Helse Vest styrkjer sikkerheitspsykiatrien

Sikkerheitspsykiatrien i sjukehusa har vore under eit stort press over mange år. No styrkjer Helse Vest fagområdet. 

Person som holder en kaffekopp i hånda. Foto.
Illustrasjonsfoto: Merethe O. Clausen, Impress

​​ Talet på pasientar innanfor sikkerheitspsykiatrien held fram med å auke, men vi er ikkje godt nok rusta for å ta imot dei, og vi har ikkje nok kapasitet i føretaka. Ei styrking av dette fagområdet, for pasientar og medarbeidarar, er viktig og har høg prioritet i Helse Vest, seier Inger Cathrine Bryne, administrerande direktør i Helse Vest.

Dei siste åra har det vorte fleire pasientar med kombinasjonen alvorleg rusmisbruk og alvorleg psykisk sjukdom eller valdsproblematikk.

– Desse pasientane har ein alvorleg psykiatrisk sjukdom, dei utgjer ein fare for omgjevnadane grunna valdeleg åtferd, og dei har ofte store rusproblem. I tillegg er det eit jamnt og stort tal personar som blir dømt til psykisk helsevern, seier Ola Jøsendal, assisterande fagdirektør i Helse Vest.

Plan for styrking av tilbo​​​det​​​​

Psykisk helsevern er eit stort satsingsområde for Helse Vest. I mars 2021 vedtok styret ein regional plan for styrking av fagområdet med inntil 20 millionar for 2021 og ytterlegare 20 millionar i 2022. I tillegg har dei fire helseføretaka utarbeida lokale planar for styrking av sikkerheitspsykiatrien.

– Føretaka planlegg å auke talet på døgnplassar, men like viktig er planane om å styrkje bemanninga og å etablere polikliniske og ambulante team. Så må vi bidra til at føretaka kan gjennomføre planane og styrkje fagområdet, seier Bryne.

– Målet er at både kvaliteten og kapasiteten i sikkerheitspsykiatrien har blitt vesentleg betre innan 2025, avsluttar Bryne.​

Hovudpunkta i planane​​

Før​​de

 • ​​​styrking av ambulante tenester
 • utviding av talet på sikkerheitsplassar frå 3 til 4

Be​​rgen

 • etablering av poliklinikk, dagavdeling og ambulante tenester  
 • ​auka skjermingskapasitet, bygningsmessig tilrettelegging  
 • oppretting av 16 nye lokale sikkerheitsplassar  

Fonn​​​a

 • ​bygningsmessig tilrettelegging  
 • styrking av bemanning  
 • kompetanseheving  

Stavan​​​​ger

 • ​bygningsmessig tilrettelegging  
 • oppretting av ambulant team  
 • styrking av bemanning  
 • oppretting av 6 nye sikkerheitsplassar  
 • kompetanseheving

​​