Forsidebilde innovasjon. Viser jente med solsikke. Foto.

Innovasjon

- avgjerande for auka kvalitet og produktivitet

Auka innovasjon i helsetjenesta er avgjerande for å komme krava om auka kvalitet og produktivitet i møte.

​Helse Vest følgjer opp satsinga på innovasjon gjennom eit eige regionalt nettverk, for å leggje til rette for gode innovasjonsprosessar. Innovasjon handlar om så mykje meir enn avanserte IKT-prosjekt.​

Blant anna kan det å gjere små endringar i rutinar ute på sjukehusavdelingane, ha like stor innovasjonseffekt som innføring av ny datateknologi.

Innovasjon kan definerast som ei ny eller forbetra vare, teneste, produksjonsprosess, eller ein organisasjonsform som er teken i bruk i helsetenesta.

Kontaktinformasjon

Lena Forgaard, seniorrådgivar
tlf. 48 124 019

E-post: innovasjon@helse-vest.no

Innovasj​​​​onsstrategi

Regional innovasjonsstrategi 2016 - 2020 (PDF)

​Strategisk innovasjonsnettverk

Det regionale innovasjonsnettverket består av representantar frå alle føretaka i Helse Vest, i tillegg til dei private ideelle institusjonane. Nettverket skal handtere strategiske og overordna spørsmål kring innovasjon i Helse Vest.

Innovasjonsforum

Regionalt operasjonelt innovasjonsforum er eit forum med deltakarar frå det operasjonelle innovasjonsarbeidet i det enkelte føretak. Deltakarane skal informere om og gi råd til innovasjonsaktivitetar i føretaket.

Oppgåver:

 • sikre samarbeid mellom strategisk og operasjonelt nivå
 • sikre samarbeid på operativt nivå innanfor eige føretak og på tvers av føretaka
 • sikre erfaringsutveksling og kunnskapsdeling
 • dra nytte av tilgjengelege ressursar i føretaket
 • auke totalgevinsten av innovasjonsarbeidet i Helse Vest
 • vere eit rådgivande forum for innovasjonsmidlane i Helse Vest med løpande tildeling
 • sikre samspel med prosjekt i eksisterande utviklingsløp i Helse Vest

Medlemmar i innovasjonsforumet

 • Helse Vest RHF: Hilde Alvseike (leiar)
 • Helse Vest RHF: Lena Forgaard
 • Helse Førde: Gro Rukan og Guro Mjanger
 • Helse Bergen: Laila Yvonne Nordvoll​ og Marthe Hammer
 • Helse Fonna: Helge Børresen
 • Helse Stavanger: Kenneth Austrått, Anne Tronslin
 • Sjukehusapoteka Vest: Jannicke Wathne
 • Dei private ideelle institusjonane: Ida Kristine Sangnes
 • Helse Vest IKT: Ingerid Rødseth
 • Sykehusinnkjøp divisjon vest: Bjarne Wetteland

Regionale midlar til innovasjonsprosjekt i Helse Vest

Utbrotet av koronaviruset har konsekvensar for fleire av innovasjonsprosjekta som fekk midlar for 2020. Nokre av prosjekta har allereie meldt om ei forseinka framdrift. Vi ønskjer at pågåande prosjekt i størst mogleg grad skal fullførast og har derfor bestemt at dei prosjekta som opplever forseinkingar på grunn av epidemien, vil få forlenga prosjektperioden til 2021.

Dei to siste åra har fristen for å søke om midlar til innovasjonsprosjekt i Helse Vest vore 15. september. På bakgrunn av mogleg forseinka prosjektframdrift i innovasjonsprosjekt med tildeling for 2020, og ei planlagd revidering av korleis Helse Vest RHF skal lyse ut midlar til innovasjon for 2021, blir denne fristen i år noko utsett.

Desse fekk innovasjonsmidlar for 2020 Desse fekk innovasjonsmidlar for 2019 Les tildelingskriterium Mal for prosjektbeskriving Mal One-Pager (Word)

​​​Idémottaket

​Om du har pasienterfaring, er tilsett, pårørande, samarbeidspartnar eller representant frå næringslivet, er du velkommen til å dele ideen din med oss. Vi vil følgje opp forslaget ditt og gi deg ei rask tilbakemelding.

I Helse Vest vil vi prioritere idear som har størst nytte for pasientar, pårørande og tilsette. Sjølv mindre forbetringar på arbeidsplassen eller eit nytt hjelpemiddel kan gi positive utslag for kvardagen til både pasientar og tilsette i sjukehusa. Hugs at innovasjon handlar om så mykje meir enn avanserte IKT-prosjekt.​

Det finst idémottak i alle helseføretaka i Helse Vest. Du kan sende ideen din direkte til:

Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Har du ein idé som gjeld Helse Vest RHF, Helse Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest, Sykehusinnkjøp divisjon vest eller dei private ideelle, send ideen din inn her:​

Send inn

Innovasjon i Helse Vest

 • Tine Nordgreen. Foto.
  17.06.2020
  Haukeland universitetssjukehus får sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon

  «Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health» blir Haukeland universitetssjukehus sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret er eitt av 22 nye senter som får to milliardar kroner frå Forskningsrådet.

 • Omriss i kvinne i forkant, sitter i et møterom og ser på skjerm på veggen. Foto.
  01.10.2018
  Betre behandling med digital tavle

  Under ein studietur til Nederland oppdaga Karianne Borgen og teamet hennar noko som kunne gjere kvardagen enklare, betre og meir effektiv for både brukarar og tilsette. Dei adopterte ein arbeidsmetodikk som har namnet FACT, og jobbar no for...

 • Kvinne sitter i sofa med oransje briller i hendene. Foto.
  27.09.2018
  Kan oransje briller revolusjonere psykiatrien?

  Er du sensitiv for lys? Kanskje er det blå lyset ekstra forstyrrande? Då er du ikkje åleine. Forskar og overlege på Valen sjukehus, Tone Elise Gjøtterud Henriksen, oppdaga eksepsjonelle resultat ved å fjerne det blå lyset i behandlinga av b...

 • Mann står foran gule sykebiler klare til utrykning. Foto.
  19.09.2018
  Simulering og kunstig intelligens skal gi betre 113

  Du ringjer 113. Du tenkjer det kan stå om livet. Eit hjarte har stansa, eller ei trafikkulukke har skjedd, kanskje er barn involvert. Du er den første på plassen. Det hastar. No skal simulering og kunstig intelligens gi betre og raskare telefonhjelp.

 • Mann står foran stor skjerm på veggen, som viser virtuelt sykehus. Foto.
  13.09.2018
  Smarte pasientrom skal gi pasientar og helsepersonell ein betre kvardag

  Smart dialog og meir råderett over kvardagen og betre og meir effektiv kommunikasjon. Slik vil smarte pasientrom heve opplevinga til pasientar på sjukehuset.

 • Tre kvinner, helsepersonell. Ser på en skjerm. Foto.
  30.08.2018
  Når ekspertisen bankar på hos pasienten

  Eit hand i hanske-samarbeid mellom forsking og klinisk arbeid opnar for å følgje opp  fotsår også via mobilen – heime hos pasienten.

 • Kvinne og to andre personer i møterom. Foto.
  23.08.2018
  Dei byggjer eit lag av hjelparar

  Barn og unge med psykiske vanskar treng rett hjelp til rette tida og på rette staden.  Så treng dei eit lag av hjelparar rundt seg. I Helse Fonna er noko på gang som skal gjere dei unge og foreldra sin kvardag enklare og betre.

Fann du det du leitte etter?