Forbetring i praksis

 • Rogaland - legar og psykologar med avtale

  Privatpraktiserande spesialistar med Helse Vest-avtale i Rogaland.

 • LHL-klinikkene Bergen

  LHL-Klinikkene Bergen ligg på Nesttun i Bergen kommune. Krokeide har eit døgntilbod til pasientar med hjartesjukdommar. Krokeide har både dag- og døgntilbod innanfor ordninga «raskare tilbake».

 • LHL-klinikkene Nærland

  LHL-klinikkene Nærland ligg på Nærbø i Hå kommune på Jæren. Klinikken tilbyr rehabilitering for pasientar med kreft, sjukleg overvekt, hjartesjukdommar og lungesjukdommar.

 • Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter

  Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter ligg på Hagavik i Os kommune sør for Bergen. Senteret har tilbod for pasientar med kreft, hjartesjukdommar, ortopediske tilstandar, revmatologiske sjukdommar, kroniske muskel- og blautdelssmerter og bro...

 • Åstveit Helsesenter

  Åstveit Helsesenter ligg i Bergen kommune, rett nord for Bergen sentrum. Senteret har tilbod innanfor kreft, nevrologi, hjerneslag, hjartesjukdommar, lungesjukdommar, ortopediska tilstandar, kronisk muskel- og blautdelssmerter og brotskadar.

 • Rehabilitering Vest

  Rehabilitering Vest ligg i Haugesund, nært Haugesund sjukehus og samlokalisert med Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus. I Rehabilitering Vest er det tilbod innanfor kroniske muskel- og blautdelssmerter, revmatologiske sjukdommar,...

 • Oppfølgingsenheten Frisk

  Oppfølgingenheten Frisk ligg i Randaberg kommune, rett nord for Stavanger.

 • PTØ-Senteret Stavanger

  PTØ-Senteret Stavanger ligg på Hinna i Stavanger kommune. Senteret har eit dagtilbod for barn og unge med medfødde, erverva eller progressive sjukdommar i sentralnervesystemet og gir også eit avgrensa tilbod til vaksne med slike sjukdommar.

 • Rehabilitering sortert på diagnosegrupper

  Under er den totale oversikta over tilboda som blir gitt av private, og avtalane som gjeld frå 1. januar 2015.

 • Tilvising rehabilitering

  Vi har følgjande rutinar for tilvising til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjonar i og utanfor regionen:

 • Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

  Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (Hauglandsenteret) ligg i Fjaler kommune, sør-vest i Sogn og Fjordane fylke. Senteret har tilbod til pasientar med kreft, sjukleg overvekt, nevrologiske sjukdommar, tinnitus og menière, hjerneslag, k...

 • Pasienthjelp

  Pasienthjelparen i Helse Vest er no ein del av Velg behandlingssted.

 • Hordaland - legar og psykologar med avtale

  Privatpraktiserande spesialistar med Helse Vest-avtale i Hordaland.

 • Tid for konklusjonar

  Denne veka var det siste møtet på Stord i prosjektet som skal kome med tilrådingar for utviklinga ved sjukehuset, i lys av den nasjonale sjukehusplanen. – No står det att å trekke konklusjonar, basert på faktagrunnlaget vi har og diskusjona...

 • Utvidar prosjektet for Odda sjukehus

  Prosjektgruppa sa seg einig i å utvide prosjektet for utviklinga av Odda sjukehus i lys av Nasjonal helse- og sjukehusplan på møtet tysdag. Ei utviding inneber meir tid til utgreiing og diskusjon knytt til det samla tilbodet ved sjukehuset....

 • Organisering av prosjektet for Odda sjukehus

  Prosjekteigarar er adm.dir. i Helse Vest RHF og Helse Fonna HF.

 • Utvida mandat for prosjektet for Odda sjukehus

  Prosjekteigar og prosjektgruppa har gått inn for å utvide prosjektet for Odda sjukehus med følgjande utvida mandat:

 • Forskingsmidlar pasienttryggleik

 • Kvalitetskonferansen

  Program for pasienttryggleik arrangerer årleg ein Pasienttryggleiks- og kvalitetsregisterkonferanse. Dette er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og kvalitetsforbetring i Helse Vest.

 • Pasienttryggleikskultur

  Eit av måla til program for pasienttryggleik i Helse Vest, og for programmet nasjonalt, er å forbetre pasienttryggleikskulturen i helsetenesta.

