Felleseigde, nasjonale selskap

Helse Vest eig fleire selskap saman med dei andre regionale helseføretaka, Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst:

Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF koordinerer felles innkjøpsavtalar for alle helseføretaka i Noreg for slik å gjere innkjøpa billigare for sjukehusa.

Sykehusinkjøp HF

LIS

Dei regionale helseføretaka har ein samarbeidsavtale når det gjeld legemiddelinnkjøp til helseføretaka. Dette går under namnet Legemiddelinnkjøpssamarbeid med forkortinga LIS.

Lis Norway

Pasientreiser HF

Pasientreiser er reiser til og frå behandling som er godkjent av det offentlege. Selskapet er eigd av dei fire regionale helseføretaka og har saman med lokalt pasientreisekontor ansvaret for saksbehandling og refusjon av pasientreiser utan rekvisisjon.

Pasientreiser HF

Luftambulansetjenesten HF

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste HF - forkorta til Luftambulansetjenesten HF. Selskapet har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetenesta. Sjukehusa har det medisinske ansvaret og stiller med legar og sjukepleiarar.

Luftambulansetjenesten HF

HDO HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) er eit driftssenter for helsetenesta si bruk av løysingar for nødmeldetenester. Brukarane av tenestene i HDO er helsepersonell i regionale helseføretak, helseføretak og alle kommunane i landet.  Det er open drift- og brukarstøtte for selskapets brukarar heile døgnet.

HDO HF

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF er ein hovudarena for samhandling om informasjons- og kommunikasjonsteknologi innanfor spesialisthelsetenesta og med aktørar som kommunehelsetenesta, Helse- og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og Norsk Helsenett.

Nasjonal IKT

Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF skal vere ein internleverandør for dei regionale helseføretaka og helseføretaka i Noreg, og skal leggje til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god utnytting av ressursane og ressurstilgang innanfor prosjektering og bygging av sjukehus.

Sykehusbygg HF

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.