Stetoskop. Foto.

Nyheiter

- siste nytt om pasientens helseteneste

Nyheiter

23.02.2017

Høge tvangstal krev brei satsing

Det er for høg bruk av tvangsmiddel innan psykisk helsevern i Helse Vest. Det viser tal for 2015. – Vi arbeider alt på fleire frontar for å få ned bruken av tvang i våre institusjonar, seier assisterande fagdirektør, Pål Iden, i Helse Vest.
20.02.2017

Styreendringar i Stavanger og Førde

To nye medlemmer kjem i dag inn i styret Helse Stavanger og eitt nytt i Helse Førde-styret.
13.02.2017

Dette er det nye brukarutvalet i Helse Vest

– Gjennom brukarutvalet er det mogleg for pasienten å vere eit godt talerøyr for ei god helseteneste, seier Jostein Bildøy, ein av dei fem utpeikte medlemmane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest.
10.02.2017

Positive til sjukehusjournal på nett

I mai i fjor opna Helse Vest opp for at pasientar kunne logge seg inn på helsenorge.no og sjå utvalde journalnotat på nett.
03.02.2017

Strategi mot 2035 på høyring

Sjukehusa på Vestlandet har store utfordringar framfor seg og må finne mange nye måtar å arbeide på i framtida. I går sendte styret i Helse Vest den nye strategien på høyring.
31.01.2017

Kvinnsland tilbake som styreleiar

Frå onsdag 1. februar er Stener Kvinnsland tilbake på plass som styreleiar i Helse Stavanger.
24.01.2017

Eitt ja og eitt nei

Beslutningsforum seier ja til å ta i bruk eitt kreftlegemiddel og nei til å innføre eit anna. Avgjerda om to legemiddel til behandling av hepatitt C blir offentleggjort 7. februar.
17.01.2017

Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

– Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.
17.01.2017

Kvalitetskonferansen 2017

Ønskjer du å delta på årets konferanse? Tema er "Pasienttryggleik - vårt ansvar, mitt ansvar", med eit særskild fokus på samval og brukarmedverknad. Konferansen er 29. -30. mars på Scandic Sunnfjord Hotel og Spa i Førde.
13.01.2017

– Bruk nettsidene til å forberede deg

 En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.
12.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.
09.01.2017

Pasientens helseteneste på nett

Då dei offentlege sjukehusa i Noreg skulle lage nye nettsider, lytta vi til den aller viktigaste stemma: nemleg stemma til pasienten. Det pasientane sa, bestemte korleis nettsidene skulle bli.
13.12.2016

Avventar anbodsresultat

Beslutningsforum for nye metoder ventar på resultata av anbod før dei avgjer om legemiddel til hemofili, hepatitt C og lungekreft kan takast i bruk i sjukehusa.
01.12.2016

Kven fortener Kvalitetsprisen 2017?

Helse Vest inviterer leiarar og medarbeidarar i helseføretak/sjukehus til å fremje kandidatar til prisen for framifrå kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid. Frist for å fremje kandidatar er 15. februar 2017.
24.11.2016

144 millionar kroner til forsking for 2017 tildelt

144 millionar kroner til forsking for 2017: Samarbeidsorganet har 24. november 2016 tildelt midlar til 69 av dei totalt 288 søknadene som var sendt inn innan fristen 15. september.
19.11.2016

Solid faktagrunnlag i Odda-prosjektet

Onsdag denne veka var det nytt møte for prosjektgruppa for Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan. Luftambulanse, analysar av behovet for sjukehustenester framover og status frå arbeidsgruppene stod på agendaen.
17.11.2016

Ringstad går av som styreleiar i Helse Førde

Jorunn Ringstad har bede om fritak frå vervet som leiar for styret i Helse Førde frå i dag, grunna eiga helse.
14.11.2016

Seier ja til hjarte-sensor og nei til to kreftlegemiddel

"Beslutningsforum for nye metoder" innfører ikkje to legemiddel mot kreft. Ein sensor som overvåker hjartet blir innført.
30.10.2016

Vanskeleg å prate, smile eller løfte armane? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag, skal du ringje 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma, kan du redde liv.
28.10.2016

Forskingsprisane til ADHD-gen og oransje brille mot bipolar liding

Psykiatrien stakk av garde med begge dei to gjeve prisane under årets forskingskonferanse i Helse Vest. Torsdag kveld fekk Tone Elise Gjøtterud Henriksen innovasjonsprisen. Forskingsprisen gjekk til Jan Haavik.
26.10.2016

Nasjonal dugnad for auka kunnskap om hjerneslag

Fredag 28. oktober lanserer Helsedirektoratet ein nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Kampanjen er utvikla saman med blant andre Helse Vest, brukarorganisasjonane og sentrale fagmiljø.
07.10.2016

Stort engasjement for Helse2030

Korleis ser helsetenesta på Vestlandet ut 15 år fram i tid? Korleis møter vi framtida med dei beste løysingane for pasientane? Vel 500 deltakarar har delteke på strategisamlingane i Helse Vest dei siste vekene.
27.09.2016

Nye laboratorietenester i Helse Vest

Helse Vest RHF sørgjer for laboratorietenester i regionen. Det vil seie at fastlegar, avtalespesialistar og tannlegar kan sende prøvane sine til sjukehusa sine laboratorium i det føretaket dei høyrer til. I tillegg blir det inngått avtalar...
26.09.2016