 • Såkornmidlar

  For å stimulere til pasienttryggleiksarbeid og kvalitetsutvikling i helseføretaka deler Helse Vest kvart år ut prosjektmidlar til lokale initiativ. Desse kvalitetsutviklingsprosjekta er lokalt forankra i helseføretaka og i private, ideelle...

 • Kvalitet, variasjon og pasienttryggleik

 • Prioritering og kommunikasjon

 • Multisjuke

 • Standardiserte pasientforløp

 • Heilskapleg helsevesen

 • Samspel med private aktørar

 • Auka verdiskaping

 • Spesialisthelsetenester utanfor sjukehus

 • Medarbeidarskap

 • Leiarskap

 • Kunngjering om type val

  Det er no klart at valet ved skje som forholdstalsval i alle helseføretaka, Helse Vest IKT og det regionale helseføretaket. Det betyr at du skal stemme på ei liste med kandidatar i staden for på enkeltkandidatar. Du finn informasjon om vale...

 • Kunngjering om val

  Her finn du informasjon om valprosessen, kven som har stemmerett, lenkjer til valforskriftene og informasjon om valstyrene.

 • Tilvising sjukleg overvekt

  Alle tilvisingar, både til sjukehusa og til dei private, skal sendast til føretaket der pasienten bur.

 • Forskingsmidlar

  Helse Vests forskingsmidlar

 • Forskingsnyheiter

  Dei siste, aktuelle sakene som omhandlar forsking i Helse Vest.

 • Forskingsstrategi

  Forsking i Helse Vest skal ha høg kvalitet, gi ny kunnskap og bidra til utvikling av helsetenesta.

 • Felles forskingsutstyr

  Det er laga ei oversikt over utstyr eigna for forsking og som er felles for forskarar i Helse Vest. Lista inneheld opplysningar om:

 • Strategiske satsingar

  Omlag 25 prosent av forskingsmidlane i Helse Vest skal setjast av til strategiske forskingsmidlar. Dei strategiske midlane har tradisjonelt vore brukte til å heve forskingssvake område, ta hand om tydelege politiske prioriteringar og støtte...

 • Forskingsprosjekt

  Her kan du søkje i forskingregisteret eRapport etter forskingsprosjekt som er finansierte av Helse Vest RHF. Nedanfor finn du nokre utvalde prosjekt.

 • Tilskot til helsefremjande arbeid

  Som ansvarleg instans for spesialisthelsetenesta i Helseregion Vest, gir Helse Vest kvart år støtte til brukarorganisasjonar.

 • Min pasientjournal

  Pasientar i Helse Vest, over 16 år, har tilgang til delar av sjukehusjournalen sin på nett.

 • Verktøykasse

  Her i Verktøykassa finn du informasjonsmateriell som du kan fritt kan laste ned og bruke om du skal informere om vestlandspasienten.no.

 • Framtida for Stord sjukehus

  Etter at helse- og omsorgsminister Bent Høie la fram Nasjonal helse- og sjukehusplan 20. november har mange vore urolege for framtida til Stord sjukehus, særleg knytt til akutt kirurgi. Dei som bur i Sunnhordland skal kjenne seg trygge på a...

 • Utviklinga ved Odda og Stord sjukehus

  Helse Vest har saman med Helse Fonna sett i verk prosjekt ved både Odda og Stord sjukehus, i lys av føringane i den nye nasjonale sjukehusplanen. Arbeidet startar i mars med medarbeidarar, tillitsvalde, brukarrepresentantar og representanta...

 • Fakta for gode avgjersler

  Dei to fyrste prosjektmøtene for Stord og Odda i lys av sjukehusplanen blei haldne denne veka. På agendaen sto gjennomgang av kva for fakta og datagrunnlag prosjektet treng for analysearbeidet som skal gjerast.

 • Raskare tilbake

  Er du sjukmeld eller står du i fare for å bli det? Då kan du kanskje få tilbod om raskare behandling gjennom ordninga Raskare tilbake.

 • Tildelte såkornprosjekt 2007 - 2016

  Arkiv

 • Utlysing av strategiske midlar til samhandlingsforsking

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser ut midlar til den strategiske satsinga på samhandlingsforsking. For perioden 2017-2019 er det satt av kr. 3 mill. årleg til satsing...

 • Utlysing av midlar til forsking i mindre helseføretak og i private, ideelle institusjonar

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser ut 15 millionar kroner for perioden 2017 t.o.m. 2019. Fristen for å søkje midlane er måndag 16. januar klokka 16:00.

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.