Prøvetaking på laboratoriet. Foto.

Forsking

Gjennom pasientnær, klinisk forsking vil Helse Vest bidra til helsetenester av høg kvalitet, tilpassa pasientane sine behov.

Forsking er saman med pasientbehandling, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasientar og pårørande dei primære ansvarsområda til helseføretaka.

Forsking i Helse Vest skal ha høg kvalitet og nytteverdi, gi ny kunnskap og bidra til trygge og effektive helsetenester.

Helse Vest støttar årleg om lag 300 forskingsprosjekt i helseføretaka i regionen.

Forskingsmidlar Forskingsstrategi Forskingsprosjekt Felles forskingsutstyr InnovasjonHelseOmsorg21-monitor

Råd og utval

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon

Regionalt samarbeidsorgan mellom Helse Vest, universiteta og høgskule i regionen vedtar fordelinga av Helse Vest sine forskingsmidlar, og har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking.

Les meir om samarbeidsorganet

HelseOmsorg21-rådet

Forskings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 blei ferdigstilt juni 2014. Målet med strategien har vore å skape ein målretta og heilskapleg innsats for det 21. århundre i verdikjeden frå forsking til innovasjon og kommersialisering. HelseOmsorg21-rådet vil arbeide med oppfølging av strategien.

Les meir om HelseOmsorg21

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforsking i spesialisthelsetenesta (NSG)

NSG blei oppretta i 2005 for å sikre dialog og samordning av helseforsking i eit nasjonalt perspektiv. NSG er eit strategisk rådgivande organ for dei deltakande institusjonane innan helseforsking. Dei regionale helseføretaka, universiteta, universitetssjukehusa og universitets- og høgskulerådet deltek i NSG. I tillegg møter to brukarrepresentantar og observatørar frå Noregs forskingsråd, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Les meir om NSG

Dei regionale helseføretaka si strategigruppe for forsking

Dei regionale helseføretaka si strategigruppe for forsking er eit viktig forum for kontakt mellom RHF-a og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordneda og strategiske forskingsspørsmål.

Strategigruppa består av representantar frå kvart av dei fire regionale helseføretaka, både frå fagsida og frå administrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Noregs forskingsråd har observatørstatus i gruppa.

Les meir om RHF-a si strategigruppe

Fekk forskingsmidlar i 2016

Forskingsnyheiter

 • 13.02.2018
  Utlysing-KLINBEFORSK 2018

  Dei regionale helseføretaka lyser i 2018 ut ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med mål om å forbetre eksisterande behandlingsrutinar og/eller utvikle eller evaluere nye. For alle prosjekt er det satt krav om deltaking...

 • 24.11.2017
  Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2018

  Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2018

 • 21.06.2017
  Søk Helse Vests forskingsmidlar 2018

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, universiteta i Bergen og Stavanger og Høgskulen på Vestlandet lyser ut Helse Vest sine forskingsmidlar for 2018. Søknadsfristen er 15. september.

 • 27.02.2017
  124 millioner til klinisk behandlingsforsking i sjukehusa

  Dei regionale helseføretaka sitt felles program for klinisk behandlingsforsking (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til saman 124 millionar kroner til sju store forskingsprosjekt.

 • 24.01.2017
  Tildeling av strategiske forskingsmidlar Helse Vest

  Samarbeidsorganet har i løpet av hausten 2016 hatt fleire utlysingar av strategiske midlar, og no er det avgjort kven som får tildelt samhandlingsmidlar.

 • 24.11.2016
  Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2017

  Samarbeidsorganet har 24. november 2016 tildelt midlar til 69 av dei totalt 288 søknadene som var sendt inn innan fristen 15. september.

 • 01.11.2016
  Psykiatrien tok både forskings- og innovasjonsprisen

  Psykiatrien stakk av garde med begge dei to gjeve prisane under årets forskingskonferanse i Helse Vest. Tone Elise Gjøtterud Henriksen fekk innovasjonsprisen og forskingsprisen gjekk til Jan Haavik, for si forsking på vaksne pasientar med ADHD.

 • 30.05.2016
  Nytt insentivprogram for eksterne forskingsmidlar

  For å legge til rette for og synleggjere innsatsen som blir lagt ned i arbeid med å få tildelt midlar frå Noregs forskingsråd og EU, har Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universiteta i regionen etablert eit insentivprogr...

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.