Toppbanner - Hender holder medisin/prøveglass. Foto.

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning

Samarbeidsorganet for utdanning skal vurdere innhald, dimensjonering og endringar i utdanninga på grunnlag av behov i helse- og omsorgstenesta i regionen og gi tilbakemelding til styret i Helse Vest RHF, universiteta og høgskulane. Samarbeidsorganet skal også gi råd om handtering av praksisplassar.

Det blir årleg arrangert eit felles møte mellom samarbeidsorgana for å underbyggje dette. Begge samarbeidsorgana har ansvaret for å vurdere samanhengen mellom forsking, innovasjon og utdanning og uttale seg om saker av felles interesse.


Representantar

Helse Vest RHF

Hilde Christiansen, Direktør medarbeider, organisasjon og teknologi

Helse Bergen HF

Anne Sissel Faugstad, Viseadm. direktør

Helse Fonna HF

Helga Onarheim, HR direktør

Helse Førde HF

Kristine Longfellow, fagdirektør

Helse Stavanger HF

Kirsten Lode, fagsjef, forskningsavd.

Haraldsplass D. Sykehus

Petter Thornam, fagdirektør, representant for de private ideelle institusjonane

Universitetet i Bergen

Oddrun Samdal, professor, viserektor for utdanning

Steinar Hunskår, professor og prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet

Universitet i Stavanger

Kristin Akerjordet, Fungerende dekan, Helsefakultetet

Bjørg Oftedal, prodekan, Det samf.vit. fakultet

Høgskulen på Vestlandet

Randi Skår, dekan, avd. for helsefag

VID vitenskapelige høgskole

Kristin Fjelde Tjelle, dekan fakultetet, prodekan Sandnes, Fakultet for helsefag

Kreftforeningen, Observatør

Henrik Aasved, brukerrepresentant


Mandat

Sentrale dokument

Møtedatoar 2017

  • Måndag 11. september 2017
  • Fredag 1. desember 2017

Møtereferat