2011: Guttorm Brattebø og Hans Flaatten

Brattebø fekk Kvalitetsprisen for arbeidet med det såkalla BEST-prosjektet, som han var med å starte i 1996. BEST står for ”Bedre og systematisk teamtrening”. Hans Flaatten har gjennom ei årrekkje stått sentralt i forbetringsarbeidet i Helse Vest.

BEST - Guttorm Brattebø

Målet for prosjektet er blant anna teamsamarbeid, kommunikasjon og leiing av team. I prosjektet er det utvikla ein kursmodell for tverrfagleg trening for personar som høyrer til akutt- og traumeteam ved dei ulike sjukehusa.

Vi har arbeidd målretta med BEST i snart 15 år og det er innarbeidd i den daglege drifta. I Noreg er det no meir enn 5000 personar som har delteke på kurs i regi av BEST, og flest av dei i Helse Vest.

Til sjuande og sist er det pasientane som skal nyte godt av at helsepersonell har lært seg å samarbeide betre og gjere dei rette tinga i rett rekkefølgje og på rett måte, når ulukker eller akutte hendingar er eit faktum, seier Guttorm Brattebø.

Ein pioner innanfor intensivmedisin - Hans Flaatten

Flaatten har vore medforfattar i bøker om kvalitet i intensivmedisinen, som handlar om uønskte hendingar i intensivmedisinen og om organisering og leiing i intensivmedisinen. I tillegg til å ha vore ein pioner i forsking på langtidsresultat av intensivopphald, har han vore ein sentral person  frå starten i 1998, med å byggje opp, drifte og leie Norsk Intensivregister.

Han har vore sterkt med i arbeidet i avviksregistrering i Noreg ved å innføre anonym avviksregistrering ved Haukeland universitetssjukehus si intensivavdeling allereie sidan 1994. Registreringa har ført til mange endringar i lokale prosedyrar og sett sjukehuset i stand til å påverke ustyrsleverandørar til å forbetre produkta sine.

Kvalitetsprisen er på 100 000 kroner, som dei to deler.

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.