Øyremerkte midlar til nasjonale og regionale kompetansesenter

Retningslinjer

Nasjonale og regionale kompetansesentre er finansiert blant anna gjennom øyremerkte midlar frå Helse Vest RHF. Det er rapporteringsplikt for de øyremerkte midlane.

Årsrekneskap for dei øyremerkte midlane skal leverast innan 31. januar. Elektroniske rapporteringsskjema blir sendt i første halvdel av januar til rekneskapsansvarleg for kvart enkelt kompetansesenter.

Overføring av midlar

Dersom tildelte øyremerkte midlar ikkje er nytta, er det mogleg å søkje om overføring til påfølgjande år. Søknad om overføring av midlar skal gjerast i samband med og i same skjema som for innsending av årsrekneskap.

Varer og tenester som er mottekne før årsskiftet skal førast det året dei er mottekne, sjølv om faktura/betaling kjem året etter. Det skal vere samsvar mellom det som blir rapportert og det som er bokført i institusjonen som kompetansesenteret er knytt til.

Ved vurdering av søknad om overføring av midlar skal det leggjast vekt på følgjande:

  • Fagleg rapport og rekneskapsrapport er sendt inn etter gjeldande regler

  • Søknad om overføring må grunngjevast

  • Det må gis ei eintydig forklaring på årsak til manglande bruk av midlane

Følgjande forhold vil tale mot godkjenning om overføring:

  • Søknad utan grunngjeving

  • Søknad om å bruke midlar til andre formål enn det ble gitt tilskott til

  • Det kan søkjast om å overføre ubrukte midlar til påfølgjande år. Det kan ikkje påreknast vidare overføring til etterfølgjande år.​

Fann du det du leitte etter?