Forsidebilde innovasjon. Viser jente med solsikke. Foto.

Innovasjon

- avgjerande for auka kvalitet og produktivitet

Auka innovasjon i helsetjenesta er avgjerande for å imøtekomme krava om auka kvalitet og produktivitet.

​Helse Vest følgjer opp satsinga på innovasjon gjennom eit eige regionalt nettverk, for å leggje til rette for gode innovasjonsprosessar. Innovasjon handlar om så mykje meir enn avanserte IKT-prosjekt.​

Blant anna kan det å gjere små endringar i rutinar ute på sjukehusavdelingane, ha like stor innovasjonseffekt som innføring av ny datateknologi.

Innovasjon kan definerast som ei ny eller forbetra vare, teneste, produksjonsprosess, eller ein organisasjonsform som er teken i bruk i helsetenesta.

Kontaktinformasjon

Hilde Alvseike, rådgivar:
tlf 926 10 903

E-post: innovasjon@helse-vest.no

Innovasj​​​​onsstrategi

Regional innovasjonsstrategi 2016 - 2020 (PDF)

​Strategisk innovasjonsnettverk

Det regionale innovasjonsnettverket består av representantar frå alle føretaka i Helse Vest, i tillegg til dei private ideelle institusjonane. Nettverket skal handtere strategiske og overordna spørsmål kring innovasjon i Helse Vest.

Innovasjonsforum

Regionalt operasjonelt innovasjonsforum er eit forum med deltakarar frå det operasjonelle innovasjonsarbeidet i det enkelte føretak. Deltakarane skal informere om og gi råd til innovasjonsaktivitetar i føretaket.

Oppgåver:

 • sikre samarbeid mellom strategisk og operasjonelt nivå
 • sikre samarbeid på operativt nivå innanfor eige føretak og på tvers av føretaka
 • sikre erfaringsutveksling og kunnskapsdeling
 • dra nytte av tilgjengelege ressursar i føretaket
 • auke totalgevinsten av innovasjonsarbeidet i Helse Vest
 • vere eit rådgivande forum for innovasjonsmidlane i Helse Vest med løpande tildeling
 • sikre samspel med prosjekt i eksisterande utviklingsløp i Helse Vest

Medlemmar i innovasjonsforumet

 • Helse Vest RHF: Hilde Alvseike (leiar)
 • Helse Vest RHF: Lena Forgaard
 • Helse Førde: Gro Rukan og Guro Mjanger
 • Helse Bergen: Laila Yvonne Nordvoll​ og Marthe Hammer
 • Helse Fonna: Helge Børresen
 • Helse Stavanger: Kenneth Austrått, Anne Tronslin
 • Sjukehusapoteka Vest: Øystein Torgauten
 • Dei private ideelle institusjonane: Ida Kristine Sangnes
 • Helse Vest IKT: Ingerid Rødseth
 • Sykehusinnkjøp divisjon vest: Bjarne Wetteland

Innovasjonsmidlar

Helse Vest RHF lyser ut innovasjonsmidlar ein gong årleg, som tilsette i Helse Vest kan søke på. For 2019 blei det tildelt 9,25 millionar kroner for å stimulere til innovasjon regionalt, i tillegg til satsinga i kvart helseføretak.

Fristen for å søkje innovasjonsmidlar er 15. september kvart år.

Desse fekk innovasjonsmidlar for 2019 Les tildelingskriterier Mal for prosjektbeskriving Mal One-Pager (Word)

​​​Idémottaket

​Om du har pasienterfaring, er tilsett, pårørande, samarbeidspartnar eller representant frå næringslivet, er du velkommen til å dele ideen din med oss. Vi vil følgje opp forslaget ditt og gi deg ei rask tilbakemelding.

