Helse og arbeid

Helse og arbeid (Arbeidsretta behandling) er ei vidareføring av arbeidsretta behandlingstilbod etter at ordninga "Raskere tilbake" blei lagd om frå 2018. Tilbodet er i hovudsak for personar med psykiske lidingar (angst, depresjon) og muskel-/skjelettlidingar.

Fastlegar og andre tilvisarar skal tilvise aktuelle pasientar til spesialistehelsetenesta, og tilvisingane vil handterast på vanleg måte. Retten til behandling vil vurderast i tråd med gjeldande prioriteringsprinsipp.

Tilbodet blir gitt i sjukehusa våre og hos private leverandørar innanfor psykisk helse og rehabilitering.

Rapport:  Prioritering av arbeidsretta behandling i spesialistehelsetenesta

Sjukehusa har informasjon om arbeidsretta behandling og tilvising

Helse Førde - Førde sentralsjukehus Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus Helse Fonna - Haugesund sjukehus Helse Stavanger - Stavanger universitetssjukehus Haraldsplass Diakonale Sykehus

Arbeidsretta behandling hos private med avtale

Rehabilitering

Frisk spesialist​, Randaberg Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i Fjaler LHL-klinikkene Bergen LHL-klinikkene Nærland​ Åstveit Helsesenter i Bergen​

Tilvising til private rehabiliteringsinstitusjonar

Psykisk helse

Frisk spesialist, Randaberg Institutt for psykologisk rådgivningstjeneste, Bergen og Haugesund

Meir om arbeidsretta behandling

Formålet med arbeidsretta behandling er å bidra til betre helse og arbeidsevne, og betre jobbmeistring og livskvalitet. Behandlinga har både helse og arbeid som mål. Med arbeid forstår vi her også skule og utdanning.

Behandling og arbeidsretta bistand skal skje samtidig. Målgruppene for behandlingstilbodet er personar med rett til helsehjelp i spesialisthelsetenesta, der det blir vurdert å vere auka fare for funksjonsfall utan tilbod om arbeidsretta behandling.

Fann du det du leitte etter?