Hjerte i snø. Foto

Miljø og samfunnsansvar

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om miljøarbeidet i Helse Vest

eit målretta miljøarbeid er ein viktig del av spesialisthelsetenesta sitt samfunnsansvar.

Informasjon til deg som er pasient eller pårørande

Her kjem det informasjon om ikkje lenge

Regional miljøfaggruppe i Helse Vest

Den regionale miljøfaggruppa har som formål å bidra til effektivt arbeid gjennom erfaringsutveksling og deling av prosedyrar og dokumentasjon knytt til miljøsertifisering og andre aktivitetar.

Mandat

Møteoversikt

Kurs og seminar

Miljø- og klimaforum

Miljø- og klimakonferansen 2017

Miljøprisen

Kven vinn Miljøprisen 2016? Kjenner du nokon som har stimulert til nytenking og innsats i miljøarbeidet ved ditt helseføretak, eller som med sin miljøinnsats framstår som eit godt eksempel for andre? Formålet med prisen er å stimulere til godt miljøarbeid i spesialisthelsetenesta. Miljøprisen er ein heiderspris og ei påskjøning for ekstraordinær innsats utover det som er vanleg i jobbsamanhang.

Overrekkinga av spesialisthelsetenestas Miljøpris 2016 skjer under Miljø- og klimakonferansen i Stjørdal, 16-17. mars 2017.

Alle medarbeidarar i helseføretaka kan nominere kandidatar.

Frist for å sende inn forslag var 1. januar 2017.

Nasjonalt samarbeidsutval

Samarbeidsutvalet skal sikre eit samordna og heilskapeleg samarbeid mellom helseregionane innføre klima og miljø i spesialisthelsetenesta.

Samarbeidsutvalet skal vere ein arena for samarbeid og utveksling av erfaringer i miljø- og klimaarbeidet som kan ha betydning ut over den enkelte region.

Samarbeidsutvalet skal sikre at arbeidet i regionene samsvarer med krav frå HOD og bidreg til å nå dei nasjonale miljø- og klimamåla.

Samarbeidsavtale