Stetoskop. Foto.

Nyheiter

– siste nytt om pasientens helseteneste

Nyheiter

 • 29.01.2020
  Metodevurdering blir lagd ut på høyring

  Beslutningsforum for nye metoder sender metodevurderinga om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon" ut på open høyring. I tillegg er det sagt ja til kombinasjonslegemiddel til behandling av nyrekreft.

 • 28.01.2020
  Ny felles toppleiarutdanning for spesialist- og kommunehelsetenesta

  Dei regionale helseføretaka og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre eit nytt felles toppleiarprogram for leiarar i spesialisthelsetenesta og kommunale helse- og omsorgstenester. Det første kullet startar hausten 2020.

 • 28.01.2020
  Styrkt beredskap i ny grossistavtale for legemiddel

  Dei fire regionale helseføretaka i Noreg og Forsvaret har inngått ny grossistavtale for legemiddel. Kontrakten er tildelt Alliance Healthcare Norge AS. Den nye grossistavtalen trer i kraft 1. februar 2021.

 • 06.01.2020
  Pasientrettar ved tilbakefall etter taTME

  Pasientar som er behandla for kreft i endetarmen med operasjonsmetoden taTME, kan ha rett til erstatning ved tilbakefall. Metoden er stoppa fordi det er observert fleire tilbakefall av kreften enn venta.

 • 17.12.2019
  Ja til to nye metodar

  Beslutningsforum for nye metoder har 16. desember sagt ja til to nye metodar for høvesvis kreft i skjoldbruskkjertel og beinmarg. Saka om godkjenning av legemiddel for behandling av barn med MS, blei trukke frå saklista og kjem opp på ny neste år.

 • 10.12.2019
  Utlysing av såkornmidlar

  Har du ein forbetringsidé? No kan du søkje Helse Vest om såkornmidlar. Vi deler ut inntil 3,1 millionar kroner til lokale forbetringsprosjekt i føretaka i 2020.

 • 09.12.2019
  Bergensklinikkene del av Helse Bergen

  Frå og med 1. desember er Helse Bergen si Avdeling for rusmedisin ansvarleg for vidare behandling av alle pasientar frå Bergensklinikken. Dette får i utgangspunktet ingen konsekvensar for pasientane.

 • 09.12.2019
  Nye elektroniske skjema på helsenorge.no

  Nå blir fire nye skjema tilgjengelege elektronisk. Då kan pasientar bestille utskrift av pasientjournal og tilgangslogg, be om endring i pasientjournal, og sende spørsmål om oppslag i pasientjournal via helsenorge.no.

 • 05.12.2019
  Tildeling av midlar til innovasjonsprosjekt i Helse Vest for 2020

  Helse Vest har tildelt innovasjonsmidlar for 2020. Det er delt ut 9,2 millionar kroner til 13 innovasjonsprosjekt.

 • 28.11.2019
  Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2020

  Samarbeidsorganet har 28. november 2019 tildelt midlar til 61 av dei totalt 285 søknadene som var sende inn, innan fristen 15. september. I tillegg har samarbeidsorganet vedteke tildeling til seks nye, strategiske satsingar for 2020-2024. S...

 • 21.11.2019
  Radiologisk avdeling i Helse Bergen fekk utdanningsprisen i Helse Vest

  Radiologisk avdeling i Helse Bergen med professor og avdelingsdirektør Aslak Bjarne Aslaksen i spissen, mottok torsdag kveld prisen under Helse Vests utdanningskonferanse i Bergen.

 • 18.11.2019
  Ja til seks nye metodar

  Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til seks nye metodar inkludert behandling for multippel sklerose (MS), lungekreft, hemofili A og alvorleg astma. Totalt blei ni metodar beslutta i møtet den 18. november.

 • 14.11.2019
  Betre samhandling med pakkeforløp

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til betre samhandling mellom sjukehus, kommune og fastlege og legg til rette for auka brukarmedverknad i behandlinga.

 • 08.11.2019
  Kven fortener kvalitetsprisen 2020?

  Helse Vest inviterer leiarar og medarbeidarar i helseføretak/sjukehus  i regionen til å fremje kandidatar til kvalitetsprisen.

 • 06.11.2019
  Vi søkjer ny administrerande direktør

  Vi har ledig stilling som administrerande direktør. Ein av dei mest spennande og utfordrande leiarjobbane på Vestlandet er ledig frå 2020!

