Betre behandling for parkinsonpasientar

Ny nettverksmodell skal gi pasientar med Parkinsons sjukdom betre behandling. 

Illustrasjonsfoto: Kjetil Alsvik

Ein nederlandsk nettverksmodell skal gjere helsepersonell betre rusta til å behandle pasientar med Parkinsons sjukdom. Modellen heiter ParkinsonNet og skal bidra til at denne pasientgruppa får behandling frå helsepersonell med relevant fagleg kompetanse. Målet er å kunne tilby best moglege behandlingstenester til pasientane uansett kvar dei bur.

ParkinsonNet legg til rette for utdanning og opplæring av helsepersonell og at det blir oppretta tverrfaglege nettverk i alle helseregionane.

– Eit tverrfagleg nettverk skal knyte saman fagpersonar, som fysioterapeutar, ergoterapeutar, logopedar og sjukepleiarar. Hensikta er at dei ulike faggruppene skal dele kompetanse med kvarandre, forklarar fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem.


Portrettbilete av Baard-Christian Schem

Fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem. Foto: Kjetil AlsvikEi god nyheit for parkinsonpasientar

Om lag 7-8000 personar har Parkinson sjukdom i Noreg, og det er forventa at talet blir dobla mot 2040.

– Ei nasjonal utrulling av ParkinsonNet vil ha stor betyding for desse pasientane. Det vil også gi større moglegheiter for å unngå dobbeltbehandling og unødige innleggingar og reinnleggingar, seier fagdirektøren.

Ein plan for utrulling av ParkinsonNet er laga i samarbeid mellom Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst, Helse Vest, Norges Parkinsonforbund og Helsedirektoratet. Ifølge planen skal utrullinga starte innan 30. juni 2021.

Involvering av kommunane er eit suksesskriterium

Når utrullinga startar vil kommunikasjon på tvers av faggrupper, helsetenesta og kommunegrenser vere viktig.

– Parkinsonpasientar er avhengige av eit godt samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og kommunane for å få eit heilskapleg tilbod. At dette samarbeidet fungerer er ein grunnleggande føresetnad for ParkinsonNet, seier Schem.