Utlysing av midlar til innovasjon

Helse Vest RHF lyser ut inntil 14 millionar kroner til innovasjonsprosjekt i 2021. Fristen for å søkje om midlar til innovasjonsprosjekt er 10. mars 2021, kl. 16.00. Søknadsportalen er nå open.

Kvinne i kvit frakk som peikar på sirkel. Foto
Søknadsportalen (eSøknad) finn du her

Helse Vest sin strategi (Helse2035) og Nasjonal helse og sjukehusplan 2020-2023 ligg til grunn for dei prioriterte satsingsområda i utlysinga for 2021.

Føringar og prioriterte søknadar

Helse Vest RHF vil særleg prioritere prosjektsøknader som omhandlar eit eller fleire av desse satsingsområda:

 • Prosjektet gjer bruk av nye arbeidsformer og/eller betre bruk av teknologi.
  I denne kategorien vil Helse Vest RHF særleg prioritere prosjekt knytte til:
  • spesialiserte tenester utanfor sjukehuset
  • digitale tenester
 • Prosjektet bidreg til å redusere uønskt variasjon i kvalitet og tilgjengelegheit i tenestetilbodet og betrar pasientforløp.
 • Prosjektet sørgjer for nye og betre samhandlingsformer mellom føretak, kommune og/eller brukarar av helsetenester.

Prosjekta/tiltaka kan vere nye eller allereie i gang.

Last ned føringane som pdf

Prioriterte pasientgrupper

Prosjekt som særleg rettar seg mot ein eller fleire av følgjande pasientgrupper vil ha høg prioritet:

 • skrøpelege eldre
 • personar med alvorlige psykiske lidingar og rusproblem
 • kronikarar og multisjuke
 • barn og unge

I tillegg vil Helse Vest RHF leggje vekt på prosjekt som:

 • har potensiell regional nytteverdi
 • har fleire helseføretak involvert
 • har samarbeid med kommunar

Dersom de har planar om å søkje finansiering frå andre finansieringskjelder, så vil dette kunne styrkje søknaden.

Ved tildeling av midlar vil det bli lagt vekt på å oppnå ei spreiing av prosjekt i ulike delar av regionen og innanfor dei ulike satsingsområda.

Søknadskategoriar

Det blir lyst ut midlar i to søknadskategoriar.

 1. Nye prosjekt ved eige helseføretak (10 millionar kroner)

  Prosjekt som skal gjennomførast for første gong og ved eige helseføretak (prosjekteigar). Det kan søkjast om midlar til realisering av nye idéar eller prosjekt som har starta opp. Det er mogleg å søkje om stønad til både små og store prosjekt. Maks stønad frå Helse Vest RHF er 1,2 millionar kroner i denne kategorien.
  Mal for prosjektskisse nye innovasjonsprosjekt
 2. Idéoverføring mellom helseføretak (4 millionar kroner)

  Det kan søkjast om prosjektmidlar til å innføre gode endrings- og innovasjonsløysingar som har vist seg å vere vellykka i andre helseføretak. Ein kan søkje om stønad inntil 400000 kroner i denne kategorien.
  Mal for prosjektskisse ideoverføring

​​Prosjektkategoriar
​Type stønad​Innovasjon - nye prosjekt ved eige helseføretak​Idéoverføring mellom helseføretak
​Maks stønad frå
Helse Vest RHF
​Inntil 1,2 millionar kroner​Inntil 400000 kroner
​Prosjektperiode​Inntil 24 månader​Inntil 18 månader

Frå og med neste utlysing av innovasjonsmidlar vil det vere obligatorisk at alle prosjektsøknadar skal ha ein eigendel frå prosjekteigar/partnarar av søkt beløp frå Helse Vest RHF.

Vurderingskriterium

Søknadane vil bli vurderte ut frå følgjande kriterium (sjå prosjektmalar for ei nærmare skildring av vurderingskriteria):

Nye prosjekt ved eige helseføretak

 1. Relevans for satsingsområda (25 %)
 2. Den samla kvaliteten til prosjektet (25 %)
 3. Innovasjonsområde, originalitet og potensial (25 %)
 4. Nytteverdi for pasientane og helsetenesta (25 %)

Idéoverføring - vurderingskriteria

 1. Relevans for satsingsområda (25 %)
 2. Prosjektet sin samla kvalitet (25 %)
 3. Organisering, samarbeid og gjennomføring (25 %)
 4. Nytteverdi for pasientane og helsetenesta (25 %)

Det vil bli nytta ein skala frå 1- 5 for dei fire kriteria. Det blir sett ein samla karakter for søknaden. Søknadane må ha karakteren 3.0 eller betre for å kvalifisere for tildeling.

Saksbehandling

Søknadane vil behandla av ein regional komité der det er rundt 50 prosent eksterne som evaluerer søknadane og 50 prosent er interne. I tillegg vil brukarrepresentant og konserntillitsvalde delta i komitéen.

Leiarmøtet i Helse Vest RHF vil avgjere den endelege fordelinga på bakgrunn av komitéen sitt arbeid. Ved tildeling vil det bli lagt vekt på å oppnå ei spreiing av prosjekt i ulike delar av regionen og innanfor dei ulike satsingsområda.

Kven kan søkje?

Prosjektleiar må ha si hovudstilling i eit helseføretak i Helse Vest eller ved ein privat ideell institusjon/sjukehus som har driftsavtale med Helse Vest RHF. Søknaden må fremjast gjennom institusjonen som har høve til å søkje.