 • 25.10.2019
  Takka pasientane for prisane på årets forskingskonferanse

  Christian Moltu fekk innovasjonsprisen i Helse Vest på den årlege forskingskonferansen. Prisen fekk han for det digitale systemet Norse Feedback. Forskingsprisen gjekk til Eystein Sverre Husebye for hans forsking innanfor autoimmune endokrine sjukdommar.

 • 22.10.2019
  149 millionar kroner til klinisk behandlingsforsking

  Ni prosjekt med forankring i alle helseregionane er tildelte totalt 149 millionar frå Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Dette vedtok dei administrerande direktørane i dei regionale...

 • 07.10.2019
  Nytt samvalsverktøy for psykose

  Noregs første samvalsverktøy for psykose er no publisert på helsenorge.no. Verktøyet er laga for pasientar som har ein psykoselidelse, for at dei skal ha nok kunnskap til å gjere informerte val om eiga behandling.

 • 30.09.2019
  Samde om funksjonsfordeling kreftkirurgi

  For å sikre at pasientane får den beste behandlinga innanfor kreftkirurgi, har styret i Helse Vest vedteke ei ny funksjonsfordeling mellom helseføretaka i regionen. Fordelinga skal vurderast årleg for å sikre at kvaliteten på tilbodet er i...

 • 10.09.2019
  Auka openheit om sjølvmordstankar

  Fleire enn 150 tusen vestlendingar fekk med seg Helse Vest sin folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord. Det viser ei befolkningsundersøking gjennomført av Epinion. Det er ein klar tendens til at fleire veit at openheit om sjølvmord...

 • 05.09.2019
  Herlof Nilssen fråtrer stillinga som administrerande direktør i Helse Vest RHF våren 2020

  Herlof Nilssen ga i styremøtet i Helse Vest i dag melding om at han ønskjer å fråtre stillinga som administrerande direktør. Etter 18 år i stillinga gir han stafettpinnen vidare våren 2020. Styret har sett ned eit underutval som skal starte...

 • 28.08.2019
  Søk innovasjonsmidlar frå Helse Vest RHF for 2020

  Fristen for å søkje innovasjonsmidlar frå Helse Vest RHF er 15. september. Tilsette i alle helseføretak og private, ideellle institusjonar som har avtale med Helse Vest, kan søkje på midlane.

 • 28.08.2019
  Ja til legemiddel for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi

  Legemiddel for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi fekk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 26. august. Totalt blei det teke ei avgjerd på blei ni nye metodar i møtet.

 • 20.06.2019
  Plikta til å varsle om alvorlege hendingar blir utvida 1. juli 2019

  Stortinget har vedteke å utvide den gjeldande varselordninga ved alvorlege hendingar, slik at også kommunar og private som yter helse- og omsorgstenester får plikt til å varsle Statens helsetilsyn.

 • 20.06.2019
  Søk Helse Vests forskingsmidlar 2020

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, universiteta i Bergen og Stavanger og Høgskulen på Vestlandet lyser ut Helse Vest sine forskingsmidlar for 2020. Søknadsfristen er 15. september.

 • 18.06.2019
  Ja til brystkreftmedisin

  Pertuzumab (perjeta) fekk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft avgrensa til pasientar med lymfeknutepositiv brystkreft i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt blei sju metodar beslutta i dette møtet.

 • 18.06.2019
  Same tenester og tilbod for befolkninga på Vestlandet

  Ola Jøsendal og Panchaklausingam Kandiah er tilsette som assisterande fagdirektørar i Helse Vest. Saman skal dei sørgje for at befolkninga på Vestlandet får likeverdige tenester.

 • 01.06.2019
  Sjukehusstreiken kan løysast

  Det er sterkt beklageleg at LO og YS vel å streike for ei pensjonsordning som går ut over det Stortinget har beslutta skal gjelde for staten, privat sektor og for sjukepleiarane.

 • 27.05.2019
  Legemiddel til Peyronies sjukdom blir innført

  Legemiddelet clostridium histolyticum (Xiapex) til behandling av vaksne menn med Peyronies sykdom fekk ja i Beslutningsforum for nye metoder den 27. mai. Sarilumab (Kevraza) til behandling av moderat til alvorleg aktiv reumatoid artritt bli...

 • 22.05.2019
  Auka brukarmedverknad i helseforsking

  Brukarane har fått ei langt sterkare medverknad i forsknga i spesialisthelsetenesta, viser "Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018".

