Forbetring i praksis

 • Rogaland - legar og psykologar med avtale

  Privatpraktiserande spesialistar med Helse Vest-avtale i Rogaland.

 • LHL-klinikkene Bergen

  LHL-Klinikkene Bergen ligg på Nesttun i Bergen kommune. Krokeide har eit døgntilbod til pasientar med hjartesjukdommar. Krokeide har både dag- og døgntilbod innanfor ordninga «raskare tilbake».

 • LHL-klinikkene Nærland

  LHL-klinikkene Nærland ligg på Nærbø i Hå kommune på Jæren. Klinikken tilbyr rehabilitering for pasientar med kreft, sjukleg overvekt, hjartesjukdommar og lungesjukdommar.

 • Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter

  Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter ligg på Hagavik i Os kommune sør for Bergen. Senteret har tilbod for pasientar med kreft, hjartesjukdommar, ortopediske tilstandar, revmatologiske sjukdommar, kroniske muskel- og blautdelssmerter og bro...

 • Åstveit Helsesenter

  Åstveit Helsesenter ligg i Bergen kommune, rett nord for Bergen sentrum. Senteret har tilbod innanfor kreft, nevrologi, hjerneslag, hjartesjukdommar, lungesjukdommar, ortopediska tilstandar, kronisk muskel- og blautdelssmerter og brotskadar.

 • Rehabilitering Vest

  Rehabilitering Vest ligg i Haugesund, nært Haugesund sjukehus og samlokalisert med Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus. I Rehabilitering Vest er det tilbod innanfor kroniske muskel- og blautdelssmerter, revmatologiske sjukdommar,...

 • Oppfølgingsenheten Frisk

  Oppfølgingenheten Frisk ligg i Randaberg kommune, rett nord for Stavanger.

 • PTØ-Senteret Stavanger

  PTØ-Senteret Stavanger ligg på Hinna i Stavanger kommune. Senteret har eit dagtilbod for barn og unge med medfødde, erverva eller progressive sjukdommar i sentralnervesystemet og gir også eit avgrensa tilbod til vaksne med slike sjukdommar.

 • Rehabilitering sortert på diagnosegrupper

  Under er den totale oversikta over tilboda som blir gitt av private, og avtalane som gjeld frå 1. januar 2015.

 • Tilvising rehabilitering

  Vi har følgjande rutinar for tilvising til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjonar i og utanfor regionen:

 • Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

  Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (Hauglandsenteret) ligg i Fjaler kommune, sør-vest i Sogn og Fjordane fylke. Senteret har tilbod til pasientar med kreft, sjukleg overvekt, nevrologiske sjukdommar, tinnitus og menière, hjerneslag, k...

 • Pasienthjelp

  Pasienthjelparen i Helse Vest er no ein del av Velg behandlingssted.

 • Hordaland - legar og psykologar med avtale

  Privatpraktiserande spesialistar med Helse Vest-avtale i Hordaland.

 • Tid for konklusjonar

  Denne veka var det siste møtet på Stord i prosjektet som skal kome med tilrådingar for utviklinga ved sjukehuset, i lys av den nasjonale sjukehusplanen. – No står det att å trekke konklusjonar, basert på faktagrunnlaget vi har og diskusjona...

 • Utvidar prosjektet for Odda sjukehus

  Prosjektgruppa sa seg einig i å utvide prosjektet for utviklinga av Odda sjukehus i lys av Nasjonal helse- og sjukehusplan på møtet tysdag. Ei utviding inneber meir tid til utgreiing og diskusjon knytt til det samla tilbodet ved sjukehuset....

 • Utvida mandat for prosjektet for Odda sjukehus

  Prosjekteigar og prosjektgruppa har gått inn for å utvide prosjektet for Odda sjukehus med følgjande utvida mandat:

 • Forskingsmidlar pasienttryggleik

 • Alle tildelte såkornprosjekt

 • Kvalitetskonferansen

  Program for pasienttryggleik arrangerer årleg ein Pasienttryggleiks- og kvalitetsregisterkonferanse. Dette er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og kvalitetsforbetring i Helse Vest.

 • Pasienttryggleikskultur

  Eit av måla til program for pasienttryggleik i Helse Vest, og for programmet nasjonalt, er å forbetre pasienttryggleikskulturen i helsetenesta.

 • Såkornmidlar

  For å stimulere til pasienttryggleiksarbeid og kvalitetsutvikling i helseføretaka deler Helse Vest kvart år ut prosjektmidlar til lokale initiativ. Desse kvalitetsutviklingsprosjekta er lokalt forankra i helseføretaka og i private, ideelle...

