Forskning og innovasjon til pasientens beste

På oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet lagar dei fire regionale helseføretaka kvart år rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenestene».

Rapporten presenterer nøkkeltal for forsking og innovasjon. Den viser mellom anna kor mykje pengar som går til forsking og innovasjon kvart år, og kor mange forskingsprosjekt det er innan ulike forskingsområde.

I tillegg har rapporten oversikt over brukarmedverknad i forskingsprosjekt, tal for vitskaplege publikasjonar og avlagde doktorgrader. Pluss mykje anna.

Rapporten for 2019 blei overlevert til helse- og helseomsorgsminister Bent Høie.

Les nyheitssaka om overrekking av rapporten for 2019

Heile rapporten for 2019 finn du her (PDF) 

Rapportar tilbake til 2013

 

Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta

Fann du det du leitte etter?