Forsidebilde innovasjon. Viser jente med solsikke. Foto.

Innovasjon

- avgjerande for auka kvalitet og produktivitet

Auka innovasjon i helsetjenesta er avgjerande for å komme krava om auka kvalitet og produktivitet i møte.

​Helse Vest følgjer opp satsinga på innovasjon gjennom eit eige regionalt nettverk, for å leggje til rette for gode innovasjonsprosessar. Innovasjon handlar om så mykje meir enn avanserte IKT-prosjekt.​

Blant anna kan det å gjere små endringar i rutinar ute på sjukehusavdelingane, ha like stor innovasjonseffekt som innføring av ny datateknologi.

Innovasjon kan definerast som ei ny eller forbetra vare, teneste, produksjonsprosess, eller ein organisasjonsform som er teken i bruk i helsetenesta.

Kontaktinformasjon

Lena Forgaard, seniorrådgivar
tlf. 48 124 019

E-post: innovasjon@helse-vest.no

Innovasj​​​​onsstrategi

Regional innovasjonsstrategi 2016 - 2020 (PDF)

​Strategisk innovasjonsnettverk

Det regionale innovasjonsnettverket består av representantar frå alle føretaka i Helse Vest, i tillegg til dei private ideelle institusjonane. Nettverket skal handtere strategiske og overordna spørsmål kring innovasjon i Helse Vest.

Innovasjonsforum

Regionalt operasjonelt innovasjonsforum er eit forum med deltakarar frå det operasjonelle innovasjonsarbeidet i det enkelte føretak. Deltakarane skal informere om og gi råd til innovasjonsaktivitetar i føretaket.

Oppgåver:

 • sikre samarbeid mellom strategisk og operasjonelt nivå
 • sikre samarbeid på operativt nivå innanfor eige føretak og på tvers av føretaka
 • sikre erfaringsutveksling og kunnskapsdeling
 • dra nytte av tilgjengelege ressursar i føretaket
 • auke totalgevinsten av innovasjonsarbeidet i Helse Vest
 • vere eit rådgivande forum for innovasjonsmidlane i Helse Vest med løpande tildeling
 • sikre samspel med prosjekt i eksisterande utviklingsløp i Helse Vest

Medlemmar i innovasjonsforumet

 • Helse Vest RHF: Hilde Alvseike (leiar)
 • Helse Vest RHF: Lena Forgaard
 • Helse Førde: Gro Rukan og Guro Mjanger
 • Helse Bergen: Laila Yvonne Nordvoll​ og Marthe Hammer
 • Helse Fonna: Helge Børresen
 • Helse Stavanger: Kenneth Austrått, Anne Tronslin
 • Sjukehusapoteka Vest: Jannicke Wathne
 • Dei private ideelle institusjonane: Ida Kristine Sangnes
 • Helse Vest IKT: Ingerid Rødseth
 • Sykehusinnkjøp divisjon vest: Bjarne Wetteland

Regionale midlar til innovasjonsprosjekt i Helse Vest

Utbrotet av koronaviruset har konsekvensar for fleire av innovasjonsprosjekta som fekk midlar for 2020. Nokre av prosjekta har allereie meldt om ei forseinka framdrift. Vi ønskjer at pågåande prosjekt i størst mogleg grad skal fullførast og har derfor bestemt at dei prosjekta som opplever forseinkingar på grunn av epidemien, vil få forlenga prosjektperioden til 2021.

Dei to siste åra har fristen for å søke om midlar til innovasjonsprosjekt i Helse Vest vore 15. september. På bakgrunn av mogleg forseinka prosjektframdrift i innovasjonsprosjekt med tildeling for 2020, og ei planlagd revidering av korleis Helse Vest RHF skal lyse ut midlar til innovasjon for 2021, blir denne fristen i år noko utsett.

Desse fekk innovasjonsmidlar for 2020 Desse fekk innovasjonsmidlar for 2019 Les tildelingskriterium Mal for prosjektbeskriving Mal One-Pager (Word)

​​​Idémottaket

​Om du har pasienterfaring, er tilsett, pårørande, samarbeidspartnar eller representant frå næringslivet, er du velkommen til å dele ideen din med oss. Vi vil følgje opp forslaget ditt og gi deg ei rask tilbakemelding.

I Helse Vest vil vi prioritere idear som har størst nytte for pasientar, pårørande og tilsette. Sjølv mindre forbetringar på arbeidsplassen eller eit nytt hjelpemiddel kan gi positive utslag for kvardagen til både pasientar og tilsette i sjukehusa. Hugs at innovasjon handlar om så mykje meir enn avanserte IKT-prosjekt.​

Det finst idémottak i alle helseføretaka i Helse Vest. Du kan sende ideen din direkte til:

Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Har du ein idé som gjeld Helse Vest RHF, Helse Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest, Sykehusinnkjøp divisjon vest eller dei private ideelle, send ideen din inn her:​

Send inn

Innovasjon i Helse Vest

Fann du det du leitte etter?