Beredskap

Det er normal beredskap for Helse Vest RHF

Denne beredskapssida blir oppdatert med informasjon om eventuelle kriser eller auka beredskap.

Kommunikasjonsavdelinga

I ein beredskapssituasjon kan det vere vanskeleg å komme gjennom på telefon. Følg med på denne sida, på https://twitter.com/HelseVest  eller på https://www.facebook.com/helsevest for ytterlegare informasjon om hendinga.

Beredskap i helseføretaka våre

Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Sjukehusapoteka Vest

Regional helseberedskap

God krisehandtering føreset god kommunikasjon, samhandling og klar rolleforståing. Dette oppnår vi gjennom gode beredskapsplanar og gode rutinar, som vi øver kontinuerleg på.

Regional helseberedskapsplan for Helse Vest er ein rammeplan som beskriv roller og ansvar i ei krise, både når det gjeld administrasjon, førebygging og handtering.

Føringane som er lagde i denne planen, skal speglast av i beredskapsplanane i helseføretaka, slik at beredskapsarbeidet i Helse Vest står fram som heilskapleg og samordna.

Regional helseberedskapsplan 2019 - 2021(PDF)

Nasjonal helseberedskap

Nasjonal helseberedskapsplan - PDF (regjeringen.no) Kriseinfo.no

Smittevern

Regional smittevernplan (PDF)Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest (PDF) Beredskaps- og vakttelefonar ved Folkehelseinstituttet

Grøn, gul og raud beredskap

Grøn beredskap

Einuavklart situasjon, der det kan bli behov for ekstraordinære ressursar og tiltak. Det er eit avgrensa behov for ekstra ressursar. Situasjonen krev auka merksemd.

Gul beredskap

Ei uønskt hending med avgrensa omfang har skjedd. Situasjonen må handterast med utvida innsats eller ekstraordinære ressursar og tiltak.

Raud beredskap

Ei alvorleg uønskt hending har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressursar og tiltak.

Fann du det du leitte etter?