16 millionar til regionale innovasjonsprosjekt i Helse Vest dei neste to åra

Heile 22 innovasjonsprosjekt får til saman 16 millionar kroner frå Helse Vest. Her er prosjekta som får støtte. 

Finger som trykker på iPad, foto/grafikk
Foto: iStock - ipopba

Helse Vest RHF lyste tidlegare i haust ut midlar til regionale innovasjonsprosjekt i to kategoriar, nye prosjekt og idéoverføring. 

Til søknadsfristen 7. oktober 2022 kom det inn totalt 52 søknadar, og det blei søkt om totalt 35 millionar kroner. Heile 22 prosjekt får stønad, 11 i kategorien nye innovasjonsprosjekt og 11 i kategorien idéoverføring. ​

Høg kvalitet

​​Innovasjonsmidane frå Helse Vest er eit verkemiddel for å leggje til rette for innovasjon i helsetenesta og å nå måla i Nasjonal helse- og sjukehusplan, den regionale strategien Helse 2035 og utviklingsplanar. Søknadane syner høg innovasjonsaktivitet i heile føretaksgruppa, særleg knytt til nye og betre arbeidsformer ved bruk av teknologi.

Ekstra gledeleg er det at så mange tok oppmodinga om å søke midlar for overføring av innovasjonar frå andre sjukehus og regionar. Her har me eit viktig verkemiddel for å stimulere til samarbeid og skalering av løysingar som kan vise til lovande resultat og gevinstar for helsetenesta og pasientane, seier administrerande direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Vest RHF.

Leiarmøtet i Helse Vest vedtok tildeling 6. desember. Ein regional innovasjonskomité har vurdert søknadane etter gitte vurderingskriterium.

Desse får innovasjon​sstøtte:

Nye prosj​ekt i eige helseføretak:

Implementation of artificial intelligence as support tools for pathology in Helse Vest

Prosjektleiar: Emiel Janssen
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Førde HF, Empaia​

CardioSmart

Prosjektleiar: Stig Urheim
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: Produktutvikling

Pasientsentrert hjemmeoppfølging for kne- og hofteartrosepasienter etter proteseoperasjon

Prosjektleiar: Ane Djuv
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Vest IKT

Videreutvikling av det nyutviklede kateterbaserte systemet PRESERVE for bruk hos pasienter med persisterende hjertestans utenfor sykehus

Prosjektleiar: Vegard Tuseth
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: Helse Stavanger HF

Digital løsning for interne språk- og flerkulturelle ressurser

Prosjektleiar: Lene Thowsen Harloff
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: Helse Fonna HF, Helse Førde HF, Helse Vest IKT

Forebygging og behandling av underernæring med digitale verktøy

Prosjektleiar: Oddveig Fossdal Drøpping
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Førde HF, Helse Vest IKT, Foodcapture, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Stavanger kommune

Digital håndtering av søknader om utprøvende legemiddelbehandling og unntaksordning

Prosjektleiar: Jannicke Slettli Wathne
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Oslo Universitetssykehus, St. Olavs Hospital HF

Safer Births Data-Driven Learning

Prosjektleiar: Siren Rettedal
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Universitetet i Stavanger, Laerdal Medical

WE-BELONG-Wearables - for bedre psykisk helse hos barn og unge

Prosjektleiar: Arne Kodal
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Førde HF, Helse Vest IKT, Universitetet i Bergen​, Strathclyde University i Skottland

Individualisert behandlingsplan for smerte etter kirurgi

Prosjektleiar: Hans Jocob Westbye
Prosjekteigar: Helse Førde HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Høgskulen på Vestlandet, Norse Feedback

MindMe - accessible mental health services

Prosjektleiar: Oddbjørn Hove
Prosjekteigar: Helse Fonna HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Sykehusinnkjøp divisjon Vest, University of Chester (Chester Medical School) i England, Stavanger kommune

Idéoverføring

​​Prosjekt som får stønad til å adoptere same idéoverføring har fått justert stønadssum, og krav om samarbeid. 

​Brukerstyrt epilepsioppfølging - Full throttle

Prosjektleiar: Marte-Helene Bjørk
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF

Idéoverføring frå: Vestre Viken HF

Brukerstyrt digital epilepsioppfølging - best behandling til de som trenger det mest
Prosjektleiar: Sara Mathisen
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF
Idéoverføring frå: Vestre Viken HF og Helse Bergen HF

Brukarstyrt digital oppfølging ved epilepsi
Prosjektleiar: Solveig Øvrebø
Prosjekteigar: Helse Førde HF
Samarbeidspartnarar: Annen norsk institusjon, Helse Bergen HF, Helse Førde HF
Idéoverføring frå: Vestre Viken HF og Helse Bergen HF


Brukarstyrt poliklinikk for handleddsbrot

Prosjektleiar: Kari Anne Indrebø
Prosjekteigar: Helse Førde HF
Samarbeidspartnarar: Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF
Idéoverføring frå: Helse Bergen HF

Brukerstyrt oppfølging av personer med håndleddsbrudd

Prosjektleiar: Kari Elisabeth Heggland
Prosjekteigar: Helse Fonna HF
Samarbeidspartnarar: Helse Fonna HF​
Idéoverføring frå: Helse Bergen HF

Virtuelt hjemmesykehus

Prosjektleiar: Sønnøve Dalane
Prosjekteigar: Helse Fonna HF
Samarbeidspartnarar: Helse Fonna HF
Idéoverføring frå: Sykehuset i Vestfold


Akutt poliklinikk - ikke akuttmottak

Prosjektleiar: Stian Bergby
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Annen norsk institusjon, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF
Idéoverføring frå: St. Olavs Hospital HF

Intensivt ambulant team for hjemmeboende eldre

Prosjektleiar: Kia Minna Johanna Hynninen
Prosjekteigar: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Samarbeidspartnarar: Universitetet i Stavanger, annen norsk institusjon, Helse Stavanger HF
Idéoverføring frå: IAT-modell (konsept - ny brukargruppe)

Utprøvning av story-stem testen Odense Child Trauma Screening (OCTS) for norske barn i alderen 4-8 år

Prosjekt​leiar: Emiel Boregaard-Iversen
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Annen norsk institusjon
Idéoverføring frå: Vidensenter for psychotraumatologi, Syddansk Universitet, Danmark

Tidleg avklaringsteam for pasientar i psykisk helsevern - på veg mot ei einskapleg helseteneste

Prosjektleiar: Audhild Hønsi
Prosjekteigar: Helse Stavanger HF
Samarbeidspartnarar: Universitetet i Stavanger, annen norsk institusjon
Idéoverføring frå: Nidelv DPS

IPS in Pain - tverrfaglig smertebehandling med jobbspesialist

Prosjektleiar: Borrik Schjødt
Prosjekteigar: Helse Bergen HF
Samarbeidspartnarar: NAV
Idéoverføring frå: St. Olavs Hospital HF

Tilbakemelding

Alle som har sendt inn søknad vil få ei tilbakemelding. 

Merk: Dei som får stønad vil få eit tildelingsbrev med eksakt stønadsbeløp, og meir informasjon om vilkåra for stønad. 

Det vil kome meir informasjon om prosjekta som har fått stønad.