Prosjekt som har motteke stønad tidlegare kan søkje om midlar dersom dette inneber ei vesentleg vidareutvikling av prosjektet.

Prosjekt som får stønad, skal ha nyheitsverdi og potensial for bruk i tenesta. Løysinga kan òg ha eit kommersielt potensial, men det skal like fullt gjerast greie for potensial for bruk i helsetenesta. Helse Vest RHF ber søkjarar kontakte Sykehusinnkjøp HF divisjon vest med tanke på eventuelle eksisterande løysingar som er i bruk, før dei søkjer om midlar frå Helse Vest RHF.

Finansiering og institusjonell forankring

Helse Vest RHF anbefaler ein eigendel på minimum 10 prosent frå prosjekteigar/deltakarane av søkt beløp frå Helse Vest RHF. Det er ein føresetnad at søknaden er godkjent av budsjettansvarleg ved prosjekteigar si klinikk/avdeling.

Det skal liggje føre ein formell dokumentasjon frå helseføretaket som er prosjekteigar for å sikre finansiering og garanti for totalbudsjettet.

Søknaden skal vere forankra av søkarinstitusjonen før den faglege vurderinga startar. I
søknadsportalen (eSøknad) vel den forankringsansvarlege ved søkarinstitusjonen frå ei liste. Ved innsending av søknad blir det deretter sendt ein automatisk generert e-post til forankringsansvarleg med informasjon om gjennomføring av forankringa.

Merk at søknaden ikkje blir rekna som fullført før det føreligg ei stadfesting på at forankring er motteke av Helse Vest RHF. Frist for forankring er satt til éi veke etter søknadsfrist.

Kva kan støttast?

Personalrelaterte kostnader, kjøp av tenester og/eller utstyr og driftskostnader kan støttast. Søknadsbeløpet skal spesifiserast i budsjettmodulen i eSøknad. Budsjettet skal samsvare med definerte milepålar, aktivitetar og innhald.

Finansieringsplanen skal opplyse om direkte kostnadar knytte til aktivitetane som ein søkjer støtte til, eigeninnsats (timetal x timesats), anna finansiering og søkt beløp frå Helse Vest RHF. Totalsummen for kostnadane skal vere lik totalsummen i finansieringsplanen.

Tildelte midlar skal nyttast innanfor ei prosjektramme på to år i kategorien nye prosjekt og innanfor 18 månader i kategorien idéoverføring. Prosjekta må starte opp i løpet av dei første fire månadane etter tildeling.

Brukarmedverknad

Det skal gjerast greie for i kva grad brukarar (pasientar, pårørande, helsepersonell) er involverte i planlegging, gjennomføring, formidling og/eller evaluering av prosjektet. Om det ikkje er brukarmedverknad i prosjektet skal det gjerast greie for kvifor dette er fråverande.

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten (mai 2018) kan og nyttast i utvikling og gjennomføring av innovasjonsprosjekt.

IKT og arkitektur

Dersom det skal innførast eller utviklast nye IKT-løysingar i eit prosjekt, bør søkjarar innhente vurderingar om korleis løysingane skal kunne virke i samanheng med eksisterande infrastruktur i Helse Vest. Dette vil det bli lagt vekt på i vurdering av søknadane.

Helse Vest IKT AS kan vere éin av samarbeidspartnarane i prosjektet.

Obligatoriske element og vedlegg

Søkjaren har sjølv ansvar for at innsendt søknad er fullstendig og i tråd med søknadskriteria, i tillegg til at søknadsskjemaet er korrekt fylt ut og at obligatoriske vedlegg er lasta opp.

Ein ufullstendig søknad, eller ein søknad som ikkje overheld formatkrav, vil kunne bli avvist. Dersom det blir søkt om meir enn maksimalt støttebeløp frå Helse Vest vil søknaden bli avvist.

Husk at du også må melde innovasjonsprosjektet i Idémottaket

Mal for prosjektskisse

Følgjande obligatoriske dokument skal leverast inn:

 • Søknadsskjema i søknadsportalen eSøknad (opnar i januar)
 • Prosjektskisse iht. mal, maks 3 sider, som vedlegg i søknadsportalen eSøknad
 • CV for prosjektleiar, maks. 2 sider med særleg vekt på relevante erfaringar frå prosjektleiing eller deltaking i små og store prosjekt, som vedlegg i søknadsportalen eSøknad

CV og prosjektskisse må konverterast til PDF-format og lastast opp som eigne filer i eSøknad. Følgjande formatkrav gjeld: A4-side, minimum 2 cm margar, enkel linjeavstand, Times New Roman 12 punkt.

Det er berre desse dokumenta som skal lastast opp. Ytterlegare vedlegg blir ikkje vurderte.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål kan rettast til: lena.forgaard@helse-vest.no

Alternativt ta kontakt med følgjande kontaktpersonar i Helse Vest RHF:

Lena Forgaard
ansvarleg for innovasjon i Helse Vest RHF
lena.forgaard@helse-vest.no

Nejla Karahasan
rådgivar i Helse Vest RHF
nejla.karahasan@helse-vest.no

Innovasjonsprosjekt som har fått støtte

Dette kan vere til inspirasjon eller moglegea samarbeidspartnar i ditt prosjekt.

Tidlegare tildelte prosjekt i Helse Vest

Prosjekt som har fått støtte i dei andre helseregionane

Sjå tidlegare tildelte prosjekt i Helse NordSjå tidlegare tildelte prosjekt i Helse Midt-NorgeSjå tidlegare tildelte prosjekt i Helse Sør-Øst

Fann du det du leitte etter?