Beredskap

Helse Vest RHF er i grøn beredskap basert på utviklinga av koronautbrotet regionalt og nasjonalt.

Sjukehusa på Vestlandet trappar gradvis opp den planlagde aktiviteten etter at dei har måtte sette ei rekkje sjukehusavtalar på vent for å handtere koronapandemien.

Auke i behandlingskapasitet i helseføretaka i Helse Vest i samband med covid-19-epidemien

Informasjon om koronasmitte

Folkehelseinstituttet (FHI) og helsenorge.no har laga gode informasjonssider med fakta og råd om koronaviruset. Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringje Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Folkehelseinstituttethelsenorge.no
Dersom du trur du er smitta, ring fastlegen din. Om du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116 117.

Innkjøp av utstyr og ekstra personell

I alle sjukehusa våre blir det gjort omfattande førebuingar for å handtere spreiinga av koronaviruset i befolkninga. Helse Vest RHF har jamlege møte med leiinga i alle helseføretaka og dei private ideelle sjukehusa med opptaksområde i regionen, for å koordinere og planleggje for best mogleg disponering av personell og utstyr.

Nasjonal koordinering av utstyr

Helse Sør-Øst RHF har eit nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittvernutstyr og legemiddel i forbindelse med koronautbrotet. Det er over lang tid bestilt store kvanta med utstyr.

Hald deg oppdatert om innkjøp og leveransar av smittevernutstyr

Informasjon til næringslivet som vil bidra med smittevernutstyr

Som ein del av beredskapen knytt til koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget. Mellom utstyret som trengs er andedrettsvern, vernebriller, hanskar, munnbind, visir og beskyttande dressar og -frakkar.

Kontaktpersonar i føretaka

Ofte stilte spørsmål til Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF får mange spørsmål i samband med arbeidet dei gjer under det pågåande virusutbrotet.

Her finn du svar på dei mest stilte spørsmåla

Informasjon til private aktørar

Vi har laga ei side med generell informasjon og vanlege spørsmål og svar for private aktørar. Dersom du ikkje finn svar på det du lurar på her, kan du sende oss ein e-post.

Vanlege spørsmål og svar

E-post: privat-covid19@helse-vest.no

Behov for ekstra helsepersonell i sjukehusa

Sjukehusa på Vestlandet treng ekstra personell raskt i samband med koronautbrotet. Er du lege, sjukepleiar, spesialsjukepleiar, jordmor eller student innanfor desse områda, og ikkje tilsett på eit sjukehus eller i ein kommune allereie? Er du helsefagarbeidar/hjelpepleiar eller helsesekretær/medisinsk sekretær? Vi treng deg og kompetansen din.

Førespurnad om støtte frå Forsvaret

Helse Nord RHF har fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å ta imot, koordinere og framføre støtteførespurnadar frå spesialisthelsetenesta til Forsvaret. Det betyr støtte frå Forsvaret til spesialisthelsetenesta med relevante kapasitetar i form av personell- og/eller materiell for å førebyggje og hindre tap av liv eller skade, i tillegg til å ta i vare behovet for sikkerheit i samfunnet.

Det blir innført rutinar for ei saksbehandling som skal leggje til rette for at førespurnadar om støtte kjem hurtig til rett nivå for ei sikker vurdering og avgjersle.

Les meir og sjå skjema for førespurnad om støtte frå Forsvaret

Rutinen

Det er utarbeidd eit eige skjema for førespurnad om støtte frå Forsvaret som skal brukast.

  1. Helseføretaket skal bruke skjemaet for dette og sende til beredskapsleiinga i eigeføre RHF.
  2. Eige RHF gjer vurdering av om behovet kan løysast med ressursar i regionen.
  3. Om behovet ikkje kan løses, skal førespurnaden om støtte sendast av eige RHF til: stotteanmodning@helse-nord.no
  4. Ansvaret for den initiale saksbehandling er Sikkerhets- og beredskapsavdelingen i Helse Nord RHF. Her skjer hovedtyngda av saksbehandlinga i samarbeid med liaisonoffiser fra FOH og Helsedirektoratet.
  5. Støtteførespurnadar som blir fremma seinast innan kl. 22.00, vil bli saksbehandla mellom kl. 08.00 og 12.00 påfølgande dag for avklaringar. Prioriterte vil bli fremma for Helsedirektoratet innan kl. 13.00 same dag for samordning og prioritering.
  6. I samråd mellom Helsedirektoratet, DSB og Forsvaret, blir det gjort ei endeleg prioritering, og avgjerd blir fatta av Forsvaret.
  7. Førespurnadar som blir sette fram i helger og helligdagar vil bli handtert etter hastegrad.Informasjon til media

