Internrevisjon

Internrevisjonen skal på oppdrag frå styret i Helse Vest RHF overvake og bidra til forbetringar i føretaksgruppa si verksemdstyring, risikostyring og internkontroll.

​​​​​​​​​Oppgåver

Internrevisjonen skal bidra til at føretaksgruppa utøver si verksemd i tråd med gjeldande lov og rett, nasjonale rettleiarar, og eigne vedtekne krav. Internrevisjonen skal også bidra til at føretaka har ei god og effektiv bruk av ressursar, både når det gjeld pasientbehandling, administrative oppgåver og andre oppgåver som ligg til drifta.

I tillegg vil internrevisjonen følge opp om ein lærer av avvik som blir avdekt av andre tilsyns- og kontrollinstansar, som for eksempel Helsetilsynet eller Riksrevisjonen.​

Internrevisjonen kan gjennomføre kontrollar hos private institusjonar og spesialistar som Helse Vest har avtale med, innanfor dei rammene som er sett i avtalen med vedkommande.

Internrevisjonen er sekretær for revisjonsutvalet.​

Rolle

Internrevisjonen skal vere uavhengig av dei einingane som skal reviderast, både helseføretaka og det regionale helseføretaket. Derfor er internrevisjonen underlagt styret i Helse Vest RHF, og får instruks frå styret. Styret sitt revisjonsutval følger opp arbeidet i internrevisj​onen. Styret vedtek årleg plan for internrevisjonen.

Internrevisjonen baserer seg på etiske reglar og fagleg anerkjende standardar for utøving av intern revisjon. Dei blir gitt ut av The Institute of Internal Auditors (IIA) og Norges Interne Revisorers Forening​ (NIRF). Vår metodikk skil seg frå den mange kjenner frå Helsetilsynet og andre statlege tilsyn, mellom anna ved å ikkje nytte omgrepa «merknad» eller «avvik».

Kva kan andre forvente?

Vi arbeider etter ein kombinasjon av fleire metodar, avhengig av kva som er formålet med undersøkinga. Vi intervjuar alltid leiing og nøkkelpersonar i den reviderte eininga, gjerne også samarbeidspartnarar, brukarar og pasientar. Tidvis vil vi sende ut spørjeundersøkingar, og vi analyserer alltid ulike typer dokument og statistikk.

Føretaksleiinga vil alltid bli orientert om oppstart og gjennomføring, samt få høve til å verifisere og kommentere rapportane før dei går til styret.

Dette skal du som kjem i kontakt med oss, forvente:

  • ​Vi legg vekt på samarbeid og god dialog med dei vi reviderer
  • Vi legg vekt på å opptre sakleg og profesjonelt, lyttar og utfordrar
  • Vi melder frå i god tid og gjennomfører revisjonane så effektivt og skånsomt som mogleg for den daglege drifta i revidert eining

Vi forventar av deg:

  • Du sender over all den informasjonen vi ber om og er klar over at internrevisjonen har same teieplikt som deg
  • Du set av nødvendig tid for at vi skal kunne gjennomføre revisjonen på ein god måte for alle partar
  • Du går gjennom utkastet til rapport slik at vi kan korrigere rapporten før han blir endeleg.

​Resultata av arbeidet

Dei aller fleste undersøkingane ender opp i ein rapport som blir lagd fram for styra i helseføretaka og det regionale helseføretaket.

Administrerande direktør skal utarbeide ein handlingsplan for korleis føretaket vil følgje opp dei tilrådingane som går fram av revisjonsrapporten. Internrevisjonen vil seinare etterspørje status på gjennomføring av handlingsplanen. Denne statusrapporteringa går både til føretaksstyra og til revisjonsutvalet i Helse Vest RHF.

Kven er vi?

