Kvalitetskonferansen

Program for pasienttryggleik arrangerer årleg ein Kvalitet- og registerkonferanse. Dette er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og kvalitetsforbetring i Helse Vest.

banner kvalitetskonferansen

Kvalitets- og registerkonferansen 2021 arrangeres 5.-6. mai i Stavanger.

Tidlegare konferansar

Program Kvalitets-og registerkonferansen 2019 Program Kvalitetskonferansen 2018 Program Kvalitetskonferansen 2017 Program Pasienttryggleiks- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 Program Pasienttryggleiks- og kvalitetsregisterkonferansen 2015 Program Pasienttryggleikskonferansen 2014 Program Kvalitetskonferansen 2013 Program Kvalitetskonferansen 2012 Program Kvalitetskonferansen 2011 Program Kvalitetskonferansen 2010

Kvalitetsprisen

Som del av Kvalitetskonferansen blir det delt ut ein kvalitetspris​. Prisen er på 100 000 kroner og eit kunstverk. Prisen går til ein eller fleire personar som gjennom forskingsarbeidet sitt har bidratt til å heve kvaliteten eller pasienttryggleiken på tenestetilbodet i spesialisthelsetenesta.

Arbeidet bør støtte opp under Program for pasienttryggleik i Helse Vest. Arbeid som omhandlar implementering av kunnskapsbaserte forbetringstiltak, er òg aktuelle.

Slik kan du melde inn kandidatar

Vinnar av Kvalitetsprisen 2020: Haraldsplass Diakonale Sykehus

Tidlegare vinnarar av Kvalitetsprisen

Pris for beste poster

Medarbeidarar eller leiarar i Helse Vest som har gjennomført eit forbetringsprosjekt, kan dele erfaringane sine med andre ved å stille ut ein poster under konferansen.

Beste poster blir premiert med deltakaravgift til konferansen "International Forum on Quality & Safety in Healthcare". Reise og opphald må betalast sjølv.

Det er deltakerane på konferansen som bestemmer kva poster som er den beste. Vinnaren blir annonsert på konferansen.

Ønskjer du å stille med poster?

Meld inn posteren din til elisabeth.huseby@helse-vest.no. Merk e-posten med «Kvalitetsposter» Bruk gjerne Program for pasienttryggleik sin postermal.

Poster mal (liggjande)

Poster mal (ståande)

Du trykkjer posteren din sjølv og tar den med på konferansen. Der vil det vere eit eige lokale for posterframvising.

Tidlegare vinnarar av Kvalitetsprisen

 • 2019: Mottaksklinikken i Helse Stavanger

  Mottaksklinikken i Helse Stavanger får årets kvalitetspris i Helse Vest. Prisen får dei for systematisk og brei satsing på å fremje pasienttryggleik og kvalitet. Rask avklaring når pasienten kjem til sjukehuset gir nemleg god pasienttryggleik.

 • 2018: Soffien Ajmi og Knut Olav Sandve

  Soffien Ajmi og Knut Olav Sandve frå Helse Stavanger er tildelte Helse Vest sin Kvalitetspris 2018. Dei får prisen for arbeidet sitt med å utvikle og innføre tverrfagleg simuleringstrening for behandling av pasientar med hjerneslag.

 • 2017: Christian Moltu

  Christian Moltu, fagsjef ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde, er tildelt Helse Vest sin Kvalitetspris 2017. Han får prisen for arbeidet med å utvikle og innføre The Norwegian Response System for Evaluation (NORSE) i Psykisk helsevern i Helse Førde.

 • 2015: Arvid Haugen

  Arvid Haugen, fagsjef i sjukepleie ved Kirurgisk serviceklinikk ved Haukeland universitetssjukehus er tildelt prisen for arbeidet med å vise effekten sjekklista for trygg kirurgi har på liggjetid, komplikasjonar og dødelegheit ved sjukehus i Helse Vest.

 • 2014: Nevro-senteret ved Martin Kurz

  Nevro-senteret ved Stavanger universitetssjukehus v/seksjonsoverlege Martin Kurz er tildelt prisen for arbeidet sitt med å skape eit saumlaust pasientforløp for pasientar med hjerneslag.

 • 2013: TIPS-gruppa

  TIPS-gruppa ved psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus, er tildelt Helse Vest sin kvalitetspris for 2013.

 • 2012: Halvor Næss

  Overlege Halvor Næss er tildelt Helse Vest sin kvalitetspris for å ha utvikla eit nyskapande register for slagpasientar – med stor effekt for både kvalitet og forsking.

 • 2011: Guttorm Brattebø og Hans Flaatten

  Brattebø fekk Kvalitetsprisen for arbeidet med det såkalla BEST-prosjektet, som han var med å starte i 1996. BEST står for ”Bedre og systematisk teamtrening”. Hans Flaatten har gjennom ei årrekkje stått sentralt i forbetringsarbeidet i Helse Vest.

 • 2010: Christian von Plessen

  Overlege PhD Christian von Plessen fekk prisen for sitt arbeid for kvalitetsforbetring gjennom fleire år ved lungeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen.

 • 2016: Miriam Hartveit og Christian Beisland

  Helse Vest sin Kvalitetspris gjekk i år til Miriam Hartveit ved Valen sjukehus i Helse Fonna og Christian Beisland og nyrekreftmiljøet i og rundt avdeling for urologi ved Haukeland universitetssjukehus i Helse Bergen.

 • 2007: Anne Grimstvedt Kvalvik

  Anne Grimstvedt Kvalvik var den første til å få Kvalitetsprisen i Helse Vest. Prisen fekk ho for å gi leddgiktpasientar betre behandling.

 • 2008: Jan Erik Varhaug og Kjell-Morten Myhr

  Jan Erik Varhaug fekk Kvalitetsprisen for si forsking på skjoldbruskkjertel- og brystkreftkirurgi. Kjell Morten Myhr fekk prisen på vegner av Nasjonalt kompetansesenter for MS.

Fann du det du leitte etter?