Utlysing av midlar til innovasjon

Helse Vest RHF lyste ut inntil 16 millionar kroner til innovasjonsprosjekt i 2021. Fristen for å søke om midlar til innovasjonsprosjekt i 2022, kjem etter planen til hausten.

Kvinne i kvit frakk som peikar på sirkel. Foto

Du kan søkje innovasjonsmidlar i to prosjektkategoriar, «nye innovasjonsprosjekt» og «idéoverføring». Det er viktig å sikre strategisk og god leiarforankring i prosjektet, då dette aukar sannsynet for at vellukka innovasjonsprosjekt også blir teke i bruk i organisasjonen. I tillegg er det eit krav om 20 prosent eigenandel i prosjektet. Vi oppmodar alle om å lese føringane og vurderingskriteria nøye.

Presentasjonar frå informasjonsmøte

Korleis søke i eSøknad

Innovasjon i Helse Vest

Prioriterte område i 2021

Helse Vest sin strategi (Helse2035) og Nasjonal helse og sjukehusplan 2020-2023 ligg til grunn for dei prioriterte satsingsområda i utlysinga for 2021. Helse Vest RHF vil særlig prioritere prosjektsøknader som omhandlar eit eller fleire av desse satsingsområda: 

 • Prosjektet gjer bruk av nye arbeidsformer og/eller betre bruk av teknologi.
  I denne kategorien vil Helse Vest RHF særleg prioritere prosjekt knytt til:
  • Spesialiserte tenester utanfor sjukehuset
  • Digitale tenester
 • Prosjektet bidreg til å redusere uønskt variasjon i kvalitet og tilgjengelegheit i tenestetilbodet og betrar pasientforløp
 • Prosjektet sørgjer for nye og betre samhandlingsformer mellom føretak, kommune og/eller brukarar av helsetenester.

Prosjekta/tiltaka kan vere nye eller allereie i gang.

Prioriterte pasientgrupper

Prosjekt som særleg retter seg mot ein eller fleire av følgjande pasientgrupper vil ha høg prioritet:

 • skrøpelege eldre
 • personar med alvorlige psykiske lidingar og rusproblem
 • kronikarar og multisjuke
 • barn og unge

I tillegg vil Helse Vest særleg leggje vekt på prosjekt, der dette er relevant:

 • at fleire helseføretak i regionen deltek i prosjektet
 • som har samarbeid med kommunar

Dersom de har planar om å søke finansierings frå andre finansieringskjelder, så vil dette kunne styrke søknaden.

Ved tildeling av midlar vil det bli lagd vekt på å oppnå ei spreiing av prosjekt i ulike delar av regionen og innan dei ulike satsingsområda. 

Søknadskategoriar

Det blir lyst ut midlar i to søknadskategoriar.

​​Prosjektkategoriar
​Type stønad​Innovasjon - nye prosjekt ved eige helseføretak​Idéoverføring mellom helseføretak
​Maks stønad frå
Helse Vest RHF
​Inntil 1,2 millionar kroner​Inntil 400 000 kroner
​Prosjektperiode​Inntil 24 månader​Inntil 18 månader

 1. Nye prosjekt ved eige helseføretak

  Prosjekt som gjennomførast for første gang og ved eige helseføretak (prosjekteigar). Det kan søkast om midlar til realisering av nye idéar eller prosjekt som har starta opp. Det er mulig å søke om stønad til både små og store prosjekt. Maks stønad frå Helse Vest RHF er 1,2 millionar kroner i denne kategorien.

  Mal for prosjektskisse - nye prosjekt (PDF)

 2. Idéoverføring mellom helseføretak

  Det kan søkast om prosjektmidlar til å adoptere gode innovasjonsløysingar som har vist seg å vere vellykka i andre sjukehus/helseføretak, anten i Helse Vest regionen eller nasjonalt/internasjonalt.

  Dette er eit verkemiddel som skal stimulere til å spreie gode innovasjonar/løsyingar som allereie er teke i bruk i helsetenesta. I søknaden er det viktig å gjere greie for kva for kvifor de vil adoptere akkurat denne løysinga, kva for gevinstar de forventar, og korleis de vil samarbeide med organisasjonen de skal adoptere løysinga i frå. Maks stønad frå Helse Vest RHF er 400 000 kroner i denne kategorien.