Mediekontaktar i Helse Vest RHF og i helseføretaka


Helse Førde:

E-post: kommunikasjon@helse-forde.no

Helse Bergen:

E-post: info@helse-bergen.no

Telefon: (+47) 55 97 60 00 - kvardagar kl. 08.00 - 15.30
Vakttelefon: (+47) 95 89 04 45 - utanom vanleg kontortid

Helse Fonna:

E-post: kommunikasjon@helse-fonna.no

Helse Stavanger:

Fredag 23. oktober er fem pasientar innlagd med covid-19 i Helse Vest.

Helse Vest viser til Helsedirektoratet sine rapportar om innlagde pasientar. Vi supplerer med tal frå føretaka på Vestlandet her, men når det er særleg få pasientar (t.d. ein) på sjukehusa legg vi ikkje ut tal av personvernomsyn.

Av omsyn til personvernet oppgir vi ikkje tall per helseføretak eller informasjon om intensiv- eller respiratorbehandling. Når talet på innlagde pasientar med bekrefta koronasmitte er lågt kan det vere moglegheit for identifikasjon.

Helse Vest oppdaterer denne informasjonen berre på vekedagene f.o.m. 5. juni, i tråd med rapporteringane det regionale hesleføretaket gjer til Helsedirektoratet.

Nasjonal oversikt:

Helsedirektoratet - status pasientar med koronasmitte i sjukehus

FHI - status pasientar med koronasmitte i sjukehus

Fredag 23. oktober er 39 medarbeidarar i føretaksgruppa i Helse Vest i heimekarantene.

Helse Stavanger: 8
Helse Fonna: 2
Helse Bergen: 25
Helse Førde: 4
Sjukehusapoteka Vest: 0
Helse Vest IKT: 0

* Tala er henta frå personalsystemet og inkluderer medarbeidarar i karantene og medarbeidarar i karantene som jobbar heime. Tala blir henta ut ca kl 11.00 kvardagar, og kan variere frå tala sjukehusa hentar ut på andre tidspunkt. Vidare kan tala variere frå dei sjukehusa rapporterar, då dei kan ha inkludert andre variablar i sine berekningar.

 

Beredskap i Helse Vest

Helseberedskapsplanar og smittevern

God krisehandtering føreset god kommunikasjon, samhandling og klar rolleforståing. Dette oppnår vi gjennom gode beredskapsplanar og gode rutinar, som vi kontinuerleg øver på.

Regional helseberedskapsplan for Helse Vest er ein rammeplan som beskriv roller og ansvar i ei krise, både når det gjeld administrasjon, førebygging og handtering.

Føringane som er lagde i denne planen, skal speglast av i beredskapsplanane i helseføretaka, slik at beredskapsarbeidet i Helse Vest står fram som heilskapleg og samordna.

Regional helseberedskapsplan 2019 - 2021(PDF)

Nasjonal helseberedskap

Nasjonal helseberedskapsplan - PDF (regjeringen.no) Kriseinfo.no

Smittevern

Regional smittevernplan (PDF) Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest (PDF) Beredskaps- og vakttelefonar ved Folkehelseinstituttet

Beredskapsnivå

Grøn beredskap

Einuavklart situasjon, der det kan bli behov for ekstraordinære ressursar og tiltak. Det er eit avgrensa behov for ekstra ressursar. Situasjonen krev auka merksemd.

Gul beredskap

Ei uønskt hending med avgrensa omfang har skjedd. Situasjonen må handterast med utvida innsats eller ekstraordinære ressursar og tiltak.

Raud beredskap

Ei alvorleg uønskt hending har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressursar og tiltak.

 

Siste nytt om beredskapssituasjonen

Fann du det du leitte etter?