Tre sverd i fjell, Hafrsfjord, Møllebukta. Foto.

Om oss

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke.

Vi sørgjer for at kring 1,1 million innbyggjarar i regionen får dei spesialisthelsetenestene dei har krav på.

Verksemda omfattar spesialiserte helsetenester innanfor fysisk helse, psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Våre hovudoppgåver er å sørgje for pasientbehandling, opplæring av pasientar og pårørande, utdanning av helsepersonell og ​forsking.

Kontakt

Ledige stillingar

Beredskap

Om Helse Vest RHF

Helse Vest RHF eig dei fem helseføretaka i regionen og er konsernleiing for føretaksgruppa. I tillegg eig Helse Vest IKT-selskapet Helse Vest IKT AS. Det er kring 60 tilsette i Helse Vest RHF, som held til på Forus i Stavanger kommune.

Helse Vest er eitt av fire regionale helseføretak i Noreg og er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Våre sjukehus

Våre helseføretak

Felleseigd​e, nasjonale selskap

Styret, styredokument og revisjonsutval

St​yret

Styredokument

Revisjonsutvalet

Leiinga

Leiinga i Helse Vest

Mål og strategiar

Helse 2035 og Helse 2020

Oppdragsdokument og styringsdokument

Regional utviklingsplan

Vedtekter for Helse Vest RHF

Verksemdstyring i Helse Vest

Miljøpolitikken i Helse Vest

Nøkkeltal og resultat

Nøkkeltal

Kommunar og innbyggjartal per helseføretak

Noko av det vi har oppnådd

Tillitsvalde og brukarutval

Konserntillitsvalde​

Konsernhov​udverneombod​

Regionalt brukarutval

Brukarmedverknad​

Fleire fakta

Organisering og kart

Internrevisjon

Felleseigde, nasjonale selskap

Planar og rapportar​​​

Logo og profilprogram

Les meir om os​s

Miljø og samfunnsansvar

Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest

Internkontroll og risikostyring​​

Historia - helsereformen 2002

Om nettstaden

Fakta om nettsidene

Fann du det du leitte etter?