  Mal for prosjektskisse - idéoverføring (PDF)

Strategisk forankring og eigenandel

Det er viktig at prosjekta har god strategisk forankring i sjukehuset/føretaket for å auke  sannsynet for at løysinga blir teke i bruk, om innovasjonsprosjektet er vellykka. Difor er det obligatorisk med minimum 20 prosent eigenandel av prosjektet sine totale kostnader frå prosjekteigar/partnarar.

Det vil seie at dersom at dersom de søker Helse Vest om 1,2 millionar kroner, vil minimum eigenandel (gjerne som eigeninnsats i form av frikjøp av personalressursar) frå prosjektgruppa vere 300 000 kroner. For idéoverføring er tilsvarande beløp minimum 100 000 kroner. om de søker Helse Vest om 400 000 kroner i stønad.

Vurderingskriterium

Søknadane vil bli vurderte ut frå følgjande kriterium (sjå prosjektmalar for ei nærmare skildring av vurderingskriteria – les desse nøye før de planlegg prosjektsøknaden):

Nye prosjekt ved eige helseføretak

 1. Relevans for satsingsområda (20 prosent)
 2. Innovasjonshøgde og kunnskapsbehov (20 prosent)
 3. Gevinstar og nytte for pasientane, helsetenesta og samfunnet (15 prosent)
 4. Plan for å realisere gevinstane (15 prosent)
 5. Gjennomføring (30 prosent)

Idéoverføring - vurderingskriteria

 1. Relevans for satsingsområda (10 prosent)
 2. Innovasjonshøgde og kunnskapsbehov (30 prosent)
 3. Gjennomføring (30 prosent)
 4. Gevinstar og nytte for pasientane og helsetenesta (30 prosent)

Det vil bli nytta ein skala frå 1 – 6 for dei fire kriteria. Det blir satt ein samla karakter for søknaden.

Søknadsbehandling

Søknadane vil behandla av ein regional komité der rundt 50 prosent er eksterne evaluatorar og 50 prosent er interne. I tillegg vil brukarrepresentant og konserntillitsvalde delta i komitéen.

Leiarmøtet i Helse Vest RHF vil avgjere den endelege fordelinga på bakgrunn av komitéen sitt arbeid. Ved tildeling vil det bli lagd vekt på å oppnå ei spreiing av prosjekt i ulike delar av regionen og innan dei ulike satsingsområda.

Resultatet frå utlysinga vil vere klart i først halvdel av januar. Resultatet blir lagt ​​ut på våre nettsider. 

Kven kan søkje?

Prosjektleiar må ha si hovudstilling i eit helseføretak i Helse Vest eller ved ein privat ideell institusjon/sjukehus som har driftsavtale med Helse Vest RHF. Søknaden må fremmast gjennom institusjonen som har høve til å søke.

Prosjekt som har motteke stønad tidligare kan søke om midlar dersom dette inneber ei vesentleg vidareutvikling av prosjektet.

Prosjekt som får stønad skal ha nyheitsverdi og potensial for bruk i tenesta. Løysinga kan óg ha eit kommersielt potensial, men det skal like fullt gjerast greie for potensial for bruk i helsetenesta. Helse Vest ber søkar kontakte Sykehusinnkjøp HF for råd og rettleiing i samband med eventuell markeds- og leverandørkontakt.

Finansiering og institusjonell forankring

Det er obligatorisk med ein eigenandel på minimum 20 prosent frå prosjekteigar/deltakarane av prosjektet sitt totale budsjett. Det er ein føresetnad at søknaden er godkjent av budsjettansvarleg ved prosjekteigar si klinikk/avdeling for å sikre finansiering og garanti for totalbudsjettet. Søknaden skal godkjennast av leiar/klinikkdirektør i søknadsportalen eSøknad.

