinære ressursar og tiltak.

Raud beredskap

Ei alvorleg uønskt hending har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressursar og tiltak.

Helse Nord RHF har fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å ta imot, koordinere og framføre støtteførespurnadar frå spesialisthelsetenesta til Forsvaret. Her meinast støtte frå Forsvaret til spesialisthelsetenesta med relevante kapasitetar i form av personell- og/eller materiell for å førebyggje og hindre tap av liv eller skade, samt ta i vare samfunnets sikkerheitsmessige behov.

Det blir innført rutinar for ein saksbehandling som skal leggje til rette for at førespurnadar om støtte kjem hurtig til rett nivå for ei sikker vurdering og avgjersle.

Les meir og sjå skjema for førespurnad om støtte frå Forsvaret

Rutinen

Det er utarbeidet et eget skjema for anmodning om støtte fra Forsvaret som skal benyttes.

 1. Helseforetaket skal benytte skjema for dette og sende til beredskapsledelsen i eget RHF.
 2. Eget RHF gjør vurdering av om behovet kan løses med ressurser i regionen.
 3. Om behovet ikke kan løses, skal støtteanmodningen fremsendes av eget RHF til: stotteanmodning@helse-nord.no
 4. Ansvaret for den initiale saksbehandlingen er Sikkerhets- og beredskapsavdelingen i Helse Nord RHF. Her skjer hovedtyngden av saksbehandlingen i samarbeid med liaisonoffiser fra FOH og Helsedirektoratet.
 5. Støtteanmodninger som fremmes senest innen kl. 22.00, vil saksbehandles mellom kl. 08.00 og 12.00 påfølgende dag for avklaringer. Prioriterte vil bli fremmet for Helsedirektoratet innen kl. 13.00 samme dag for samordning og prioritering.
 6. I samråd mellom Helsedirektoratet, DSB og Forsvaret gjøres en endelig prioritering og beslutning fattes av Forsvaret.
 7. Anmodninger som framsettes i helger og helligdager vil bli handtert etter hastegrad.

Sykehusinnkjøp HF får mange spørsmål i samband med arbeidet dei gjer under det pågåande virusutbrotet.

Her finn du svar på dei mest stilte spørsmåla

 


Siste nytt om beredskapssituasjonen

 • 28.03.2020
  Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

  Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og Utenriksdeparte...

 • 26.03.2020
  Flere respiratorer på vei til sykehusene

  Det er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19 epidemien.

 • 22.03.2020
  Nasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyr

  Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Mange har allerede bidratt, men behovet for mer utstyr øker.

 • 22.03.2020
  Nasjonal koordinering av smittevernutstyr

  For å sikre god samordning mellom helseregionane og for å kunne ta raske avgjersle har Helse Sør-Øst RHF fått eit nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittevernutstyr og legemiddel i forbindelse med koronautbrotet.

 • 19.03.2020
  Sjukehusa førebur fleire intensivplassar

  Alle sjukehusa i Helse Vest førebur seg på å auke talet på intensivplassar.

 • 18.03.2020
  Tilbodet til pasientar innanfor psykisk helsevern og rusbehandling

  Psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er del av spesialisthelsetenesta og følgjer dei same smitteverntiltaka som andre fagområder. Det betyr at pasientar som er i akutt og heilt nødvendig...

 • 16.03.2020
  Sjukehusa treng di hjelp!

  Sjukehusa på Vestlandet treng ekstra personell raskt i samband med koronautbrotet. Er du lege, sjukepleiar, spesialsjukepleiar, jordmor  eller student innan desse områda, og ikkje tilsett på eit sjukehus eller i ein kommune allereie? Er du...

 • 16.03.2020
  Korona: Saksbehandling og innsynsspørsmål tar lengre tid enn vanleg

  Korona-situasjonen har første og største prioritet i Helse Vest. Det inneber at andre oppgåver må vente.

 • 13.03.2020
  Korona: Ber næringslivet på Vestlandet om å bidra med utstyr

  Som ein del av beredskapen knytt til koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

 • 12.03.2020
  Helse Vest i gul beredskap

  Helse Vest RHF er i gul beredskap basert på utviklinga av koronautbrotet nasjonalt og internasjonalt.

Fann du det du leitte etter?