Plastpose, formet som en fisk. Foto/grafikk

Miljø og samfunnsansvar

Om miljøarbeidet i Helse Vest

eit målretta miljøarbeid er ein viktig del av spesialisthelsetenesta sitt samfunnsansvar.

Miljøpolitikk for Helse Vest RHF

Helse Vest RHF skal vere miljøleiande innanfor rolla som eigar av helseføretak.

Ved å ha miljøbevisste medarbeidarar skal Helse Vest RHF gå føre som eit godt døme for å redusere negativ miljøpåverknad av dei oppgåvene som spesialisthelsetenesta utfører.

Det skal vere merksemd i heile organisasjonen på kontinuerlig forbetring i miljøprestasjon innanfor alle aktivitetar som Helse Vest utfører og initierer som eigar av helseføretak.

Helse Vest RHF skal gjennom si rolle ha stort fokus på at miljøomsyn blir ivareteke i alle prosjekt som blir utvikla og sett i gang i helseregionen.

Miljømål for Helse Vest RHF

Helse Vest sine miljømål for 2018, tek innover seg det auka fokuset på rolla som eigar og leiar:

  • Mål 1: Miljøbevisste medarbeidarar - Informasjon og opplæring av alle tilsette
  • Mål 2: Stille miljøkrav ved igangsetting av alle nye prosjekt
  • Mål 3: Leggje forholda til rette og setje krav overfor helseføretaka i regionen om at dei skal vere miljøsertifiserte og at helseføretaka skal kunne vise ei kontinuerleg forbetring i miljøprestasjon.

Regional miljøfaggruppe i Helse Vest

Den regionale miljøfaggruppa har som formål å bidra til effektivt arbeid gjennom erfaringsutveksling og deling av prosedyrar og dokumentasjon knytt til miljøsertifisering og andre aktivitetar.

Mandat

Kurs og seminar

Informasjon kjem når det blir sett opp.

Miljøprisen

Kjenner du nokon som har stimulert til nytenking og innsats i miljøarbeidet ved ditt helseføretak, eller som med sin miljøinnsats framstår som eit godt eksempel for andre? Formålet med prisen er å stimulere til godt miljøarbeid i spesialisthelsetenesta. Miljøprisen er ein heiderspris og ei påskjøning for ekstraordinær innsats utover det som er vanleg i jobbsamanhang.

Alle medarbeidarar i helseføretaka kan nominere kandidatar.

Det blir lagt ut informasjon her på sida i god tid før utdeling av neste miljøpris.

Nasjonalt samarbeidsutval

Samarbeidsutvalet skal sikre eit samordna og heilskapeleg samarbeid mellom helseregionane innføre klima og miljø i spesialisthelsetenesta.

Samarbeidsutvalet skal vere ein arena for samarbeid og utveksling av erfaringer i miljø- og klimaarbeidet som kan ha betydning ut over den enkelte region.

Samarbeidsutvalet skal sikre at arbeidet i regionene samsvarer med krav frå HOD og bidreg til å nå dei nasjonale miljø- og klimamåla.

Samarbeidsavtale

Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar

Fann du det du leitte etter?