 • 14.05.2019
  Foreslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF

  De regionale helseforetakene anbefaler å avvikle Nasjonal IKT HF, og foreslår å styrke andre samarbeidsformer for utvikling av IKT-området i spesialisthelsetjenesten.

 • 14.05.2019
  Tilrår å leggje koordinering av ambulansehelikopter til Bergen

  Helse Vest har, på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet, utgreidd det å leggje Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral for luftambulansen (AMK-LA) til eit sjukehus i regionen. Administrerande direktør i Helse Vest har lagt fram ei tilråd...

 • 10.05.2019
  Kvalitetsprisen til Helse Stavanger

  Mottaksklinikken i Helse Stavanger får årets kvalitetspris i Helse Vest. Prisen får dei for systematisk og brei satsing på å fremje pasienttryggleik og kvalitet. Rask avklaring når pasienten kjem til sjukehuset gir nemleg god pasienttryggleik.

 • 03.05.2019
  Framtidas tariffavtale

  Høsten 2017 inviterte dei fire regionale helseføretaka Legeforeningen til å delta i eit felles prosjekt for å gjennomgå viktige tema for framtidas tariffavtale. Sluttrapporten blei overlevert styringsgruppa denne veka.

 • 30.04.2019
  Ja til lungekreftmedisin

  Pembrolizumab fekk ja i Beslutningsforum for nye metoder. Dessutan blir kateterbasert lukning av foramen ovale innført for dei som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemiddel, i tillegg til legemiddel til HIV-infeksjon o...

 • 24.04.2019
  Utlysing av midlar til kvalitetsforbetringsprosjekt

  Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister lysar ut midlar til kvalitetsforbetringprosjekt, og oppfordrar nasjonale medisinske kvalitetsregister, og avdelingar som vil nytte data frå nasjonale kvalitetsregister i pasientretta k...

 • 12.04.2019
  Openheit kan redde liv

  «Vi må ha låg terskel for å bry oss, vere meir opne og tore å snakke direkte med dei vi er bekymra for.» – Fredrik Walby er psykologspesialist og forskar ved Nasjonalt senter for selvmordsforsking og -forebygging og han meiner at opplysings...

 • 05.04.2019
  Må satse meir på sjølvmordsførebygging

  Vi må våge å snakke om sjølvmordstankar og det må bli satsa meir på førebygging av sjølvmord. Det er ein klar konklusjon etter konferansen om sjølvmordsførebygging som blei avvikla i Stavanger denne veka.

 • 04.04.2019
  LIBRA endeleg på lufta

  1. april blei eit nytt system for rekneskap innført i alle føretaka i heile regionen.

 • 28.03.2019
  Utlysing av midlar til nye strategiske forskingssatsingar

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet har sett av midlar til etablering av nye strategiske forskingssatsingar i Helse Vest.

 • 28.03.2019
  Vi støttar brukarorganisasjonane

  Helse Vest fordeler midlar til pasient- og brukarorganisasjonane for å støtte det viktige informasjons- og hjelpearbeidet desse gjer ovanfor medlemmene.

 • 27.03.2019
  Dataproblem i Helse Vest

  Denne morgonen har det vore dataproblem i sjukehusa i Helse Vest. Dei fleste systema er no i drift igjen, men noko arbeid står igjen.

 • 22.03.2019
  Miljøpioneren Linda Eide fekk miljøprisen

  Ein pioner innanfor miljøarbeid i spesialisthelsetenesta. Ho har spreidd den viktige miljøbodskapen med et høgt fagleg nivå og stort engasjement. Ho er den personen som kanskje har gitt mest for at vi som sektor er der vi er på miljøområdet.

 • 18.03.2019
  Ein myte at det er farleg å snakke om sjølvmord

  Tre av ti trur at å snakke om sjølvmord med nokon som har depresjonar eller psykiske lidingar vil trigge ein reaksjon. Kan vi endre den oppfatninga, kan vi kanskje redde liv. Derfor startar føretaka i Helse Vest ein folkeopplysningskampanje...

 • 18.03.2019
  Folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord

  Sjukehusa på Vestlandet, Helse Vest, Rogaland Fylkeskommune, interesseorganisasjonar og fleire startar denne veka ein folkeopplysingskampanje for å førebygge sjølvmord: Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.

