Malerpensler i glass, som står på et bord. Foto.

Psykisk helse og rus

Tidleg hjelp er eit godt utgangspunkt for å gjenvinne oversikt og kontroll over livet!


Helse Vest RHF har ansvaret for psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengigheit (TSB) til befolkninga i regionen. Behandlingstilbodet blir gitt av sjukehusa og av private avtalepartar.

Poliklinisk konsultasjon er den vanlegaste behandlinga, både innanfor psykisk helsevern og TSB, men nokre gonger er innlegging nødvendig. Det finst også dagbehandling og ambulant (oppsøkjande) behandling.

Tilvising

Psykisk helsevern barn og unge

For å bli vurdert til behandling innanfor psykisk helsevern, må tilvisaren sende tilvising til spesialisthelsetjenesta.

Tilvisinga bør innehalde (informasjon frå Helsedirektoratet)

Psykisk helsevern vaksne

For å bli vurdert til behandling innanfor psykisk helsevern, må tilvisaren sende tilvising til spesialisthelsetjenesta.

Tilvisinga bør innehalde (informasjon frå Helsedirektoratet)

​Rusbehandling

For å bli tilvist til rusbehandling må enten fastlege eller den kommunale sosialtenesta (NAV eller helse- og sosialkontor) sende tilvisinga.

Tilvisinga bør innehalde (informasjon frå Helsedirektoratet)

 

Nasjonale pasientforløp p​sykisk helse og rusFritt behandlingsval psykisk helsevern og TSB

Felles tilvisingsmottak

​Helse Vest RHF etablerer no eit regionalt prosjekt for innføring av felles tilvisingsmottak i psykisk helsevern. Hensikta er å koordinere arbeidet mellom helseføretaka og avtalespesialistane i regionen.

Felles tilvisingsmottak

Regional plan og handlingsplan​

Regional plan psykisk helse 2020-2024 (PDF)Regional plan - handlingsplan september 2020 (PDF)

​Psykisk helsevern for barn og unge

Helse Vest tilbyr behandling ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkar i alle fylke på Vestlandet. Psykisk helsevern for barn og unge rettar seg mot barn og unge under 18 år med psykiske vanskar, og deira familiar.

Dette kan for eksempel vere utgreiing og behandling av angst, åtferdsvanskar, utviklingsforstyrringar, AD/HD, depresjon, tvangslidingar, autisme, sjølvmordsfare, psykose, spiseforstyrringar, skulevegring og anna. Her er våre behandlingstilbod:

Lokale  tilbod til barn og unge i sjukehusa våre:

Regionale tilbod til barn og unge

Regional funksjon for hørsel og psykisk helse

Helse Bergen ivaretek den regionale funksjonen for høyrsel og psykisk helse for barn og unge. Pasientar blir tilviste til poliklinisk behandling frå sin fastlege eller BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).

Regionalt senter for hørsel og psykisk helse

Regional avdeling for eteforstyrringar

Helse Bergen har ei regional avdeling som ivaretek ansvaret for eteforstyrringar. Pasientar blir tilviste frå sin fastlege, DPS (distriktspsykiatrisk senter) eller sjukehus.

Helse Bergen, psykiatrisk klinikk

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Pasientar med autisme, ADHD og Tourettes syndrom blir utgreidde og behandla både innanfor habilitering og i psykisk helsevern, både for barn og vaksne.

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Meir informasjon på helsenorge.no

Barn og unges psykiske helse

 
 

Psykisk helsevern for vaksne

Poliklinisk behandling er den vanlegaste behandlinga for vaksne. Nokre gonger er innlegging nødvendig. Her er behandlingstilboda i Helse Vest:

Lokale tilbod til vaksne:​​​​​

Regionale tilbod​​​​ og senter

​Medikamentfri behandling

Ved medikamentfri behandling mottek pasienten aktiv behandling for ei psykisk liding, utan bruk av medisinar. Pasienten kan også velje om han eller ho ønskjer å bruke færre medisiner og/eller lågare dosar. Pasienten får god informasjon om fordeler og ulemper ved dei behandlingsalternativa som finst, slik at pasienten kan velje kva behandlingsalternativ som er det beste for han eller ho.

Det medisinfrie tilbodet skal vere del av det ordinære tilbodet i psykisk helsevern, og gjeld om du er innlagt til døgnbehandling eller om du går til poliklinisk behandling.

Les meir på helse-bergen.no

​eMeistri​​ng​

eMeistring er rettleiia internettbehandling for dei som slit med panikkliding, sosial angst eller depresjon. Ein treng ikkje tilvising frå fastlege, men kan sjølv ta direkte kontakt med eMeistring. 

Les meir om tilbodet:


​Meir informasjon på helsenorge.no

​Psykisk helse​

​ 

​Rusbehandling (TSB)

Poliklinisk behandling er den vanlegaste behandlinga for vaksne. Nokre gonger er innlegging nødvendig. Her er behandlingstilboda i Helse Vest:

TSB pakkeforløp i sjukehusa våre:

Helse Førde​ – TSB Helse Bergen – TSB Helse Fonna – TSB Helse Stavanger – TSB

I forbindelse med kjøp av døgnplassar frå private leverandørar er det utarbeidd følgjande definisjonar på døgntilboda.

TSB – private leverandører

Helse Vest har avtale med sju leverandørar om åtte behandlingstilbod. Avtalen med Helse vest ser slik ut. Leverandørene har levert tilbod etter følgjande kravspesifikasjon.

Rusbehandling - private avtalar

Meir informasjon på helsenorge.no

Rus og avhengigheit Pasienterfaringar frå tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)


Pårørande

Pårørande kan vere foreldre, barn, søsken, ektefelle, besteforeldre, venner, partnar. Vi ønskjer å gi eit tilbod til alle som definerer seg sjølv som pårørande.

Når pasienten er i behandling, gjeld lov om pasient- og brukarettar. Då er det pasienten sjølv som bestemmer kven som er pårørande. Pårørande har då tilgang til informasjon om, og involvering i, behandlinga etter pasientens samtykke.

Pårørande har krav på generell informasjon om behandlingsstaden, uavhengig av om pasienten samtykker eller ikkje. På helsenorge.no finn du meir informasjon:

Tilbod for pårøra​​nde Når barn blir pårørande

Fann du det du leitte etter?