Immunterapi mot lungekreft

Lungekreftpasientar kan no få behandling med immunterapilegemiddelet pembrolizumab (Keytruda). Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre det i norske sjukehus.
26.09.2016

To ja og fire nei frå beslutningsforum

Pembrolizumab (Keytruda) blir innført til behandling av ikkje-småcella lungekreft. Dette var ein av seks metodar som Beslutningsforum vurderte. Ytterlegare eitt legemiddel blir innført, mens fire andre metodar fekk nei.
21.09.2016

Endå fleire kan sjå journalen sin på nett

– I mai kom første del av Min pasientjournal i Helse Vest. Då kunne nokre pasientar logge seg inn på helsenorge.no og sjå utvalde journalnotat. No opnar vi opp for at også pasientar innanfor rus og psykisk helsevern kan få tilgang til journ...
17.09.2016

Alvorleg sjuke får sin eigen kontaktlege

Frå 15. september får alvorleg sjuke pasientar sin eigen kontaktlege på sjukehuset. Ordninga skal sikre betre informasjon til pasientane og styrkje pasienttryggleiken. 
17.09.2016

Tettare samarbeid om arbeid og helse

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal jobbe tettare saman for å møte store utfordringar som fråfall i skulen, integrering og sosial ulikskap.
17.09.2016

Utlysing av Helse Vests strategiske midlar til rusforsking

Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser med dette ut strategiske midlar til rusforsking i perioden 2016 til og med 2018. Søknadsfristen er måndag 10. oktober kl. 1600.
17.09.2016

Nye avtalar for radiologiske tenester

Curato og Unilabs er valde som leverandørar av radiologiske tenester i Helse Vest. Dette kjem i tillegg til tilbodet som finst i sjukehusa i regionen. Dei nye avtalane gjeld frå 1. september 2016 og har ei årleg ramme på i alt 116 millionar kroner. 
18.06.2016

Helse Vest har Noregs første portør med fagbrev

Leif Moen er landets første fagarbeidar i portørfaget. Tysdag 7. juni 2016 tok han tidenes aller første fagbrev som portør ved Stavanger universitetssjukehus.
Sjå fleire nyheiter()

Presseklipp som omhandler Helse Vest

 • Staten betaler 14 milliarder for private spesialisttjenester
  27.2.2017

  Offentlige helseforetak kjøpte spesialisthelsetjenester fra private for 14 milliarder kroner i 2015. Dette utgjorde om lag 10 prosent av helseforetakenes driftsutgifter.

 • Gjør flere utskiftninger i styret i Helse Førde
  26.2.2017

  Det blir gjort tre endringer i Helse Førde-styret. Aud Ingrid Espeland, Hans Jacob Westbye og Arthur Norevik erstatter Berit Hornnes, Geir Berge Øverland og avtroppende styreleder Jorunn Ringstad.

 • - Strir mot offisielle kosthaldsråd
  24.2.2017

  Professor Bjørn Bolann sine synspunkt går heilt mot dei offisielle kosthaldsråda frå Helsedirektoratet, samt VKM og EFSA sine risikovurderingar.

 • Høge tvangstal krev brei satsing
  23.2.2017

  Det er for høg bruk av tvangsmiddel innan psykisk helsevern i Helse Vest. Det viser tal for 2015. - Vi arbeider alt på fleire frontar for å få ned bruken av tvang i våre institusjonar, seier assisterande fagdirektør, Pål Iden, i Helse Vest.

 • Kjøp av Buypass-kort
  23.2.2017

  Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Sykehusinnkjøp HF 916 879 067 Hermetikken Tollbugata 7 VADSØ 9800 NO Kontaktperson: AinaKrog Telefon:

 • Nye kvalitetsindikatorer om hjerte-og karsykdommer og bruk av tvangsmiddelvedtak
  23.2.2017

  Det har vært en positiv utvikling fra 2014 til 2015 i antall pasienter med akutt hjerneslag som får behandling i slagenhet. Det er et godt resultat i internasjonal sammenheng.

 • Tre nye i Helse Førde-styret
  22.2.2017

  Aud Ingrid Espeland, Hans Jacob Westbye og Arthur Norevik blir nye medlemer i styret for Helse Førde. Espeland er vald av styret i Helse Vest, medan Norevik og Westbye er valde av dei tilsette. Aud Ingrid Espeland er busett i Flekke.

 • Frykter for Flekkefjord sykehus
  21.2.2017

  Direktøren ved Flekkefjord sykehus foreslår å legge ned sykehusets akuttkirurgi og traumebehandling. Fullstendig uansvarlig, sier Fagforbundet som frykter for innbyggernes trygghet.

 • Produksjonsstøttesystem for legemidler
  21.2.2017

  Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Sykehusinnkjøp HF 916 879 067 Hermetikken Tollbugata 7 VADSØ 9800 NO Kontaktperson: Silje Bjelland

 • Alt tyder på at SUS får beholde høyintensivavdelingen
  21.2.2017

  Selv om Helsedirektoratet kun legger opp til kun ei avdeling i regionen avviser Helse Vest at høyintensivavdelinga i Stavanger blir lagt ned I et høringsutkast. Det betyr én felles for Bergen og Stavanger i Helse Vest.