Nøkkeltal

Dette er tala for 2018.

Folketal per 1. januar 2019 (SSB)

 • Helse Stavanger: 367 045
 • Helse Fonna: 180 308
 • Helse Bergen: 452 796
 • Helse Førde: 109 774

Sjukehus og institusjonar

Vi har kring 50 sjukehus og institusjonar som gir helsetenester til 1,1 millionar innbyggjarar.

Medarbeidarar

Føretaksgruppa Helse Vest har om lag 30 000 medarbeidarar.

Drift

I år vil sjukehusdrifta på Vestlandet koste om lag 30 milliardar kroner.

Resultat og investeringar

 • Resultatet for føretaksgruppa for 2018 viser eit overskot på til saman
  668 millionar kroner.
 • Resultatet for Helse Vest RHF viser eit overskot på
  547 millionar kroner.
 • Samla investeringar til føretaksgruppa for 2018 var på totalt
  1 886 millionar kroner.
 • Investeringane fordeler seg med:
  • 278 millionar kroner til medisinteknisk utstyr
  • 198 millionar kroner til transportmiddel, inventar og utstyr
  • 1 111 millionar kroner til tomter, bustader, bygningar og anlegg under utføring.
 • I tillegg er det investert i lisensar og programvare i tillegg til prosjekt under utvikling på til saman
  299 millionar kroner.

Avtalar med private

Helse Vest RHF har inngått langsiktige avtalar med ei rekkje private leverandørar.

I 2018 ble det kjøpt eksterne helsetjenester for om lag 2,7 milliardar kroner, som tilsvarer 9,7 prosent av driftskostnadane.

Per 31. desember 2018 har Helse Vest driftsavtalar med 274 privatpraktiserande spesialistar, 132 innanfor somatikk og 142 innanfor psykisk helsevern. Desse fekk driftstilskot frå Helse Vest RHF.

I tillegg hadde det regionale helseføretaket driftsavtale med sju private ideelle sjukehus og institusjonar innanfor somatikk og psykiatri, åtte private rusinstitusjonar og åtte private rehabiliteringsinstitusjonar i vår region.

Pasient- og brukarorganisasjonar

Helse Vest fordeler midlar til pasient- og brukarorganisasjonane for å støtte det viktige informasjons- og hjelpearbeidet desse gjer for medlemmene. I 2018 fekk over 100 pasient- og brukarorganisasjonar 9,8 millionar kroner til fordeling frå Helse Vest.

Innovasjon

Årleg bruk av midlar til innovasjon er fast, både i prosjektporteføljen og i stimuleringsmidlar gitt til helseføretaka.

70-80 millionar kroner av innsatsen i porteføljen årleg kan definerast som innovativt arbeid.

I 2018 var det også sett av 9,25 millionar kroner i Helse Vest for å stimulere til konkrete innovasjonsprosjekt lokalt i helseføretaka, i tillegg til satsinga i dei enkelte helseføretaka.

Likestilling

75 prosent av medarbeidarane ved sjukehusa og institusjonane i helseregionen er kvinner. I enkelte yrkesgrupper er kvinnedelen spesielt stor, mellom anna blant sjukepleiarar, hjelpepleiarar og reinhaldspersonale.

Blant legar er fordelinga 50,3 prosent menn og 49,7 prosent kvinner.

Styra i føretaksgruppa Helse Vest er sett saman med ei fordeling på 49 prosent kvinner og 51 prosent menn. Delen av kvinnelege leiarar i føretaksgruppa er 70 prosent.

Når det gjeld toppleiarar er det ei fordeling på 47 prosent kvinner og  53 prosent menn. Det er eit mål for føretaksgruppa i Helse Vest at medarbeidarane skal spegle befolkninga, og dermed at 6 til 10 prosent skal ha innvandrarbakgrunn.

Tal frå 2018 viser om lag 20 prosent av medarbeidarane i sjukehusa er ikkje-norske statsborgarar. Helse Vest legg til rette for likestilling, sikre like moglegheiter og rettar og å hindre diskriminering. Leiarar på alle nivå har eit særskilt ansvar for at likestillingslova og diskrimineringslova blir følgd.

Forsking

På bakgrunn av registrert forskingsproduksjon, blei Helse Vest i 2018 tildelt 121 millionar kroner i statleg tilskot til forsking og utvikling. I tillegg har Helse Vest avsett 65 millionar kroner frå eiga ramme, slik at den totale forskingsramma for 2018 var på 186 millionar kroner.

Helseføretaka rapporterer årleg på kostnadar til forsking og utvikling. For 2018 er det rapportert brukt 664 millionar kroner til forsking og 155 millionar kroner til utvikling, mot  689 millionar kroner og 123 millionar kroner i 2017.

468 årsverk er brukt til forsking og 108 årsverk til utvikling i 2018 mot tilsvarande 516 årsverk til forsking og 93 årsverk til utvikling i 2017.

Fann du det du leitte etter?