Internrevisjon

Internrevisjonen skal på oppdrag frå styret i Helse Vest RHF overvake og bidra til forbetringar i føretaksgruppa si verksemdstyring, risikostyring og internkontroll.

​​​​​​​​​Oppgåver

Internrevisjonen skal bidra til at føretaksgruppa utøver si verksemd i tråd med gjeldande lov og rett, nasjonale rettleiarar, og eigne vedtekne krav. Internrevisjonen skal også bidra til at føretaka har ei god og effektiv bruk av ressursar, både når det gjeld pasientbehandling, administrative oppgåver og andre oppgåver som ligg til drifta.

I tillegg vil internrevisjonen følgje opp om ein lærer av avvik som blir avdekt av andre tilsyns- og kontrollinstansar, som for eksempel Helsetilsynet eller Riksrevisjonen.​

Internrevisjonen kan gjennomføre kontrollar hos private institusjonar og spesialistar som Helse Vest har avtale med, innanfor dei rammene som er sette i avtalen med vedkommande.

Internrevisjonen er sekretær for revisjonsutvalet.​

Rolle

Internrevisjonen skal vere uavhengig av dei einingane som skal reviderast, både helseføretaka og det regionale helseføretaket. Derfor er internrevisjonen underlagt styret i Helse Vest RHF, og får instruks frå styret. Styret sitt revisjonsutval følgjer opp arbeidet i internrevisj​onen. Styret vedtek årleg plan for internrevisjonen.

Internrevisjonen baserer seg på etiske reglar og fagleg anerkjende standardar for utøving av intern revisjon. Dei blir gitte ut av The Institute of Internal Auditors (IIA) og Norges Interne Revisorers Forening​ (NIRF). Vår metodikk skil seg frå den mange kjenner frå Helsetilsynet og andre statlege tilsyn, mellom anna ikkje å nytte omgrepa «merknad» eller «avvik».

Kva kan andre forvente?

Vi arbeider etter ein kombinasjon av fleire metodar, avhengig av kva som er formålet med undersøkinga. Vi intervjuar alltid leiing og nøkkelpersonar i den reviderte eininga, gjerne også samarbeidspartnarar, brukarar og pasientar. Tidvis vil vi sende ut spørjeundersøkingar, og vi analyserer alltid ulike typer dokument og statistikk.

Føretaksleiinga vil alltid bli orientert om oppstart og gjennomføring, og få høve til å verifisere og kommentere rapportane før dei går til styret.

Dette skal du som kjem i kontakt med oss, vente:

  • ​Vi legg vekt på samarbeid og god dialog med dei vi reviderer
  • Vi legg vekt på å opptre sakleg og profesjonelt og vi lyttar og utfordrar
  • Vi melder frå i god tid og gjennomfører revisjonane så effektivt og skånsomt som mogleg for den daglege drifta i revidert eining

Vi ventar av deg:

  • Du sender over all den informasjonen vi ber om og er klar over at internrevisjonen har same teieplikt som deg
  • Du set av nødvendig tid for at vi skal kunne gjennomføre revisjonen på ein god måte for alle partar
  • Du går gjennom utkastet til rapport slik at vi kan korrigere rapporten før han blir endeleg.

​Resultata av arbeidet

Dei aller fleste undersøkingane ender opp i ein rapport som blir lagd fram for styra i helseføretaka og det regionale helseføretaket.

Administrerande direktør skal utarbeide ein handlingsplan for korleis føretaket vil følgje opp dei tilrådingane som går fram av revisjonsrapporten. Internrevisjonen vil seinare etterspørje status på gjennomføring av handlingsplanen. Denne statusrapporteringa går både til føretaksstyra og til revisjonsutvalet i Helse Vest RHF.

Kven er vi?

Dei tilsette i internrevisjonen i Helse Vest RHF er:

Bjørn Munthe
leiar
tlf. 906 59 869

Sara Svela
rådgivar

Caroline Øie​
rådgivar

Revisjonsutvalet

​​Internrevisjonsrapportar

2023​​

​​

2021

2020

Ingen rapportar i 2020.

