Posisjoneringsmidlar for satsing mot EU og NFR

Posisjoneringsmidlane skal vere til støtte for førebuing og nettverksbygging i samband med søknadsutforming retta mot EU og Forskingsrådet. Midlane kan nyttast til organisering/deltaking i workshops/seminar, reiser, tilrettelegging for kontakt med næringsliv og små og mellomstore bedriftar, assistanse til søknadsskriving, og/eller frikjøp til søknadsskriving, o.a.

Midlane kan også nyttast t​il søknadsskriving til COST Actions, der eit helseføretak eller ein privat, ideell institusjon​ med avtale med Helse Vest er oppført som «Chair» for aktiviteten i nettverket.

Merk! Det må søkjast om posisjoneringsmidlar i god tid før fristen på den aktuelle utlysinga går ut. Midlane kan ikkje brukast til andre utlysingar.

Kven kan søkje – krav på søknadstidspunktet

Ved søknadar om posisjoneringsmidlar må søkjaren vere tilsett i eit helseføretak i regionen eller i ein privat, ideell institusjon som har avtale med Helse Vest. Søkar må ha avlagt doktorgrad. Det er utarbeidd eit eige søknadsskjema for midlane.

Søknadskjema og tematiske områdar, EU-søknadar

Det kan gis posisjoneringsmidlar retta mot ERC og H​orizon 2020 innanfor følgjande tematiske område:

 • Health, demographic change and wellbeing
 • Marie Curie Actions
 • ERC
 • Food quality and marine research
 • Leadership in enabling and industrial technologies: ICT
 • Leadership in enabling and industrial technologies: Nanotechnologies, advanced materials, biotechnology, and advanced manufacturing and processing
 • Future and Emerging Technologies
 • Innovative Medicines Initiative (IMI)
 • Active and Assisted Living Joint Programme (AAL)
 • Neurodegenerative Disease Research Joint Program (JPND)
 • European Cooperation in Science and Technology (COST)

Søknadsskjema, satsing mot EU-søknader

Det kan søkjast om:

 • kr. 150 000 som koordinator for prosjektsøknader
 • kr. 50 000 for å bli partnar i prosjektsøknader
 • kr. 50 000 til søknadsskriving av COST Actions der eit helseføretak /privat, ideell institusjon med avtale med Helse Vest er oppført som "Chair" for aktiviteten i nettverket.
Søknadsskjema, satsing mot EU

Andre utlysingar kan også vere aktuelle. Skriv ein e-post med grunngiving til forskning@helse-vest.no dersom det er ønskjeleg å søkje om posisjoneringsmidlar retta mot andre program/utlysingar.

Søknadsskjema og program, NFR-søknadar

Det kan gis posisjoneringsmidlar retta mot fri prosjektstøtte og dei fire store helseprogramma i Forskingsrådet:

 • Bedre helse og livskvalitet gjennom livsløpet (BEDREHELSE)
 • Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL)
 • God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (BEHANDLING)
 • Global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC)
 • Fri prosjektstøtte (FRIPRO)
 • Senter for Fremragende Forskning (SFF)
 • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
 • Infrastruktur
 • Senter for Klinisk Behandling

Andre utlysingar kan også vere aktuelle. Skriv ein e-post med grunngiving til forskning@helse-vest.no dersom det er ønskjeleg å søkje om posisjoneringsmidlar retta mot andre program/utlysingar.

Søknadsskjema, retta mot NFR-søknader

Det kan søkjast om midlar for posisjonering inntil:

 • kr 50 000 som prosjektansvarlig for søknaden (project owner)
 • kr 150 000 som prosjektansvarlig for søknad til store program (SFI, SFF, SKB, infrastruktur og tilsvarende) 

Ved eventuell tildeling – krav til forankring og rekneskapsføring

Det er viktig at forskingsprosjekt som skal utførast ved føretaka i Helse Vest er godt forankra i institusjonane. Under finn du informasjon om korrekt forankring av søknadar til EU og NFR. Korrekt forankring er ein føresetnad for å kunne få tildelt posisjoneringsmidlar. Ta også alltid kontakt med forskingsavdelinga ved føretaket før søknad om forskingsmidlar blir sendt.

Forankring av EU-søknadar

Ein føresetnad for å få tildelt posisjoneringsmidlar retta mot EU er at eit føretak i Helse Vest er/blir oppført som administrativ og juridisk kontraktspartnar/koordinator i EU-søknaden. JRU-avtaler gir ikkje grunnlag for tildeling av posisjoneringsmidlar. Kvittering for innsendt EU-søknad og stadfesting på at institusjonen støttar EU-søknaden må sendast til forskningsmidler@helse-vest.no.

For korrekt forankring av søknad om forskingsmidlar frå EU, må følgjande PIC-kodar nyttast:

 • Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus: 983562444
 • Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus: 997441592 
 • Helse Førde HF, (kontakt fag- eller forskingsansvarleg ved institusjonen)
 • Helse Fonna HF, (kontakt fag- eller forskingsansvarleg ved institusjonen)
 • Sjukehusapoteka Vest HF (kontakt fag- eller forskingsansvarleg ved institusjonen)

Ved innsending av mellom anna partnarsskapssøknad er det ikkje alltid krav om å føre opp PIC-nummer i søknadsskjemaet. Institusjonsadressene slik dei står ovanfor, skal då nyttast for å sikre korrekt forankring. Merk at posisjoneringsmidlane vil bli trekt tilbake dersom det blir sendt inn EU-søknad som ikkje er forankra i eit helseføretak, dvs. manglande bruk av PIC-kodane eller institusjonsadressene ovanfor.

Forankring av NFR-søknadar

Ein føresetnad for å få tildelt posisjoneringsmidlar retta mot NFR er at eit føretak i Helse Vest er/blir oppført som prosjektansvarleg for søknaden. For korrekt forankring av søknad om forskingsmidlar frå NFR som prosjektansvarleg, må følgjande institusjonsadresser/organisasjonsnummer nyttast:

 • Helse Bergen HF, organisasjonsnummer 983974724
 • Helse Stavanger HF, organisasjonsnummer 983974678
 • Helse Fonna HF, organisasjonsnummer 983974694
 • Helse Førde HF, organisasjonsnummer 983974732
 • Sjukehusapoteka Vest HF, organisasjonsnummer 983974716

Merk at posisjoneringsmidlane vil bli trekt tilbake dersom det blir sendt inn NFR-søknad som ikkje er forankra i eit helseføretak, dvs. manglande bruk av institusjonsadressene ovanfor. Kvittering for innsendt søknad skal sendast til forskningsmidler@helse-vest.no.

Rekneskapsføring

Ved tildeling av posisjoneringsmidlar skal midlane rekneskapsførast i eit helseføretak i regionen, eller i ein privat, ideell institusjon som har avtale med Helse Vest, jf. dei generelle retningslinjene for forskingsmidlane og oppdragsdokumentet frå Helse- og omsorgsdepartementet til dei regionale helseføretaka i 2012.

Spørsmål om posisjoneringsmidlar kan sendast til forskningsmidler@helse-vest.no.

Fann du det du leitte etter?