I Helse Vest vil vi prioritere idear som har størst nytte for pasientar, pårørande og tilsette. Sjølv mindre forbetringar på arbeidsplassen eller eit nytt hjelpemiddel kan gi positive utslag for kvardagen til både pasientar og tilsette i sjukehusa. Hugs at innovasjon handlar om så mykje meir enn avanserte IKT-prosjekt.​

Det finst idémottak i alle helseføretaka i Helse Vest. Du kan sende ideen din direkte til:

Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Har du ein idé som gjeld Helse Vest RHF, Helse Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest, Sykehusinnkjøp divisjon vest eller dei private ideelle, send ideen din inn her:​

Send inn

Innovasjon i Helse Vest

 • 01.10.2018
  Betre behandling med digital tavle

  Under ein studietur til Nederland oppdaga Karianne Borgen og teamet hennar noko som kunne gjere kvardagen enklare, betre og meir effektiv for både brukarar og tilsette. Dei adopterte ein arbeidsmetodikk som har namnet FACT, og jobbar no for...

 • 27.09.2018
  Kan oransje briller revolusjonere psykiatrien?

  Er du sensitiv for lys? Kanskje er det blå lyset ekstra forstyrrande? Då er du ikkje åleine. Forskar og overlege på Valen sjukehus, Tone Elise Gjøtterud Henriksen, oppdaga eksepsjonelle resultat ved å fjerne det blå lyset i behandlinga av b...

 • 19.09.2018
  Simulering og kunstig intelligens skal gi betre 113

  Du ringjer 113. Du tenkjer det kan stå om livet. Eit hjarte har stansa, eller ei trafikkulukke har skjedd, kanskje er barn involvert. Du er den første på plassen. Det hastar. No skal simulering og kunstig intelligens gi betre og raskare telefonhjelp.

 • 13.09.2018
  Smarte pasientrom skal gi pasientar og helsepersonell ein betre kvardag

  Smart dialog og meir råderett over kvardagen og betre og meir effektiv kommunikasjon. Slik vil smarte pasientrom heve opplevinga til pasientar på sjukehuset.

 • 30.08.2018
  Når ekspertisen bankar på hos pasienten

  Eit hand i hanske-samarbeid mellom forsking og klinisk arbeid opnar for å følgje opp  fotsår også via mobilen – heime hos pasienten.

 • 23.08.2018
  Dei byggjer eit lag av hjelparar

  Barn og unge med psykiske vanskar treng rett hjelp til rette tida og på rette staden.  Så treng dei eit lag av hjelparar rundt seg. I Helse Fonna er noko på gang som skal gjere dei unge og foreldra sin kvardag enklare og betre.

Innovasjonsprosjekt som fekk støtte i 2019

16 prosjekt fekk innovasjonsmidlar for 2019, på til saman 9 225 000 kroner. Her er ei oversikt:

Helse Bergen

 • Sporings- og overvåkingsløsning i Sterilforsyningskjeden – 1 200 000
 • Homegrown growth factors – 800 000
 • Production of the new local-anesthetic neosaxitoxin through synthetic biology – 300 000
 • Utvikling av automatisert løysing for medisinsk kommentering av prøvesvar i Laboratorieklinikken – 300 000

Helse Fonna

 • Trygg på skulder – 400 000
 • Aktiv lysregulert psykiatri – 500 000

Helse Stavanger

 • RAKOS AMK simulator sted 2 og 3 – 1 000 000
 • Simulering i opplæring av pasient og pårørende – 250 000
 • Recovery-støtte til rusavhengige – 180 000
 • Enklere ICD- og NCSP-kodeprosedyre gir bedre kodekvalitet – 400 000

Helse Førde

 • Pust deg betre – 715 000
 • Bruk av drone i helsevesenet – 1 000 000

Sjukehusapoteka Vest

 • Tilberedning av legemidler ved intensiv- og nyfødtavdeling – 950 000

Helse Vest IKT

 • Sandbox for regional innovasjon – 750 000
 • Bruk av sensorteknologi i laboratorier – 230 000
 • Prediksjon av pasientoppmøte og avbestilling – 250 000


Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.