2019

Helse Vest internrevisjonsrapport 2019 - Internkontroll i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2019/Helse Vest internrevisjonsrapport 2019 - Internkontroll i helseføretaka.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2019 - Internkontroll i helseføretaka.pdfpdf1385282
Helse Vest internrevisjonsrapport 2019 - BUS 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2019/Helse Vest internrevisjonsrapport 2019 - BUS 1.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2019 - BUS 1.pdfpdf2568630
Helse Vest internrevisjonsrapport 2019 - Avansert oppgåveplanlegging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2019/Helse Vest internrevisjonsrapport 2019 - Avansert oppgåveplanlegging.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2019 - Avansert oppgåveplanlegging.pdfpdf3691620

2018

Helse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Risiko knytt til matforsyning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2018/Helse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Risiko knytt til matforsyning.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Risiko knytt til matforsyning.pdfpdf2111088
Helse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2018/Helse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdfpdf2468897
Helse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Sikring av gode IKT-anskaffingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2018/Helse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Sikring av gode IKT-anskaffingar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2018 - Sikring av gode IKT-anskaffingar.pdfpdf3648152

2017

Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2017/Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfpdf1104991
Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Regionale planar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2017/Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Regionale planar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Regionale planar.pdfpdf943277

2016​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Forvaltning av tilskotsordningar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2016/Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Forvaltning av tilskotsordningar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Forvaltning av tilskotsordningar.pdfpdf580134
Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Gevinstrealisering i byggeprosjekt - 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2016/Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Gevinstrealisering i byggeprosjekt - 2016.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Gevinstrealisering i byggeprosjekt - 2016.pdfpdf1272277
Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Handtering av uønskte hendingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2016/Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Handtering av uønskte hendingar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Handtering av uønskte hendingar.pdfpdf1249007
Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Internkontroll i TSB-institusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2016/Helse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Internkontroll i TSB-institusjonar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2016 - Internkontroll i TSB-institusjonar.pdfpdf520159

​​

2015​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Bierverv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2015/Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Bierverv.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Bierverv.pdfpdf1146347
Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Innkjøp.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2015/Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Innkjøp.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Innkjøp.pdfpdf1120235
Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2015/Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfpdf591354
Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Korridorpasientar i Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2015/Helse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Korridorpasientar i Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2015 - Korridorpasientar i Helse Stavanger.pdfpdf1513754

​​

2014​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2014 - Anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr (MTU).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2014/Helse Vest internrevisjonsrapport 2014 - Anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr (MTU).pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2014 - Anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr (MTU).pdfpdf1102844
Helse Vest internrevisjonsrapport 2014 - Bruk av tvang i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2014/Helse Vest internrevisjonsrapport 2014 - Bruk av tvang i psykisk helsevern.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2014 - Bruk av tvang i psykisk helsevern.pdfpdf1222014

​​

2013​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2013 - Pasientreiser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2013/Helse Vest internrevisjonsrapport 2013 - Pasientreiser.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2013 - Pasientreiser.pdfpdf1417856

​​

2012​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2012 - Avtalespesialistar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2012/Helse Vest internrevisjonsrapport 2012 - Avtalespesialistar.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2012 - Avtalespesialistar.pdfpdf1196556
Helse Vest internrevisjonsrapport 2012 - Rusbehandling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2012/Helse Vest internrevisjonsrapport 2012 - Rusbehandling.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2012 - Rusbehandling.pdfpdf1506953

​​

2011​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Bergen.pdfpdf560026
Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Fonna.pdfpdf442660
Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Førde.pdfpdf567506
Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Brannvern - Helse Stavanger.pdfpdf509142
Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Medisinsk koding - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Medisinsk koding - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Medisinsk koding - Helse Bergen.pdfpdf1786239
Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Medisinsk koding - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Medisinsk koding - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Medisinsk koding - Helse Fonna.pdfpdf1513824
Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis hovedrapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2011/Helse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis hovedrapport.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2011 - Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis hovedrapport.pdfpdf740211