Dei tilsette i internrevisjonen i Helse Vest RHF er:

Bård Humberset
leiar av internrevisjonen
tlf 920 18 377

Lene Lie
internrevisor
tlf 928 66 360

Haakon Totland
internrevisor
tlf 997 18 743

Revisjonsutvalet

​​Internrevisjonsrapportar

2019

Helse Vest internrevisjonsrapport 2019 - Avansert oppgåveplanlegging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2019/Helse Vest internrevisjonsrapport 2019 - Avansert oppgåveplanlegging.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2019 - Avansert oppgåveplanlegging.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2019 - BUS 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2019/Helse Vest internrevisjonsrapport 2019 - BUS 1.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2019 - BUS 1.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2019 - Internkontroll i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2019/Helse Vest internrevisjonsrapport 2019 - Internkontroll i helseføretaka.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2019 - Internkontroll i helseføretaka.pdf

2018

Helse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Risiko knytt til matforsyning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2018/Helse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Risiko knytt til matforsyning.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Risiko knytt til matforsyning.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2018/Helse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Sikring av gode IKT-anskaffingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2018/Helse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Sikring av gode IKT-anskaffingar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Sikring av gode IKT-anskaffingar.pdf

2017

Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2017/Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Regionale planar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2017/Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Regionale planar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Regionale planar.pdf

2016​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Gevinstrealisering i byggeprosjekt - 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2016/Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Gevinstrealisering i byggeprosjekt - 2016.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Gevinstrealisering i byggeprosjekt - 2016.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Forvaltning av tilskotsordningar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2016/Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Forvaltning av tilskotsordningar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Forvaltning av tilskotsordningar.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Handtering av uønskte hendingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2016/Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Handtering av uønskte hendingar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Handtering av uønskte hendingar.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Internkontroll i TSB-institusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2016/Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Internkontroll i TSB-institusjonar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Internkontroll i TSB-institusjonar.pdf

​​

2015​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Bierverv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2015/Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Bierverv.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Bierverv.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Innkjøp.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2015/Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Innkjøp.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Innkjøp.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2015/Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Korridorpasientar i Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2015/Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Korridorpasientar i Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Korridorpasientar i Helse Stavanger.pdf

​​

2014​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2014 - Anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr (MTU).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2014/Helse Vest internrevisjonsrapport 2014 - Anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr (MTU).pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2014 - Anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr (MTU).pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2014 - Bruk av tvang i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2014/Helse Vest internrevisjonsrapport 2014 - Bruk av tvang i psykisk helsevern.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2014 - Bruk av tvang i psykisk helsevern.pdf

​​

2013​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2013 - Pasientreiser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2013/Helse Vest internrevisjonsrapport 2013 - Pasientreiser.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2013 - Pasientreiser.pdf

​​

2012​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2012 - Avtalespesialistar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2012/Helse Vest internrevisjonsrapport 2012 - Avtalespesialistar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2012 - Avtalespesialistar.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2012 - Rusbehandling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2012/Helse Vest internrevisjonsrapport 2012 - Rusbehandling.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2012 - Rusbehandling.pdf

​​

2011​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis hovedrapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis hovedrapport.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis hovedrapport.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Bergen.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Fonna.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Førde.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Stavanger.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Medisinsk koding - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Medisinsk koding - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Medisinsk koding - Helse Bergen.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Medisinsk koding - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Medisinsk koding - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Medisinsk koding - Helse Fonna.pdf

​​

2010​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Leveranse av helsepersonellvikarer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Leveranse av helsepersonellvikarer.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Leveranse av helsepersonellvikarer.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Bergen.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Førde.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Stavanger.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) Samlerapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) Samlerapport.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) Samlerapport.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Bergen.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Fonna.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Stavanger.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring Samlerapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring Samlerapport.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring Samlerapport.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Fonna.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport - Økonomistyring - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport - Økonomistyring - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport - Økonomistyring - Helse Førde.pdf

​​

2009​​

Helse Vest internrevisjonsrapport - Økonomistyring i helseforetaka samlerapport oppfolging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport - Økonomistyring i helseforetaka samlerapport oppfolging.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport - Økonomistyring i helseforetaka samlerapport oppfolging.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Bergen.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Fonna.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Førde.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Apoteka Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Apoteka Vest.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Apoteka Vest.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Helse Stavanger.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Helse Vest IKT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Helse Vest IKT.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Helse Vest IKT.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Økonomisk avvik - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Økonomisk avvik - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Økonomisk avvik - Helse Stavanger.pdf

