Informasjon til avtalespesialistar

Informasjonsside for alle avtalespesialistane Helse Vest har driftsavtale med. Det er cirka 260 avtalespesialister som er fordelt mellom spesialistar innanfor somatikk og psykisk helsevern.

Avtalespesialistordninga er regulert gjennom Statsavtalen, Rammeavtalen inngått mellom dei fire regionale helseføretaka og Den norske legeforening/Norsk Psykologforening, individuell avtale og samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og det aktuelle helseføretaket.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørgje-for-ansvaret til Helse Vest RHF. Det inneber m.a. at avtalespesialisten skal gjennomføre undersøkingar, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovverk, jf. punktet til rammeavtalen 4.1. I sørgje-for-ansvaret er det ei forventning om at avtalespesialistane skal bidra til å redusere ventelistene ved aktuelt helseføretak.

Denne sida er under oppbygging og det vil komme meir informasjon før 1. desember 2022. Har du innspel til innhald, sender du ei melding til kommunikasjon@helse-vest.no​.

​​​​


Fann du det du leitte etter?