Prøvetaking på laboratoriet. Foto.

Forsking

– ny kunnskap til det beste for pasienten

Gjennom pasientnær, klinisk forsking vil Helse Vest bidra til helsetenester av høg kvalitet, tilpassa pasientane sine behov.

Forsking er saman med pasientbehandling, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasientar og pårørande dei primære ansvarsområda til helseføretaka. Forsking i Helse Vest skal ha høg kvalitet og nytteverdi, gi ny kunnskap og bidra til trygge og effektive helsetenester. Helse Vest støttar årleg om lag 300 forskingsprosjekt i helseføretaka i regionen.

Forseinkingar og avbrudd i forskingsprosjekt som følgje av korona-situasjonen

Forskings- og innovasjonsstrategi 2020-2023 (PDF) Forskingsmidlar Forskingsprosjekt og resultat Program for klinisk behandlingsforsking Innovasjon i Helse Vest Forskingskonferansen i Helse Vest

Råd og utval

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon

Regionalt samarbeidsorgan mellom Helse Vest, universiteta og høgskule i regionen vedtar fordelinga av Helse Vest sine forskingsmidlar, og har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking.

Les meir om samarbeidsorganet

Regionalt redelighetsutvalg

Regionalt redelighetsutvalg har ansvar for å behandle saker om moglege brot på anerkjente forskingsetiske normer. 

Les meir Redelighetsutvalget

HelseOmsorg21-rådet

Forskings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 blei ferdigstilt juni 2014. Målet med strategien har vore å skape ein målretta og heilskapleg innsats for det 21. århundre i verdikjeden frå forsking til innovasjon og kommersialisering. HelseOmsorg21-rådet vil arbeide med oppfølging av strategien.

Les meir om HelseOmsorg21

HelseOmsorg21-monitor

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforsking i spesialisthelsetenesta (NSG)

NSG blei oppretta i 2005 for å sikre dialog og samordning av helseforsking i eit nasjonalt perspektiv. NSG er eit strategisk rådgivande organ for dei deltakande institusjonane innan helseforsking. Dei regionale helseføretaka, universiteta, universitetssjukehusa og universitets- og høgskulerådet deltek i NSG. I tillegg møter to brukarrepresentantar og observatørar frå Noregs forskingsråd, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Helse Vest har sekretariatsfunksjonen for NSG for 2020 - 2022.

Les meir om NSG

Dei regionale helseføretaka si strategigruppe for forsking

Dei regionale helseføretaka si strategigruppe for forsking er eit viktig forum for kontakt mellom RHF-a og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordneda og strategiske forskingsspørsmål.

Strategigruppa består av representantar frå kvart av dei fire regionale helseføretaka, både frå fagsida og frå administrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Noregs forskingsråd har observatørstatus i gruppa.

Les meir om strategigruppa i dei regionale helseføretaka

 

Forskingsnyheiter

Fann du det du leitte etter?