Etiske retningslinjer

Helse Vest er avhengig av tillit og eit positivt omdømme for å kunne yte den gode helsetenesta vi ønskjer å tilby. Etisk kvalitet på tenesteyting og forvalting er ein føresetnad for denne tilliten.

Last ​ned PDF av nyaste versjon frå oktober 2018

​​​​​​​​​​​​​​​Derfor er det nedfelt generelle retningslinjer innanfor dei ulike fagområda for at alle medarbeidarar skal vere medvitne dette. Retningslinjene er i hovudsak generelle, ikkje detaljerte reglar, noko som utfordrar kvar medarbeidar til sjølv å reflektere over etiske spørsmål.​​​

Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtalar har sitt utspring i allmenne etiske verdiar og normer som for eksempel rettferd, lojalitet, ærlegdom og at ein alltid skal behandle andre slik ein ønskjer å bli behandla sjølv.

Helsetenesta har ansvar for å vareta grunnleggjande etikk og moral i velferdsstaten, i tillegg til å forvalte fellesskapets ressursar.

Alle medarbeidarar skal følgje gjeldande lovar, reglar og retningslinjer. Alle har plikt til å gjere seg kjende med og å følgje lovar, reglar og retningslinjer som regulerer arbeidskvardagen.​

Lovar, instruksar og reglar kan ikkje åleine sikre høg etisk standard. Medarbeidarane må sjølve setje standarden ved å reflektere over eigne val og handlingar. Dette betyr at kvar enkelt medarbeidar kritisk må vurdere eigne interesser i møte med etiske konfliktsituasjonar.

Styresak, alle retningslinjer og vedlegg

Etiskeretningslinjer_2018_enkeltsider.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Etiske retningslinjer/PDF/Etiskeretningslinjer_2018_enkeltsider.pdfEtiskeretningslinjer_2018_enkeltsider.pdf
Sak 04812 B Etiske retningslinjer for fretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Etiske retningslinjer/Sak 04812 B Etiske retningslinjer for fretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 04812 B Etiske retningslinjer for fretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 04812 B Vedlegg 00 - Etiske Retningslinjer.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Etiske retningslinjer/Sak 04812 B Vedlegg 00 - Etiske Retningslinjer.pdfSak 04812 B Vedlegg 00 - Etiske Retningslinjer.pdf
Sak 04812 B Vedlegg 01.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Etiske retningslinjer/Sak 04812 B Vedlegg 01.pdfSak 04812 B Vedlegg 01.pdf
Sak 04812 B Vedlegg 02 Taushetserklring skjema.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Etiske retningslinjer/Sak 04812 B Vedlegg 02 Taushetserklring skjema.pdfSak 04812 B Vedlegg 02 Taushetserklring skjema.pdf
Sak 04812 B Vedlegg 03 Sikkerhetsinstruks.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Etiske retningslinjer/Sak 04812 B Vedlegg 03 Sikkerhetsinstruks.pdfSak 04812 B Vedlegg 03 Sikkerhetsinstruks.pdf
Sak 04812 B Vedlegg 04 Rutine for intern varsling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Etiske retningslinjer/Sak 04812 B Vedlegg 04 Rutine for intern varsling.pdfSak 04812 B Vedlegg 04 Rutine for intern varsling.pdf
Sak 04812 B Vedlegg 05 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandrforeningen for Helsesektoren (LFH).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Etiske retningslinjer/Sak 04812 B Vedlegg 05 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandrforeningen for Helsesektoren (LFH).pdfSak 04812 B Vedlegg 05 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandrforeningen for Helsesektoren (LFH).pdf
Sak 04812 B Vedlegg 06 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Etiske retningslinjer/Sak 04812 B Vedlegg 06 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen.pdfSak 04812 B Vedlegg 06 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen.pdf
Sak 04812 B Vedlegg 07 Retningslinjer vedrrende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Etiske retningslinjer/Sak 04812 B Vedlegg 07 Retningslinjer vedrrende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.pdfSak 04812 B Vedlegg 07 Retningslinjer vedrrende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.pdf
Sak 04812 B Vedlegg 08 Retningslinjer for praktisering av regelverk for bierverv.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Etiske retningslinjer/Sak 04812 B Vedlegg 08 Retningslinjer for praktisering av regelverk for bierverv.pdfSak 04812 B Vedlegg 08 Retningslinjer for praktisering av regelverk for bierverv.pdf
Sak 04812 B Vedlegg 09 Etiske retningslinjer for arbeid med innkjp i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Etiske retningslinjer/Sak 04812 B Vedlegg 09 Etiske retningslinjer for arbeid med innkjp i Helse Vest.pdfSak 04812 B Vedlegg 09 Etiske retningslinjer for arbeid med innkjp i Helse Vest.pdf
Sak 04812 B Vedlegg 10 Etiske krav i offentlige anskaffelser.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Etiske retningslinjer/Sak 04812 B Vedlegg 10 Etiske krav i offentlige anskaffelser.pdfSak 04812 B Vedlegg 10 Etiske krav i offentlige anskaffelser.pdf

​​

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.