Retningslinjer for permisjonar

Det regionale samarbeidsorganet har utarbeidd nokre generelle retningslinjer for permisjon for mottakarar forskingsmidlar frå Helse Vest.

​​​​Foreldre- og omsorgspermisjon

Søknad om foreldre- og omsorgspermisjon skal på vanleg måte sendast til arbeidsgivar, dvs. den institusjonen der det er inngått arbeidskontrakt. Eventuelle spørsmål om lønn under permisjonen skal rettast til arbeidsgivar eller NAV. Samarbeidsorganet v/Helse Vest har ikkje arbeidsgivaransvar for mottakarar av forskingsmidlar.

  • Prosjektansvarleg skal melde frå om permisjonen (frå dato - til dato) til samarbeidsorganet sitt sekretariat, (forskning@helse-vest.no) så snart som mogleg.

  • Ubrukte midlar som følgje av permisjon må søkjast overført ved årsrapporteringen i januar. Meld frå om eventuelle endringar i e-postadresse under permisjonen.

Andre permisjonar

Det kan innvilgast permisjon på anna grunnlag enn foreldre- og omsorgspermisjonar. Det må søkjast om dette for kvart enkelt tilfelle. Send søknad med grunngiving til forskning@helse-vest.no​.

Forseinkingar grunna koronasituasjonen

Forskarar og stipendiatar som vart kalla ut i beredskap i klinikken eller som på andre måtar blir forhindra frå å forske som følgje av koronapandemien, må melde frå til Samarbeidsorganet om det ønskjast permisjon fra stipendet/forskingsprosjektet i en gitt periode.  Ubrukte forskingsmidlar grunna slik permisjon, kan søkjast overført til 2021 gjennom den vanlige prosessen med rekneskapsrapportering og søknad om overføring av midlar. Lenke til dette vil bli sendt ut i desember 2020. 

Utover dette gjør vi oppmerksam på at Helse Vest ikkje har ekstra midlar til å dekke ev. tapt forskingstid som følgje av koronasituasjonen.  

Send ein kort søknad til forskning@helse-vest.no​ med konkret tidsramme for permisjon (dato fra/til). Oppgjev prosjektnummeret som er tildelt frå Helse Vest.Fann du det du leitte etter?