Retningslinjer for innovasjons- og forskingsprisar

Helse Vest RHF deler årleg ut to prisar: Ein forskingspris og ein innovasjonspris. Prisane blir delte ut på den årlege Forskningskonferansen om hausten.

Helse Vests forskingspris

Prisen gis til forskar, forskingsmiljø eller ung forskar (under 40 år) som gjennom sin forsking har medverka til å styrke eit forskingsfelt eller eit forskingsbasert helsetenestetilbod. Forskinga skal være av ein karakter og standard av betyding for forskingsnivået og/eller tenestetilbodet i regionen.

Det kan foreslåast kandidat (forskar, forskingsmiljø eller ung forskar) som har medverka til utvikling av anten eit a) forskingsområde, b) forskingssamarbeid-/miljø eller c) som gjennom forskinga si har betra klinisk praksis i Helse Vest.

Det er utarbeidd et eige skjema som skal fyllast ut av forslagsstillar.

Helse Vests årlege forskingspris består av kr. 200 000 og eit kunstverk. Prisbeløpet skal nyttast til vidare forsking.

Helse Vests innovasjonspris

Innovasjonsprisen tildelast ein eller fleire personar som gjennom sitt arbeid har bidrege til utvikling av ein ny eller forbetra vare, teneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som utgjer eit konsept som kan brukast på nytt i helsesektoren.

Prisen kan gis både med utgangspunkt i forskingsdrevet og behovsdrevet innovasjon. Utviklinga skal være synleggjort gjennom at ide/innovasjonsprosjekt enten er innrapportert og/eller vidareutvikles saman med regionskontoret til Innovasjon Norge, InnoMed, Norges forskningsråd eller eit av regionens to Technology Transfer Offices (TTO).

Samtidig vil også interne prosjekt som ikkje er synleggjort gjennom dei nemnte aktørane kunne komme i betraktning. I slike tilfelle vil det være av betyding at produktet, prosessen eller tenestene er tatt i bruk og det kan vises til nytten innovasjonen har hatt for sjukehuset.

Det er utarbeidd et eige skjema som skal fyllast ut av forslagsstillar.

​Innovasjonsprisen består av kr. 100 000 og eit kunstverk. Prisbeløpet skal nyttast til vidare innovasjonsarbeid.

Vilkår for begge prisane

Kandidaten må:
  1. anten vere tilsett i eit av føretaka i Helse Vest/evt. i ein privat ideell institusjon som har avtale med Helse Vest,  
  2. eller ha mottatt forskingsmidlar frå Regionalt samarbeidsorgan i Helse Vest

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon tildeler prisane. Disse blir delt ut av styreleiar i Helse Vest i samband med den årlege forskingskonferansen arrangert av samarbeidsorganet.

Vurderingskriterier for Helse Vests forskingspris

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon i Helse Vest mottar grunna forslag på kandidatar til prisen.

Dersom forslaget bygger på spesifikke artiklar og omtalar, skal disse være vedlagt eller på annan måte gjerast tilgjengeleg for priskomiteen. Tilsvarande skal det vedleggast evt. på kva slags måte forskar/forskermiljø har bidrege til å betre klinisk praksis. I vurderinga av ung forskar leggast det spesielt vekt på om dei aktuelle forskingsbidraga framtrer som særleg framifrå eller løfterike ut frå forskaren sin alder.

Det er utarbeidd eit eiget skjema som skal fyllast ut av forslagsstillar.​

Det blir oppnemnd ein priskomité som består av 3-4 eksterne medlemmer.

Vurderingskriterier Helse Vests Innovasjonspris

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon i Helse Vest mottar grunna forslag på kandidatar til prisane. Det er utarbeidd eit eiget skjema som fyllast ut av forslagsstiller.

Det oppnemnas ein Innovasjonspriskomité beståande av tre medlemmer innenfor innovasjonsfeltet.

Retningslinjene er reviderte i 2019.Fann du det du leitte etter?