Insentivprogram for eksterne forskingsmidlar

Regjeringa lanserte sommaren 2014 ein strategi for forskings- og innovasjonssamarbeidet med EU.

Strategien fastset ambisjonsnivået regjeringa har for den norske deltakinga, og for alle dei forskingsutøvande sektorane inkludert helseføretaka er det definert tydelege målet om å auke deltakinga i Horisont2020 og Det europeiske forskingsområdet (ERA).

Eitt av hovudargumenta for større grad av internasjonalisering og deltaking i EU-programma er at dette bidreg til å styrkje kvaliteten og relevansen i norsk forsking.

Eksterne forskingsmidlar frå EU og NFR inngår også i indikatoren for forskingsproduksjon i helseføretaka, og ein auke i slike eksterne forskingsmidlar er såleis viktig for å oppretthalde og sikre forskingsfinansieringa til Helse Vest.

For å leggje til rette for og synleggjere innsatsen som blir lagt ned i arbeid med å få tildelt midlar frå NFR og EU har Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universiteta i regionen etablert eit insentivprogram for eksterne forskingsmidlar. Insentivprogrammet kjem i tillegg til ordninga med posisjoneringsmidlar, der ein kan få støtte til søknadsutforming retta mot EU og NFR.

Insentivprogrammet inneheld tre tiltak:

Påskjøningsmidlar for EU-prosjekt

Det regionale samarbeidsorganet ønskjer å synleggjere og påskjøne innsats for forskingssamarbeid med EU. Dersom du har fått midlar frå EU  som er forankra og rekneskapsført i eit helseføretak eller privat ideell institusjon som har avtale med Helse Vest​, kan du få 10 prosent av dei rekneskapsførte midlane som påskjøning frå Helse Vest.

Meir informasjon og søknadsskjema

Tilleggsfinansiering av Marie Curie-stipend

I regjeringa sin handlingsplan for forskings- og innovasjonssamarbeidet med EU er det viktig at norske institusjonar søkjer å tiltrekke seg forskingskompetanse utanfrå. Marie Curie Actions er eit aktuelt program i denne samanheng: målsettinga er mobilitet og karriereutvikling av forskarar, og det blir lyst ut stipend både for erfarne og yngre forskarar.

Meir informasjon og søknadsskjema

Tilleggsfinansiering av større prosjekt / satsingar / senter i Noregs forskingsråd

I tillegg til insentivtiltaka for EU-finansierte prosjekt og stipend vil Helse Vest stimulere til at det blir etablert store prosjekt / satsingar / senter finansiert av Forskingsrådet i helseføretaka i regionen og i dei private, ideelle institusjonane som har avtale med Helse Vest. Institusjonane kan søkje Helse Vest om tilskot på 15 prosent av NFR-midlar som er brukt og rekneskapsført i helseføretaket / den private, ideelle institusjonen.

Meir informasjon og søknadsskjema

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.