Retningslinjer for innovasjons- og forskingsprisar

Helse Vest RHF deler kvart år ut to prisar: Ein forskingspris og ein innovasjonspris. Prisane blir delte ut på den årlege Forskningskonferansen om hausten.

Forskingsprisen i Helse Vest

Helse Vest gir prisen til ein forskar, eit forskingsmiljø eller ein ung forskar (under 40 år) som gjennom forskinga si har medverka til å styrkje eit forskingsfelt eller eit forskingsbasert helsetenestetilbod. Forskinga skal vere av ein karakter og standard som har betyding for forskingsnivået og/eller tenestetilbodet i regionen.

Du kan foreslå kandidatar (forskar, forskingsmiljø eller ung forskar) som har medverka til utvikling av anten a) eit forskingsområde, b) eit forskingssamarbeid eller -miljø, eller c) som gjennom forskinga si har betra klinisk praksis i Helse Vest.

Fyll ut skjema for å foreslå ein kandidat.

Den årlege forskingsprisen i Helse Vests består av kr. 200 000 og eit kunstverk. Prisbeløpet skal nyttast til vidare forsking.

Innovasjonsprisen i Helse Vest

Helse Vest deler ut innovasjonsprisen til ein eller fleire personar som gjennom arbeidet sitt har bidrege til å utvikle ei ny eller forbetra vare, teneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som utgjer eit konsept som kan brukast på nytt i helsesektoren.

Prisen kan bli tildelt både med utgangspunkt i forskingsdrevet og behovsdriven innovasjon. Utviklinga skal vere gjort synleg gjennom at ide/innovasjonsprosjekt enten er innrapportert og/eller vidareutvikles saman med regionskontoret til Innovasjon Norge, InnoMed, Norges forskningsråd eller eit av dei to Technology Transfer Offices (TTO) i regionen.

Samtidig kan interne prosjekt som ikkje er gjort synlege gjennom dei nemnde aktørane bli vurdert. I slike tilfelle vil det vere av betyding at produktet, prosessen eller tenestene er tatt i bruk og det kan bli vist til nytten innovasjonen har hatt for sjukehuset.

Det er utarbeidd et eige skjema som skal fyllast ut av forslagsstillar.

​Innovasjonsprisen består av kr. 100 000 og eit kunstverk. Prisbeløpet skal nyttast til vidare innovasjonsarbeid.

Vilkår for begge prisane

Kandidaten må anten:
  1. vere tilsett i eit av føretaka i Helse Vest, eventuelt i ein privat ideell institusjon som har avtale med Helse Vest
  2. ha mottatt forskingsmidlar frå Regionalt samarbeidsorgan i Helse Vest

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon deler ut prisane. Desse blir delt ut av styreleiar i Helse Vest i samband med den årlege forskingskonferansen som blir arrangert av samarbeidsorganet.

Vurderingskriterium forskingsprisen i Helse Vest

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon i Helse Vest mottar grunna forslag på kandidatar til prisen.

Dersom forslaget byggjer på spesifikke artiklar og omtalar, skal desse vere vedlagt eller på annan måte gjort tilgjengelege for priskomiteen. Tilsvarande skal det vedleggast evt. på kva slags måte forskaren/forskermiljøet har bidrege til å betre klinisk praksis. I vurderinga av ung forskar blir det spesielt lagt vekt på om dei aktuelle forskingsbidraga framtrer som særleg framifrå eller løfterike ut frå forskaren sin alder.

Det er utarbeidd eit eige skjema som forslagsstillar fyller ut.

Det blir oppnemnd ein priskomité som består av tre-fire eksterne medlemmer.

Vurderingskriterium for innovasjonspris i Helse Vest

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon i Helse Vest mottar grunna forslag på kandidatar til prisane. Det er utarbeidd eit eige skjema som forslagsstillar fyller ut.

Det blir oppnemnd ein innovasjonspriskomité som består av tre medlemmer innanfor innovasjonsfeltet.

Retningslinjene er reviderte i 2019.

Fann du det du leitte etter?