​​

2008​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Førde.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Stavanger.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Bergen.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Fonna.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Førde.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Stavanger.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring Samlerapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring Samlerapport.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring Samlerapport.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Bergen.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Førde.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Stavanger.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge Helse Fonna.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Bierverv Samlerapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Bierverv Samlerapport.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Bierverv Samlerapport.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Bergen.pdf
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Fonna.pdf

​​

2007​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2007 - Strategiar for sjukefraver.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2007/Helse Vest internrevisjonsrapport 2007 - Strategiar for sjukefraver.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2007 - Strategiar for sjukefraver.pdf

​​

2006​

Helse Vest Internrevisjonsrapport 2006 - Avtale om kjøp av labanalysar frå Bevital - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2006/Helse Vest Internrevisjonsrapport 2006 - Avtale om kjøp av labanalysar frå Bevital - Helse Bergen.pdfHelse Vest Internrevisjonsrapport 2006 - Avtale om kjøp av labanalysar frå Bevital - Helse Bergen.pdf
Helse Vest Internrevisjonsrapport 2006 - Innkjøp ved ortopedisk - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2006/Helse Vest Internrevisjonsrapport 2006 - Innkjøp ved ortopedisk - Helse Førde.pdfHelse Vest Internrevisjonsrapport 2006 - Innkjøp ved ortopedisk - Helse Førde.pdf

​​


 


 


Årsrapportar for internrevisjon

Årsrapport internrevisjon 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2018.pdfÅrsrapport internrevisjon 2018.pdf
Årsrapport internrevisjon 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2017.pdfÅrsrapport internrevisjon 2017.pdf
Årsrapport internrevisjon 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2016.pdfÅrsrapport internrevisjon 2016.pdf
Årsrapport internrevisjon 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2015.pdfÅrsrapport internrevisjon 2015.pdf
Årsrapport internrevisjon 2014.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2014.PDFÅrsrapport internrevisjon 2014.PDF
Årsrapport internrevisjon 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2013.pdfÅrsrapport internrevisjon 2013.pdf
Årsrapport internrevisjon 2012.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2012.pdfÅrsrapport internrevisjon 2012.pdf
Årsrapport internrevisjon 2011.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2011.pdfÅrsrapport internrevisjon 2011.pdf
Årsrapport internrevisjon 2010.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2010.pdfÅrsrapport internrevisjon 2010.pdf
Årsrapport internrevisjon 2009.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2009.pdfÅrsrapport internrevisjon 2009.pdf
Årsrapport internrevisjon 2008.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2008.pdfÅrsrapport internrevisjon 2008.pdf
Årsrapport internrevisjon 2007.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2007.pdfÅrsrapport internrevisjon 2007.pdf


 

Planar for internrevisjon

Plan for internrevisjon 2019 - 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2019 - 2020.pdfPlan for internrevisjon 2019 - 2020.pdf
Plan for internrevisjon 2018 - 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2018 - 2019.pdfPlan for internrevisjon 2018 - 2019.pdf
Plan for internrevisjon 2017 - 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2017 - 2018.pdfPlan for internrevisjon 2017 - 2018.pdf
Plan for internrevisjon 2016 - 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2016 - 2017.pdfPlan for internrevisjon 2016 - 2017.pdf
Plan for internrevisjon 2015 - 2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2015 - 2016.PDFPlan for internrevisjon 2015 - 2016.PDF
Plan for internrevisjon 2013 - 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2013 - 2014.pdfPlan for internrevisjon 2013 - 2014.pdf
Plan for internrevisjon 2011 - 2012.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2011 - 2012.pdfPlan for internrevisjon 2011 - 2012.pdf
Plan for internrevisjon 2009 - 2011.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2009 - 2011.pdfPlan for internrevisjon 2009 - 2011.pdf
Plan for internrevisjon 2008 - 2010.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2008 - 2010.pdfPlan for internrevisjon 2008 - 2010.pdf
Plan for internrevisjon 2007 - 2009.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2007 - 2009.pdfPlan for internrevisjon 2007 - 2009.pdf
Plan for internrevisjon 2006.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2006.pdfPlan for internrevisjon 2006.pdf


 

Fann du det du leitte etter?