​​

2010​

Helse Vest internrevisjonsrapport - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Fonna.pdfpdf789265
Helse Vest internrevisjonsrapport - Økonomistyring - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport - Økonomistyring - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport - Økonomistyring - Helse Førde.pdfpdf635013
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Bergen.pdfpdf755321
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Førde.pdfpdf663099
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) - Helse Stavanger.pdfpdf934178
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) Samlerapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) Samlerapport.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Arbeidsplanlegging (MOT) Samlerapport.pdfpdf894304
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Leveranse av helsepersonellvikarer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Leveranse av helsepersonellvikarer.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Leveranse av helsepersonellvikarer.pdfpdf690603
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Bergen.pdfpdf652432
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Fonna.pdfpdf622148
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring - Helse Stavanger.pdfpdf690734
Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring Samlerapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2010/Helse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring Samlerapport.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2010 - Økonomistyring Samlerapport.pdfpdf229139

​​

2009​​

Helse Vest internrevisjonsrapport - Økonomistyring i helseforetaka samlerapport oppfolging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport - Økonomistyring i helseforetaka samlerapport oppfolging.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport - Økonomistyring i helseforetaka samlerapport oppfolging.pdfpdf351809
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Bergen.pdfpdf1373517
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Fonna.pdfpdf1472822
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp - Helse Førde.pdfpdf957738
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Apoteka Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Apoteka Vest.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Apoteka Vest.pdfpdf691237
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Helse Stavanger.pdfpdf1259526
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Helse Vest IKT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Helse Vest IKT.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Innkjøp Helse Vest IKT.pdfpdf1339009
Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Økonomisk avvik - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2009/Helse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Økonomisk avvik - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2009 - Økonomisk avvik - Helse Stavanger.pdfpdf398002

​​

2008​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Bierverv Samlerapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Bierverv Samlerapport.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Bierverv Samlerapport.pdfpdf419433
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Bergen.pdfpdf829052
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Fonna.pdfpdf560227
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Førde.pdfpdf422008
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Brannvern - Helse Stavanger.pdfpdf520072
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Bergen.pdfpdf302353
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Fonna.pdfpdf365191
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Førde.pdfpdf546189
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring - Helse Stavanger.pdfpdf366716
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring Samlerapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring Samlerapport.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Økonomistyring Samlerapport.pdfpdf342436
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Bergen.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Bergen.pdfpdf416590
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Førde.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Førde.pdfpdf247619
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Stavanger.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge - Helse Stavanger.pdfpdf311244
Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2008/Helse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge Helse Fonna.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2008 - Psykisk helsevern for barn og unge Helse Fonna.pdfpdf367294

​​

2007​

Helse Vest internrevisjonsrapport 2007 - Strategiar for sjukefraver.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2007/Helse Vest internrevisjonsrapport 2007 - Strategiar for sjukefraver.pdfHelse Vest internrevisjonsrapport 2007 - Strategiar for sjukefraver.pdfpdf702147

​​

2006​

Helse Vest Internrevisjonsrapport 2006 - Avtale om kjøp av labanalysar frå Bevital - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2006/Helse Vest Internrevisjonsrapport 2006 - Avtale om kjøp av labanalysar frå Bevital - Helse Bergen.pdfHelse Vest Internrevisjonsrapport 2006 - Avtale om kjøp av labanalysar frå Bevital - Helse Bergen.pdfpdf196513
Helse Vest Internrevisjonsrapport 2006 - Innkjøp ved ortopedisk - Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/2006/Helse Vest Internrevisjonsrapport 2006 - Innkjøp ved ortopedisk - Helse Førde.pdfHelse Vest Internrevisjonsrapport 2006 - Innkjøp ved ortopedisk - Helse Førde.pdfpdf65437

​​


 


 


