Byggjer nasjonale beredskapslager for legemiddel

Helse Vest byggjer på oppdrag frå styresmaktene nasjonale beredskapslager for legemiddel for sjukehus, kommunar og apotek. På lagera vert livsnødvendige legemiddel prioritert, og det har allereie kome pasientar til gode under pandemien.

– Lagera består av utvalde legemiddel nok til inntil seks månader normalt forbruk i sjukehusa og kommunehelsetenesta, seier fagdirektør i Sjukehusapoteka Vest, Christer Bakke Frantzen.

Regjeringa vedtok våren 2020 å opprette to nivå av nasjonal lagring av legemiddel. Helse- og omsorgsdepartementet ga Helse Vest RHF i oppdrag på vegner av dei regionale helseføretaka om å realisere lageret på nivå 2. Helse Vest RHF spelte ballen vidare til Sjukehusapoteka Vest HF, som fekk ansvaret med å leie og gjennomføre arbeidet.

Sikrar tilgang til kritisk viktige legemiddel

Lagera blir eit viktig bidrag for å styrke den norske helseberedskapen generelt og legemiddelberedskapen spesielt. Stopp i forsyning av og mangel på legemiddel har vore eit aukande problem globalt. Det har også resultert i stadig fleire tilfelle av leveringssvikt her til lands. Den pågåande pandemien gav problemstillinga endå større kraft, særleg i ein tidleg fase. I ytste konsekvens kan mangel på legemiddel få store følgjer for enkeltmenneske.

Lagera vil sikre tilgang til kritisk viktige legemiddel for sårbare pasientgrupper ved svikt i normal levering

Christer Bakke Frantzen

– Lagera vil sikre tilgang til kritisk viktige legemiddel for sårbare pasientgrupper ved svikt i normal levering.

Det gir også helsetenesta betre mogelegheiter og større spelerom til å finne alternative løysingar i ein eventuell mangelsituasjon, seier Bakke Frantzen.

Skapt tryggleik for forsyning under pandemien

Legemidla på beredskapslagera er ikkje spesielt øyremerka covid-19-pasientar, men lagera har like fullt vist seg å vere til nytte også under den pågåande pandemien.

– Så langt har lagera medverka til å skape tryggleik for forsyning av viktige legemiddel, til dømes intensivlegemiddel til covid-19-pasientar.

Totalt vil det vere legemiddel verd rundt 1,6 milliard kroner når lagera er fylte. Det inkluderer ramma på 1 milliard kroner fordelt likt på spesialist- og primærhelsetenesta som låg i det opphavlege oppdraget til Helse Vest, pluss beredskapslageret som Helsedirektoratet bygde opp for primærhelsetenesta tidleg i pandemien, den såkalla «50-lista».

Eit godt samarbeid mellom fleire partar

–Våre prognosar seier at lagera er fylte opp i løpet av hausten. Det har tatt lenger tid enn opphavleg plan, mest på grunn av at det tar tid for produsentane å oppskalere produksjonen utover den normale leveransen til den norske marknaden, seier Bakke Frantzen.

Arbeidet med lagera og å sikre stabil legemiddelforsyning skjer i eit nært samarbeid mellom spesialisthelsetenesta, kommunane, Helsedirektoratet, Legemiddelverket og legemiddelgrossistane.

Frå spesialisthelsetenesta er både legar frå fleire sjukehus, sjukehusapotekføretaka, Sykehusinnkjøp HF og Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetenesta (Mangelsenteret) involverte i arbeidet.

Lagera er etablert innanfor dagens grossistmodell. Det er Alliance Healthcare Norge (AHN) som står for lager og lagerhald for spesialisthelsetenesta, mens Apotek 1, Norsk Medisinaldepot (NMD) og AHN gjer det for kommunane.