 • 15.03.2019
  Ny utstyrsavtale for diabetespasientar på plass

  Dei fire regionale helseføretaka har signert fem av seks deltilbod om innkjøp av insulinpumper, glukosemonitorering (CGM) og forbruksmateriell for diabetespasientar.

 • 15.03.2019
  Dei viktige stemmene

  I brukarutvalet til Helse Vest sit det ti personar. Blant desse finn vi fem kjente fjes og fem nye fjes. Deira oppgåve er å vere talerøyret til pasientar og pårørande i Helse Vest. Jan Oddvar Gjerde er ikkje berre ny som leiar, men også hei...

 • 15.03.2019
  Utstyr til væskevarmeren «enFlow» blir trekt tilbake frå marknaden

  Leverandøren av blod- og væskevarmaren «enFlow» har uttalt at dei trekkjer tilbake frå marknaden eingongskassettar som blir brukt i dette apparatet. Sjukehusa i Helse Vest gjennomgår no alternative løysingar. Det er ikkje meldt om pasientsk...

 • 26.02.2019
  Innfører legemiddel til Stills sjukdom og sJIA

  Beslutningsforum for nye metoder innfører legemiddel til behandling av Stills sjukdom og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og legemiddel til førebygging av cytomegalovirussjukdom hos pasientar som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon.

 • 19.02.2019
  Kven fortener Kvalitetsprisen 2019?

  Helse Vest inviterer leiarar og medarbeidarar i helseføretak/sjukehus til å fremje kandidatar til prisen for framifrå kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid. Frist for å fremje kandidatar er 15. mars  2019.

Presseklipp som omhandlar Helse Vest

 • Vaksdal vil ikkje ha nytt interkommunalt legevaktsamarbeid
  29.01.2020

  Rådmann Atle Fasteland vil ikkje at Vaksdal kommune skal vera med på utgreiinga som Bergen kommune skal gjera, om eit nytt interkommunalt legevaktsamarbeid med Samnanger og Osterøy kommunar.

 • Ny felles toppleiarutdanning for spesialist- og kommunehelsetenesta
  28.01.2020

  Dei regionale helseføretaka og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre eit nytt felles toppleiarprogram for leiarar i spesialisthelsetenesta og kommunale helse- og omsorgstenester. Det første kullet startar hausten 2020.

 • Kvalitet er mulig i psykisk helsevern
  28.01.2020

  Lovisenberg har vist at det er mulig å etablere et register som er tilpasset klinikkens behov. Vi tror det er langt på vei til dekke et nasjonalt behov.

 • Forflytningen truer avkriminalisering
  27.01.2020

  Brukerne har opplevd en relativ fred i tunnelen på Gyldenpris. Nå gjeninnføres en stigmatiserende og helseskadelig nulltoleranse.

 • Ny felles topplederutdanning for spesialist- og kommunehelsetjenesten
  27.01.2020

  De regionale helseforetakene og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Det første kullet starter høsten 2020.

 • Disputas: Kan vi forbedre diagnostikken av nevroborreliose hos barn?
  27.01.2020

  Bjørn Barstad ved barne- og ungdomsklinikken disputerer fredag 31. januar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Neuroborreliosis in children; diagnostic and immunological aspects».

 • Tverretatlig samarbeid om kartlegging og tiltak
  26.01.2020

  Barn med tiltak i det kommunale barnevernet: Tverretatlig samarbeid om kartlegging og tiltak Barn som får tiltak fra barneverntjenesten har ofte sammensatte vansker.

 • Å bryte gjennom den usynlige muren
  26.01.2020

  Muren - tabuet rundt rusproblemet - tilhører hele familien. På Lade behandlingssenter blir hele familien og nettverket systematisk involvert i å fjerne den.

 • LIS 2107 g og j diverse kjemoterapeutika tabletter og inf/inj
  25.01.2020

  Anskaffelsesforskriften Veiledende kunngjøring EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser SYKEHUSINNKJØP HF 916879067 Postboks 40 VADSØ 9811 NO Kontaktperson: Eirik Sverrisson E-post: NUTS-kode: NO - NORGE Sted: hele Norge

 • Når barna har nedsatt
  25.01.2020

  funksjonsevne Kurset Starthjelp gir foreldre svar på mange spørsmål. Dermed kan hverdagen bli enklere. Alle burde få det samme tilbudet, konkluderer forfatterne etter en evaluering.


Fann du det du leitte etter?