Psykisk helsevern

Felles tilvisingsmottak

For å sikre at alle no får sine pasientrettar oppfylt, skal alle tilvisingar bli sendt til eit felles tilvisingsmottak.

Bakgrunnen for eit felles tilvisingsmottak

Det er framleis slik at fastlegar og andre som tilviser pasientar til spesialisthelsetenesta for behandling av psykiske helsevanskar, kan velje mellom å sende tilvisinga til sjukehuset/DPS eller direkte til avtalespesialistar. Dersom tilvisinga blir sendt til avtalespesialistar, vil ikkje pasienten få vurdert rett til nødvendig helsehjelp eller rett til ein tidsfrist for når behandlinga skal starte.

For å sikre at alle pasientar som blir tilvist til spesialisthelsetenesta får sine pasientrettar oppfylt, skal alle tilvisingar bli sendt til helseføretaka for rettigheitsvurdering. Difor har det no blitt oppretta eit felles tilvisingsmottak. Dette mottaket vil tilvise pasienten til ein behandlar, i staden for at fastlegen sender tilvisinga direkte til ein avtalespesialist.

Fann du det du leitte etter?