Brukarmedverknad

Helse Vest ønskjer å involvere brukarane for å delta i utforminga av tenestetilbodet. Dialog og samhandling med representantar for brukarane er særs viktig for utviklinga av tenestene.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det regionale brukarutvalet (RBU) er pasientane sitt rådgivande organ ovanfor Helse Vest RHF. Hensikta med utvala er å sikre at pasientane kjem til orde i saker som påverkar helsetenestene, samtidig som helseføretaka får viktige innspel frå brukarane av tenestene. Samtidig er RBU eit samarbeidsforum mellom Helse Vest og brukarorganisasjonane.

Det regionale brukarutvalet (RBU)

Det er etablert brukarutval (BU) i alle helseføretaka i Helse Vest, unnateke for Sjukehusapoteka Vest, Helse Vest IKT og Helse Vest Innkjøp.​

Brukarutval i helseføretaka

​Helse Førde BU (i samarbeid med kommunane i Sogn og Fjordane) Helse B​ergen BU Helse Fonna BU Helse Stavanger BU

Retningslinjer

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest - retningslinjer for brukarutval (PDF) Rettleiar for brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta, mai 2018

Samval

Ta avgjersler saman med pasienten

Pasient- og brukarundersøkingar​​​

​Pasientane skal møte god service, empati og forståing og skal jamleg få vurdere tenestene gjennom pasienterfaringsundersøkingar. Det er viktig at pasientane kan delta aktivt i eigen behandling og rehabilitering, og det føreset blant anna forståeleg og tilgjengeleg informasjon.

Digital grunnopplæring for brukarrepresentantar på systemnivå

Det er utarbeidd eit nettkurs etter initiativ frå dei regionale helseføretaka i samabreid med Funksjonshemmedesfellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med "Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak", som blei vedtekne av alle dei fire regionale helseføretaka i 2017.

Ta kurset herNB! Det tar litt tid å laste ned kurset

Digital opplæring for brukarmedverknad i helseforsking

Det er laga eit e-læringskurs for brukarmedverknad i helseforsking. Kurset er retta både mot brukarar og forskarar. Kurset er eit samarbeid mellom Kompetansesenter for klinisk forskning, det regionale brukarutvalget i Helse Vest og Regionalt e-læringsteam.

Kurset gir ein innføring i kva brukarmedverknad i helseforskning er, i tillegg til at du får praktiske tips for å etablere eit godt og fruktbart samarbeid mellom brukar og forskar.

Ta kurset her

Helse Vest støtta​r brukarorganisasjonane​​

​Som ansvarleg instans for spesialisthelsetenesta i Helse Vest, gir Helse Vest kvart år støtte til brukarorganisasjonar.

Brukarorganisasjonane driv eit viktig arbeid for medlemmene sine, og set i verk tiltak for medlemmene som kanskje elles ikkje ville bli utført. Dei driv òg eit viktig helseopplysingsarbeid for innbyggjarane. Helse Vest tildeler kvart år midlar til brukarorganisasjonar ("Tilskot til helsefremjande arbeid").​

Tilskot til helsefremjande arbeid

Det kan søkjast om tilskot i desember kvart år

 

Lenker

Pasient- og brukarombodet (finn ombodet i ditt fylke) Pasientrettar​ (helsenorge.no) Pasient- og brukarorganisasjonar (helsenorge.no)
Fann du det du leitte etter?