Det blir automatisk sendt ein generert e-post til forankringsansvarleg i føretaket, som skal godkjenne søknad og budsjett. Merk at søknaden ikkje blir rekna som fullført før det føreligg ei stadfesting på at forankring er motteke av Helse Vest RHF. Frist for forankring er satt til éi veke etter søknadsfrist.

Kva kan støttast?

Personalrelaterte kostnader, kjøp av tenester og/eller utstyr og driftskostnader kan støttast. Investeringar til utstyr kan berre utgjøre 30 prosent av kostnadene, Søknadsbeløpet skal spesifiserast i budsjettmodulen i eSøknad. Budsjettet skal samsvare med definerte milepålar, aktivitetar og innhald.

Finansieringsplanen skal opplyse om direkte kostnadar knytt til aktivitetane som ein søker støtte til, eigeninnsats (timetal x timesats), anna finansiering og søkt beløp frå Helse Vest RHF. Totalsummen for kostnadane skal være lik totalsummen i finansieringsplanen.

Tildelte midlar skal nyttast innanfor ei prosjektramme på to år i kategorien nye prosjekt og innanfor 18 månader i kategorien idéoverføring. Prosjekta må starte opp i løpet av dei første fire månadane etter tildeling.

Brukarmedverknad

Det skal gjerast greie for i kva grad brukarar (pasientar, pårørande, helsepersonell) er involvert i planlegging, gjennomføring, formidling og/eller evaluering av prosjektet. Om det ikkje er brukarmedverknad i prosjektet skal det gjerast greie for kvifor dette er fråverande.

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten (mai 2018) kan og nyttast i utvikling og gjennomføring av innovasjonsprosjekt.

IKT og arkitektur

Dersom det skal innførast eller utviklast nye IKT-løysningar i eit prosjekt, bør søkarar innhente vurderingar om korleis løysningane skal kunne virke i samanheng med eksisterande infrastruktur i Helse Vest. Ta kontakt med lokalt arkitekturansvarleg i føretaket, i tillegg til HV IKT. Dette vil det bli lagt vekt på i vurdering av søknadane.

Helse Vest IKT AS kan vere ein av samarbeidspartnarane i prosjektet.

Obligatoriske element og vedlegg

Søker har sjølv ansvar for at innsendt søknad er fullstendig og i tråd med søknadskriteria, samt at søknadsskjema er korrekt fylt ut og at obligatoriske vedlegg er lasta opp.

Ein ufullstendig søknad, eller ein søknad som ikkje overheld formatkrav, vil bli avvist. Dersom det søkast om meir enn maksimalt støttebeløp frå Helse Vest vil søknaden bli avvist.

Mal for prosjektskisse

Følgande obligatoriske dokument skal leverast inn:

 • Søknadsskjema i søknadsportalen eSøknad
 • Prosjektskisse i henhald til mal, maks 4 sider, som vedlegg i søknadsportalen eSøknad

Prosjektskisse må konverterast til PDF-format og lastast opp som eigne filar i eSøknad. Følgjande formatkrav gjeld: A4-side, minimum 2 cm margar, enkel linjeavstand, Arial eller Times New Roman 12 punkt.

Det er berre desse dokumenta som skal lastast opp. Ytterligare vedlegg blir ikkje vurdert.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål kan rettast til: innovasjonsmidler@helse-vest.no  

Alternativt ta kontakt med følgande kontaktpersonar i Helse Vest RHF:

Lena Forgaard
ansvarleg for innovasjon i Helse Vest RHF
lena.forgaard@helse-vest.no

Nejla Karahasan
rådgivar i Helse Vest RHF
nejla.karahasan@helse-vest.no

Innovasjonsprosjekt som har fått støtte

Dette kan vere til inspirasjon eller moglegea samarbeidspartnar i ditt prosjekt.

Tidlegare tildelte prosjekt i Helse Vest

Prosjekt som har fått støtte i dei andre helseregionane

Sjå tidlegare tildelte prosjekt i Helse NordSjå tidlegare tildelte prosjekt i Helse Midt-NorgeSjå tidlegare tildelte prosjekt i Helse Sør-Øst

Fann du det du leitte etter?