Forskning og innovasjon til pasientens beste

På oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet lagar dei fire regionale helseføretaka kvart år rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenestene».

Rapporten presenterer nøkkeltal for forsking og innovasjon. Den viser mellom anna kor mykje pengar som går til forsking og innovasjon kvart år, og kor mange forskingsprosjekt det er innan ulike forskingsområde.

I tillegg har rapporten oversikt over brukarmedverknad i forskingsprosjekt, tal for vitskaplege publikasjonar og avlagde doktorgrader. Pluss mykje anna.

Rapporten for 2020 blei overlevert til helse- og helseomsorgsminister Bent Høie 1. juni 2021.

Les nyheitssaka om overrekking av rapporten for 2020

Heile rapporten for 2020 finn du her (pdf)  

Rapportar tilbake til 2013

 

Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta

Fann du det du leitte etter?