Rettar

Du har rett til medverknad når du blir pasient. Du har rett til å velje behandlingsstad, og du har rett til å få ei vurdering av helsetilstanden din innan 10 verkedagar.

Du har rett til innsyn i pasientjournalen din. Du har rett til å få ein individuell plan for behandlinga di, dersom du ønskjer det. Du har rettar ved fristbrot, det vil seie dersom du ikkje har motteke helsehjelp i spesialisthelsetenesta innan den fristen du har fått. Du har rett til klage på behandlinga du har fått.

Råd og rettleiing

 • Fritt val av behandlingsstad: Ring 800 41004
 • Pasienthjelparen: Ring 800 41 005 kvardagar mellom 08:00 - 15:30

Alt om pasientrettar

helsenorge.no

Lova om pasientrettar
(Pasient- og brukerrettighetsloven)

helsedirektoratet.no

Reservasjon

Lenke
 

Dine rettar som pasient

 • Fritt behandlingsval

  Du har rett til å velje behandlingsstad i heile Noreg når du har fått ei tilvising. Som pasient i spesialisthelsetenesta kan du samanlikne ventetider og sjå kva behandlingsstader du kan velje.

 • Eigendel og frikort

  Du får dekt delar av utgiftene dine ved behandling hos lege, på poliklinikk eller andre behandlingsinstitusjonar, men du må betale ein eigendel. Når du har betalt over eit visst beløp i eigendelar, får du frikort for helsetenester. Det er u...

 • Klage og erstatning

  Du har rett til å klage dersom du meiner at du ikkje har fått oppfylt dine rettar som pasient, eller at du ikkje har mottatt dei helse- eller omsorgstenestene du har krav på. Pårørande kan også ha klagerett.

 • Rettar ved fristbrot

  Når du har fått ein frist for helsehjelp og ikkje mottatt helsehjelpa innan denne fristen, har du rett til å få eit anna behandlingstilbod.

 • Reservasjon i pasientjournal

  Alle sjukehus og institusjonar i Helse Vest bruker det same journalsystemet for pasientar som blir behandla hos oss. Det er viktig at sjukehusa har tilgang til pasientjournalen din når du er i behandling, på tvers av avdelingar og sjukehus....

 • Reservasjon mot SMS

  I Helse Vest er hovudregelen at alle pasientar får SMS-varsel om timen, om dei ikkje aktivt har reservert seg. Du får SMS to gonger for kvar time på sjukehuset. Først får du ein SMS når timen din er blitt tildelt (gjeld berre i Helse Stavan...

 • Reservasjon i kjernejournal

  Kjernejournal er ei ny elektronisk teneste som inneheld viktige opplysningar om helsa di, som både du som innbyggjar og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt sjuk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningane i din kjernejournal.

 • ​Samtykke til personleg helsearkiv på vestlandspasienten.no

  På vestlandspasienten.no finn du «Personleg helsearkiv». Her vil du kunne sjå meldingane du har sendt til sjukehuset og etter kvart også meldingar og innkallingsbrev som du får frå sjukehuset.

 • Reservasjon i helseregister

  Helseregistera blir brukt for å betre kvaliteten og gjennomføre forsking i helsetenesta. Dei baserer seg på innsamling av data frå pasientjournalar. Dersom du ikkje ønsker at slike opplysningar skal hentast frå din journal, kan du reservere deg mot dette.

 • Reservasjon

  Som pasient har du rett til å reservere deg mot at informasjon om deg blir lagra og delt med andre, og du har rett til å vite når andre har lasta ned og lest informasjon om deg. På denne sida finn du all den informasjonen du treng om reserv...

Fann du det du leitte etter?