Tidlegare vinnarar av Kvalitetsprisen

Dei første åra blei Kvalitetsprisen delt ut på Helse Vest sin årlege forskingskonferanse. Anne Grimstvedt Kvalvik var den første som mottok prisen i 2007, og i 2010 blei den første Kvalitetskonferansen halde i regi av Helse Vest. Sidan har Kvalitetsprisen blitt delt ut årleg.

 • 2019: Mottaksklinikken i Helse Stavanger

  Mottaksklinikken i Helse Stavanger får årets kvalitetspris i Helse Vest. Prisen får dei for systematisk og brei satsing på å fremje pasienttryggleik og kvalitet. Rask avklaring når pasienten kjem til sjukehuset gir nemleg god pasienttryggleik.

 • 2018: Soffien Ajmi og Knut Olav Sandve

  Soffien Ajmi og Knut Olav Sandve frå Helse Stavanger er tildelte Helse Vest sin Kvalitetspris 2018. Dei får prisen for arbeidet sitt med å utvikle og innføre tverrfagleg simuleringstrening for behandling av pasientar med hjerneslag.

 • 2017: Christian Moltu

  Christian Moltu, fagsjef ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde, er tildelt Helse Vest sin Kvalitetspris 2017. Han får prisen for arbeidet med å utvikle og innføre The Norwegian Response System for Evaluation (NORSE) i Psykisk helsevern i Helse Førde.

 • 2015: Arvid Haugen

  Arvid Haugen, fagsjef i sjukepleie ved Kirurgisk serviceklinikk ved Haukeland universitetssjukehus er tildelt prisen for arbeidet med å vise effekten sjekklista for trygg kirurgi har på liggjetid, komplikasjonar og dødelegheit ved sjukehus i Helse Vest.

 • 2014: Nevro-senteret ved Martin Kurz

  Nevro-senteret ved Stavanger universitetssjukehus v/seksjonsoverlege Martin Kurz er tildelt prisen for arbeidet sitt med å skape eit saumlaust pasientforløp for pasientar med hjerneslag.

 • 2013: TIPS-gruppa

  TIPS-gruppa ved psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus, er tildelt Helse Vest sin kvalitetspris for 2013.

 • 2012: Halvor Næss

  Overlege Halvor Næss er tildelt Helse Vest sin kvalitetspris for å ha utvikla eit nyskapande register for slagpasientar – med stor effekt for både kvalitet og forsking.

 • 2011: Guttorm Brattebø og Hans Flaatten

  Brattebø fekk Kvalitetsprisen for arbeidet med det såkalla BEST-prosjektet, som han var med å starte i 1996. BEST står for ”Bedre og systematisk teamtrening”. Hans Flaatten har gjennom ei årrekkje stått sentralt i forbetringsarbeidet i Helse Vest.

 • 2010: Christian von Plessen

  Overlege PhD Christian von Plessen fekk prisen for sitt arbeid for kvalitetsforbetring gjennom fleire år ved lungeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen.

 • 2016: Miriam Hartveit og Christian Beisland

  Helse Vest sin Kvalitetspris gjekk i år til Miriam Hartveit ved Valen sjukehus i Helse Fonna og Christian Beisland og nyrekreftmiljøet i og rundt avdeling for urologi ved Haukeland universitetssjukehus i Helse Bergen.

 • 2007: Anne Grimstvedt Kvalvik

  Anne Grimstvedt Kvalvik var den første til å få Kvalitetsprisen i Helse Vest. Prisen fekk ho for å gi leddgiktpasientar betre behandling.

 • 2008: Jan Erik Varhaug og Kjell-Morten Myhr

  Jan Erik Varhaug fekk Kvalitetsprisen for si forsking på skjoldbruskkjertel- og brystkreftkirurgi. Kjell Morten Myhr fekk prisen på vegner av Nasjonalt kompetansesenter for MS.

Fann du det du leitte etter?