Forsidebilde innovasjon. Viser jente med solsikke. Foto.

Innovasjon

- avgjerande for auka kvalitet og produktivitet

Auka innovasjon i helsetjenesta er avgjerande for å imøtekomme krava om auka kvalitet og produktivitet.

​Helse Vest følgjer opp satsinga på innovasjon gjennom eit eige regionalt nettverk, for å leggje til rette for gode innovasjonsprosessar. Innovasjon handlar om så mykje meir enn avanserte IKT-prosjekt.​

Blant anna kan det å gjere små endringar i rutinar ute på sjukehusavdelingane, ha like stor innovasjonseffekt som innføring av ny datateknologi.

Innovasjon kan definerast som ei ny eller forbetra vare, teneste, produksjonsprosess, eller ein organisasjonsform som er teken i bruk i helsetenesta.

Kontaktinformasjon

Charlotta Schaefer, sekretariatet:
tlf 473 60 939

Hilde Alvseike, rådgivar:
tlf 926 10 903

E-post: innovasjon@helse-vest.no

Innovasj​​​​onsstrategi

Regional innovasjonsstrategi 2016 - 2020 (PDF)

​Strategisk innovasjonsnettverk

Det regionale innovasjonsnettverket består av representantar frå alle føretaka i Helse Vest, i tillegg til dei private ideelle institusjonane. Nettverket skal handtere strategiske og overordna spørsmål kring innovasjon i Helse Vest.

Deltakarar:

 • Helse Vest RHF: Johnny Heggestad (Leiar)
 • Helse Vest RHF: Hanne Løvereide Årstad
 • Helse Vest RHF: Elisabeth Huse
 • Helse Vest RHF: Charlotta Schaefer (sekretariat)
 • Helse Førde HF: Anne Kristin Kleiven
 • Helse Bergen HF: Alf Henrik Andreassen
 • Helse Fonna HF: Anne Lise Kvalevaag
 • Helse Stavanger HF: Svein Skeie
 • Sjukehusapoteka Vest HF: Christer Bakke Frantzen
 • Dei private ideelle: Gunbjørg Smedsvig
 • Helse Vest IKT: Geir Granerud

Innovasjonsforum

Regionalt operasjonelt innovasjonsforum er eit forum med deltakarar frå det operasjonelle innovasjonsarbeidet i det enkelte føretak. Deltakarane skal informere om og gi råd til innovasjonsaktivitetar i føretaket.

Oppgåver:

 • sikre samarbeid mellom strategisk og operasjonelt nivå
 • sikre samarbeid på operativt nivå innanfor eige føretak og på tvers av føretaka
 • sikre erfaringsutveksling og kunnskapsdeling
 • dra nytte av tilgjengelege ressursar i føretaket
 • auke totalgevinsten av innovasjonsarbeidet i Helse Vest
 • vere eit rådgivande forum for innovasjonsmidlane i Helse Vest med løpande tildeling
 • sikre samspel med prosjekt i eksisterande utviklingsløp i Helse Vest

Medlemmar i innovasjonsforumet

 • Helse Vest RHF: Hilde Alvseike (leiar)
 • Helse Vest RHF: Charlotta Schaefer
 • Helse Førde: Gro Rukan
 • Helse Bergen: Laila Yvonne Nordvoll​ og Marthe Hammer
 • Helse Fonna: Helge Børresen
 • Helse Stavanger: Kenneth Austrått, Anne Tronslin
 • Sjukehusapoteka Vest: Øystein Torgauten
 • Dei private ideelle institusjonane: Ida Kristine Sangnes
 • Helse Vest IKT: Ingerid Rødseth, Geir Granerud (RAK)
 • Sykehusinnkjøp divisjon vest: Hroar Berge

Innovasjonsmidlar

Helse Vest RHF lyser ut innovasjonsmidlar ein gong årleg, som tilsette i Helse Vest kan søke på. For 2017 blei det tildelt 7,1 millionar kroner for å stimulere til innovasjon regionalt, i tillegg til satsinga i kvart helseføretak.

Fristen for å søkje innovasjonsmidlar er 15. september kvart år.