 • Kvalitet, variasjon og pasienttryggleik

 • Prioritering og kommunikasjon

 • Multisjuke

 • Standardiserte pasientforløp

 • Heilskapleg helsevesen

 • Samspel med private aktørar

 • Auka verdiskaping

 • Spesialisthelsetenester utanfor sjukehus

 • Medarbeidarskap

 • Leiarskap

 • Kunngjering om type val

  Det er no klart at valet ved skje som forholdstalsval i alle helseføretaka, Helse Vest IKT og det regionale helseføretaket. Det betyr at du skal stemme på ei liste med kandidatar i staden for på enkeltkandidatar. Du finn informasjon om vale...

 • Kunngjering om val

  Her finn du informasjon om valprosessen, kven som har stemmerett, lenkjer til valforskriftene og informasjon om valstyrene.

 • Tilvising sjukleg overvekt

  Alle tilvisingar, både til sjukehusa og til dei private, skal sendast til føretaket der pasienten bur.

 • Forskingsmidlar

  Helse Vests forskingsmidlar

 • Forskingsnyheiter

  Dei siste, aktuelle sakene som omhandlar forsking i Helse Vest.

 • Forskingsstrategi

  Forsking i Helse Vest skal ha høg kvalitet, gi ny kunnskap og bidra til utvikling av helsetenesta.

 • Felles forskingsutstyr

  Det er laga ei oversikt over utstyr eigna for forsking og som er felles for forskarar i Helse Vest. Lista inneheld opplysningar om:

 • Strategiske satsingar

  Omlag 25 prosent av forskingsmidlane i Helse Vest skal setjast av til strategiske forskingsmidlar. Dei strategiske midlane har tradisjonelt vore brukte til å heve forskingssvake område, ta hand om tydelege politiske prioriteringar og støtte...

 • Tilskot til helsefremjande arbeid

  Som ansvarleg instans for spesialisthelsetenesta i Helseregion Vest, gir Helse Vest kvart år støtte til brukarorganisasjonar.

 • Min pasientjournal

  Pasientar i Helse Vest, over 16 år, har tilgang til delar av sjukehusjournalen sin på nett.

 • Verktøykasse

  Her i Verktøykassa finn du informasjonsmateriell som du kan fritt kan laste ned og bruke om du skal informere om vestlandspasienten.no.

 • Framtida for Stord sjukehus

  Etter at helse- og omsorgsminister Bent Høie la fram Nasjonal helse- og sjukehusplan 20. november har mange vore urolege for framtida til Stord sjukehus, særleg knytt til akutt kirurgi. Dei som bur i Sunnhordland skal kjenne seg trygge på a...

 • Utviklinga ved Odda og Stord sjukehus

  Helse Vest har saman med Helse Fonna sett i verk prosjekt ved både Odda og Stord sjukehus, i lys av føringane i den nye nasjonale sjukehusplanen. Arbeidet startar i mars med medarbeidarar, tillitsvalde, brukarrepresentantar og representanta...

 • Fakta for gode avgjersler

  Dei to fyrste prosjektmøtene for Stord og Odda i lys av sjukehusplanen blei haldne denne veka. På agendaen sto gjennomgang av kva for fakta og datagrunnlag prosjektet treng for analysearbeidet som skal gjerast.

 • Raskare tilbake

  Er du sjukmeld eller står du i fare for å bli det? Då kan du kanskje få tilbod om raskare behandling gjennom ordninga Raskare tilbake.

 • Utlysing av strategiske midlar til samhandlingsforsking

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser ut midlar til den strategiske satsinga på samhandlingsforsking. For perioden 2017-2019 er det satt av kr. 3 mill. årleg til satsing...

 • Utlysing av midlar til forsking i mindre helseføretak og i private, ideelle institusjonar

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser ut 15 millionar kroner for perioden 2017 t.o.m. 2019. Fristen for å søkje midlane er måndag 16. januar klokka 16:00.

 • Opnar opp for psykiatrisk journal og pleienotat på nett

  I slutten av mai blei det mogleg for pasientar i Helse Vest å sjå utvalde journalnotat på nett, utan å måtte kontakte sjukehuset for å be om dei. 21. september blir fleire dokument gjort tilgjengelege, blant anna pleienotat og journaldokume...

 • Føretak som er med på Min pasientjournal

  Helseføretaka og institusjonane under, er med som er ein del av innsynsløysinga Min pasientjournal. Ikkje alle avdelingane er med. Sjå eiga liste over avdelingar som ikkje er med i løysinga.