Møllebukta. Sverd i fjell.

Om oss

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke.


​Vi ​sørgjer for at kring 1,1 million innbyggjarar i regionen får dei spesialisthelsetenestene dei har krav på.

Verksemda omfattar spesialiserte helsetenester innanfor fysisk helse, psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling.

Våre hovudoppgåver er å sørgje for​ pasientbehandling, opplæring av pasientar og pårørande, utdanning av helsepersonell og ​forsking.

Om Helse Ves​​t RHF

Helse Vest RHF eig dei fem helseføretaka i regionen og er konsernleiing for føretaksgruppa. I tillegg eig ​​Helse Vest IKT-selskapet Helse Vest IKT AS. Det er kring 60 tilsette i Helse Vest RHF, som held til på Forus i Stavanger kommune.

Helse Vest er eitt av fire re​​gionale helseføretak i Noreg og er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Våre sjukehus Våre helseføretak Felleseigd​e, nasjonale selskap

Styret, styredokument ​og revisjonsutval

St​​yret

Styredokument

Revisjonsutvalet

Leii​nga

Leiinga i Helse Vest

Mål og str​ategiar

Helse 2035

Oppdragsdokument og styringsdokument

Regional utviklingsplan

Vedtekter for Helse Vest RHF

Verksemdstyring i Helse Vest

Innbyggja​rtal

Kommunar og innbyggjartal per helseføretak

Likesti​lling

Likestillingsutgreiing for 2021

Tillitsvalde o​​g brukarutval

Konserntillitsvalde​

Konsernhov​udverneombod​

Regionalt brukarutval

Brukarmedverknad​

​Fleire fak​ta

Organisering og kart

Internrevisjon

Felleseigde, nasjonale selskap

Planar og rapportar​​​

Logo og profilprogram

Les m​eir om os​s

Miljø og samfunnsansvar​​ Openheitslova​​​ Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest Internkontrol​​l og risikostyring​​​ Historia – helsereformen 2002

Om ​​nettstaden

Fakta om nett​sidene

Fann du det du leitte etter?