Les tildelingskriterier Mal for prosjektbeskriving

​​​Idémottaket

​Om du har pasienterfaring, er tilsett, pårørande, samarbeidspartnar eller representant frå næringslivet, er du velkommen til å dele ideen din med oss. Vi vil følgje opp forslaget ditt og gi deg ei rask tilbakemelding.

I Helse Vest vil vi prioritere idear som har størst nytte for pasientar, pårørande og tilsette. Sjølv mindre forbetringar på arbeidsplassen eller eit nytt hjelpemiddel kan gi positive utslag for kvardagen til både pasientar og tilsette i sjukehusa. Hugs at innovasjon handlar om så mykje meir enn avanserte IKT-prosjekt.​

Det finst idémottak i alle helseføretaka i Helse Vest. Du kan sende ideen din direkte til:

Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Har du ein idé som gjeld Helse Vest RHF, Helse Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest, Sykehusinnkjøp divisjon vest eller dei private ideelle, send ideen din inn her:​

Innovasjon i Helse Vest

 • 01.10.2018
  Betre behandling med digital tavle

  Under ein studietur til Nederland oppdaga Karianne Borgen og teamet hennar noko som kunne gjere kvardagen enklare, betre og meir effektiv for både brukarar og tilsette. Dei adopterte ein arbeidsmetodikk som har namnet FACT, og jobbar no for...

 • 27.09.2018
  Kan oransje briller revolusjonere psykiatrien?

  Er du sensitiv for lys? Kanskje er det blå lyset ekstra forstyrrande? Då er du ikkje åleine. Forskar og overlege på Valen sjukehus, Tone Elise Gjøtterud Henriksen, oppdaga eksepsjonelle resultat ved å fjerne det blå lyset i behandlinga av b...

 • 19.09.2018
  Simulering og kunstig intelligens skal gi betre 113

  Du ringjer 113. Du tenkjer det kan stå om livet. Eit hjarte har stansa, eller ei trafikkulukke har skjedd, kanskje er barn involvert. Du er den første på plassen. Det hastar. No skal simulering og kunstig intelligens gi betre og raskare telefonhjelp.

 • 13.09.2018
  Smarte pasientrom skal gi pasientar og helsepersonell ein betre kvardag

  Smart dialog og meir råderett over kvardagen og betre og meir effektiv kommunikasjon. Slik vil smarte pasientrom heve opplevinga til pasientar på sjukehuset.

 • 30.08.2018
  Når ekspertisen bankar på hos pasienten

  Eit hand i hanske-samarbeid mellom forsking og klinisk arbeid opnar for å følgje opp  fotsår også via mobilen – heime hos pasienten.

 • 23.08.2018
  Dei byggjer eit lag av hjelparar

  Barn og unge med psykiske vanskar treng rett hjelp til rette tida og på rette staden.  Så treng dei eit lag av hjelparar rundt seg. I Helse Fonna er noko på gang som skal gjere dei unge og foreldra sin kvardag enklare og betre.

Innovasjonsprosjekt som fekk støtte i 2016

helse@hjemme.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/innovasjon/Documents/Innovasjon 2016/helse@hjemme.pdfhelse@hjemme.pdf
Stopp sepsis fase 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/innovasjon/Documents/Innovasjon 2016/Stopp sepsis fase 2.pdfStopp sepsis fase 2.pdf
Virtuelt sårsenter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/innovasjon/Documents/Innovasjon 2016/Virtuelt sårsenter.pdfVirtuelt sårsenter.pdf
GraviDia.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/innovasjon/Documents/Innovasjon 2016/GraviDia.pdfGraviDia.pdf
Intromat.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/innovasjon/Documents/Innovasjon 2016/Intromat.pdfIntromat.pdf
NORSE.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/innovasjon/Documents/Innovasjon 2016/NORSE.pdfNORSE.pdf
Psykisk helsetilbod for ungdom på nett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/innovasjon/Documents/Innovasjon 2016/Psykisk helsetilbod for ungdom på nett.pdfPsykisk helsetilbod for ungdom på nett.pdf
Samhandlingsbarometeret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/innovasjon/Documents/Innovasjon 2016/Samhandlingsbarometeret.pdfSamhandlingsbarometeret.pdf
Smart strukturerte patologisvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/innovasjon/Documents/Innovasjon 2016/Smart strukturerte patologisvar.pdfSmart strukturerte patologisvar.pdf

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.