Retningslinjer for tilbakemelding og klagetilgang

Retningslinjene er utarbeidde med utgangspunkt i retningslinjer for søknadsvurdering.

  1. Det vert gitt grunngjeving for avslag på søknaden. Grunngjevinga vil basere seg på notat frå søknadsbehandlinga og vil i hovudsak vere av generell og overordna karakter.
  2. Grunngjeving kan ventast innan 3 veker etter at tildelinga av forskingsmidlar er gjort kjent.
  3. Det er høve til å klage på grunngjevinga. Søkjar har berre høve til å klage på saksbehandlingsfeil eller faktaopplysningar som blir brukt i grunngjeving for avslag. Det er ikkje anledning til å klage på utøvinga av det faglege skjønnet i vurderinga.
  4. Klagen skal vere kortfatta (maks 2 sider), og det skal gjerast greie for kva saksbehandlingsfeil /bruk av faktaopplysingar den gjeld.
  5. Fristen for klage er 3 veker etter mottatt grunngjeving.
  6. Klager på saksbehandlingsfeil og faktaopplysingar vert handsama i ein eigen klageinstans.
  7. Endeleg vedtak blir fatta av samarbeidsorganet.