Retningslinjer for open prosjektstøtte

Som hovudregel skal prosjektleiar – den som er fagleg ansvarleg for prosjektet – stå som søkjar. Søkjar skal som eit minimum ha avlagt doktorgrad.

​Page in English

Helse Vest tildeler inntil 1,5 millionar kroner per år i inntil tre år i søknadskategorien Open prosjektstøtte. Framdrifta i prosjekta skal dokumenterast gjennom årlege rekneskapsrapportar og faglege rapportar.

Kven kan søkje – krav på søknadstidspunktet

Søkjaren må vere tilsett i minimum 20 prosent ved eit helseføretak i regionen eller ein privat ideell institusjon som har avtale med Helse Vest. 

Sjå "Kven kan søkje forskingmidla​r" for meir informa​sjon

Om tilsettingskrava ikkje er oppfylte, kan personar tilsett ved universitet og høgskular i regionen, og private rus- og rehabiliteringsinstitusjonar med avtale med Helse Vest, likevel søkje dersom det føreligg ein forankringsavtale med eit helseføretak eller ein privat, ideell institusjon.

Dersom søkjar går av for aldersgrensa i løpet av prosjektperioden, skal det leggjast ved ei utgreiing frå søkjarinstitusjonen (til dømes frå forskingsavdelinga) på kven som skal overta ansvaret for prosjektet.

Kva kan det søkjast om

Det kan søkjast om å få dekt kostnadar til personell, drift og utstyr.

Dersom det blir søkt om utstyr, skal det gjerast greie for kva miljø som skal bruke utstyret. Eigarskap til utstyret skal vere avklart, og vedlikehald skal sikrast gjennom at anskaffinga inkluderer fleirårige servicepakkar.

Dersom utstyret finst ved institusjonen, i geografisk nærleik eller det er sikra tilgang til utstyret gjennom nasjonale avtalar, skal søkjar godtgjere behovet for å duplisere utstyret. Utstyr som blir kjøpt inn via forskingsmidlar i Helse Vest, skal etter nærmare avtale kunne brukast av alle interessentar.

Meir om personell

Det kan søkjast om å få dekt kostnadar til støttepersonell som laboratorieteknikar og forskingssjukepleiar o.a.

Det kan søkjast om frikjøp av klinisk stillling i sjukehus (fastlønn/grunnlønn) i inntil 6 månadar (totalt for prosjektperioden). Det bør godtgjerast at andre alternativ for forskingsfri er brukt eller ikkje tilgjengeleg.

Søknad om doktorgradsstipend eller postdoktorstipend knytt til prosjektet skal fremjast i eigen søknad, sjå eigne retningslinjer for stipend.

Det er ikkje mogleg å søkje forskarstipend/forskarstillingar.

Ved eventuell tildeling

Ved eventuell tildeling skal personell som er finansiert av Helse Vests forskingsmidlar tilsetjast ved søkarinstitusjonen (helseføretak/privat, ideell institusjon).

Dersom det skjer endringar i tilsettingsforholdet til søkjaren etter tildeling og i løpet av prosjektperioden (jf. Kven kan søkje Helse Vests forskingsmidlar), har søkjarinstitusjonen det avgjerande ordet for om også prosjektet si tilknyting skal bli endra eller om det må bli utpeikt ny prosjektleiar.

Brukarmedverknad i forsking

Alle som får Helse Vest sine forskingmidlar, skal ta kurs i brukermedverknad i forsking.  Les meir om brukermedverknad i Helse Vest.​

Prosjektframstilling og andre vedlegg

Det skal lastes opp to vedlegg til søknaden.

1. Prosjektframstillinga

Det er utarbeidd felles mal for prosjektframstilling​ som skal brukast ved innsending av søknad om forskingsmidlar. I denne vil du finne informasjon om kva element som skal inngå i prosjektframstillinga. Prosjektframstillinga skal lastast opp som vedlegg til søknaden (PDF-format).

2. Andre obligatoriske vedlegg

Vedlegga skal samlast i eitt vedlegg i den rekkefølgja som er skissert nedanfor. Vedlegget skal lastast opp som eit PDF-dokument under «Andre vedlegg» i søknadsskjemaet.

  1. Søkjaren​ sin CV (sjå forslag til mal) og publikasjonsliste siste fem år.
  2. Forankringsavtale dersom aktuelt. Sjå Kven kan søkje forskingsmidlar
  3. Dersom søkjar går av for aldersgrensa i løpet av prosjektperioden, skal det leggjast ved ein utgreiing på kven som skal overta ansvaret for prosjektet.
Dersom ønskjeleg: CV og publikasjonsliste for dei siste fem åra for viktige samarbeidspartnarar.
 
 
Revidert juni 2021

Fann du det du leitte etter?