Resultata frå årets forbetringsundersøking er på nett

77 prosent svarte på medarbeidarundersøkinga "ForBetring", som i år også hadde pandemien som tema. 

Tre pleiarar står i ein sjukehuskorridor og pratar
Foto: Helse Fonna

Forbetringsundersøkinga er ei årleg medarbeidarundersøking om arbeidsmiljø, pasienttryggleikskultur og HMS. Undersøkinga er felles for spesialisthelsetetenesta i heile Noreg.

-  Det er gledeleg å sjå at over 102 000 medarbeidarar har svart på undersøkinga nasjonalt. Det gir oss verdifull innsikt i mange viktige tema. I tillegg er det svært nyttig med tilbakemeldingar om korleis pandemien har påverka arbeidskvardagen, seier Hilde Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon, teknologi i Helse Vest RHF.

Læringspunkta er fleire. Resultata skal følgast opp vidare i føretaka og på kvar avdeling for stadig å betre områda undersøkinga gjeld. Det er òg laga fleire verktøykasser som både leiarar og medarbeidarar kan ta i bruk i arbeidet med oppfølging av undersøkinga.

-  Noko av det me tek med oss, er at fellesskap er ein føresetnad for engasjementet. Me er på vårt beste når medarbeidarar, vernetenesta, tillitsvalde og leiarar engasjerer seg saman. I tillegg til dette har mange medarbeidarar delteke på forbetringsutdanninga. Me er spente på kva effekt det vil ha både når det gjeld pasientsikkerheit og HMS, seier Christiansen.

Les heile undersøkinga her​. ​