Retningslinjer for utanlandsstipend

Det blir lagt vekt på internasjonalt nettverk og forskingssamarbeid i vurderinga av prosjekta som søkjer Helse Vest sine forskingsmidlar.

​​​​​​Page in English

Det regionale samarbeidsorganet bidreg med støtte til utanlandsopphald for stipendiatar og andre som søkjer H​else Vests forskingsmidlar. Sjå Kven som kan søkje forskingsmidlar.

Søkjarar til postdoktorstipend vert spesielt oppfordra til å gjennomføre eit utanlandsopphald i løpet av stipendperioden, sjå retningslinjer for postdoktorstipend.

Det gis støtte til forskingsopphald for 6 eller 12 månader. Det kan søkjast om å få dekt følgjande kostnadar:

  • Opphald: Satsen varierer ut frå om ein reiser åleine eller med familie. Satsane for utanlandsstipend skal dekkje dokumenterte etablerings- og meirutgifter ved forskingsopphald i utlandet. Det vil bli trekt skatt av eit eventuelt overskot.
  • Reise: Det kan søkjast om dekning av reiseutgifter (billigaste reisemåte).  Behovet for fleksible løysingar må grunngjevast særskilt.

Det er ein føresetnad at lønn under utanlandsopphaldet blir dekt via stipend  eller av arbeidsgivar.

Prosjektframstilling og andre vedlegg

Det skal lastes opp to vedlegg til søknaden:

1. Prosjektframstillinga

Det er utarbeidd felles mal for prosjektframstilling​ som skal nyttast ved innsending av søknad om forskingsmidlar. I denne vil du finne informasjon om kva element som skal inngå i prosjektframstillinga. Prosjektframstillinga skal lastast opp som vedlegg til søknaden (PDF-dokument).

2. Andre obligatoriske vedlegg

Vedlegga skal samlast i eit vedlegg i den rekkefølgja som er skissert nedanfor. Vedlegget skal lastast opp som eit PDF-dokument under «Andre vedlegg» i søknadsskjemaet.

For alle søknader gjeld:

1. Søkjaren skal leggje ved CV (anbefalt lengde 2 sider) og liste over publikasjonar for dei siste 5 åra. Merk at for søknader om doktorgradsstipend er det stipendiaten som skal stå som søkjar. 

2. Forankringsavtale, dersom søkjaren ikkje er tilsett i eit helseføretak eller privat, ideell institusjon i regionen.

For søknad om utenlandsstipend gjeld:

3. Invitasjon frå det utanlandske forskingsmiljøet.

4. Uttalelse frå eige fagmiljø.