Årsrapportar for internrevisjon

Årsrapport internrevisjon 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2021.pdfÅrsrapport internrevisjon 2021.pdfpdf1017525
Årsrapport internrevisjon 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2020.pdfÅrsrapport internrevisjon 2020.pdfpdf886416
Årsrapport internrevisjon 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2019.pdfÅrsrapport internrevisjon 2019.pdfpdf941464
Årsrapport internrevisjon 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2018.pdfÅrsrapport internrevisjon 2018.pdfpdf816521
Årsrapport internrevisjon 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2017.pdfÅrsrapport internrevisjon 2017.pdfpdf689658
Årsrapport internrevisjon 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2016.pdfÅrsrapport internrevisjon 2016.pdfpdf527635
Årsrapport internrevisjon 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2015.pdfÅrsrapport internrevisjon 2015.pdfpdf288287
Årsrapport internrevisjon 2014.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2014.PDFÅrsrapport internrevisjon 2014.PDFpdf195633
Årsrapport internrevisjon 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2013.pdfÅrsrapport internrevisjon 2013.pdfpdf287232
Årsrapport internrevisjon 2012.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2012.pdfÅrsrapport internrevisjon 2012.pdfpdf326298
Årsrapport internrevisjon 2011.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2011.pdfÅrsrapport internrevisjon 2011.pdfpdf331731
Årsrapport internrevisjon 2010.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2010.pdfÅrsrapport internrevisjon 2010.pdfpdf633879
Årsrapport internrevisjon 2009.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2009.pdfÅrsrapport internrevisjon 2009.pdfpdf126699
Årsrapport internrevisjon 2008.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2008.pdfÅrsrapport internrevisjon 2008.pdfpdf49443
Årsrapport internrevisjon 2007.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Årsrapportar/Årsrapport internrevisjon 2007.pdfÅrsrapport internrevisjon 2007.pdfpdf58435


 

Planar for internrevisjon

Plan for internrevisjon 2022 - 2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2022 - 2023.pdfPlan for internrevisjon 2022 - 2023.pdfpdf1517203
Plan for internrevisjon 2021 - 2022.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2021 - 2022.pdfPlan for internrevisjon 2021 - 2022.pdfpdf1491783
Plan for internrevisjon 2020 - 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2020 - 2021.pdfPlan for internrevisjon 2020 - 2021.pdfpdf1458414
Plan for internrevisjon 2019 - 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2019 - 2020.pdfPlan for internrevisjon 2019 - 2020.pdfpdf1260618
Plan for internrevisjon 2018 - 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2018 - 2019.pdfPlan for internrevisjon 2018 - 2019.pdfpdf1412219
Plan for internrevisjon 2017 - 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2017 - 2018.pdfPlan for internrevisjon 2017 - 2018.pdfpdf584785
Plan for internrevisjon 2016 - 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2016 - 2017.pdfPlan for internrevisjon 2016 - 2017.pdfpdf446047
Plan for internrevisjon 2015 - 2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2015 - 2016.PDFPlan for internrevisjon 2015 - 2016.PDFpdf299672
Plan for internrevisjon 2013 - 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2013 - 2014.pdfPlan for internrevisjon 2013 - 2014.pdfpdf484622
Plan for internrevisjon 2011 - 2012.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2011 - 2012.pdfPlan for internrevisjon 2011 - 2012.pdfpdf513795
Plan for internrevisjon 2009 - 2011.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2009 - 2011.pdfPlan for internrevisjon 2009 - 2011.pdfpdf243664
Plan for internrevisjon 2008 - 2010.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2008 - 2010.pdfPlan for internrevisjon 2008 - 2010.pdfpdf123939
Plan for internrevisjon 2007 - 2009.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2007 - 2009.pdfPlan for internrevisjon 2007 - 2009.pdfpdf173619
Plan for internrevisjon 2006.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan for internrevisjon 2006.pdfPlan for internrevisjon 2006.pdfpdf177273


 

Fann du det du leitte etter?