Regional forbetringsutdanning

Helse Vest sin forbetringsutdanning i forbetringsmetodikk gir kompetanse i systematisk forbetring og bruk av statistisk prosesskontroll (SPC). Målet er å gjere deg i stand til å skape varige endringar, til det beste for pasientar, pårørande og medarbeidarar.

Forbetringsutdanninga er praktisk orientert og går over ti månader, med oppstart i august kvart år. Utdanninga gir kompetanse i systematisk forbetring og bruk av statistisk prosesskontroll (SPC) og alle deltarar skal gjennomføre eit klinisk forbetringsarbeid i utdanningsløpet. Som del av utdanninga vil deltakarane få rådgiving frå ein rettleiar. Forbetringsutdanninga består av tre obligatoriske samlingar, over to dagar, samt telefonmøter mellom samlingane.

Målet er at den kunnskapen og dei erfaringane du får i løpet av utdanninga, blir nytta til å arbeide med andre forbetringsarbeid og til å lære opp andre i organisasjonen til å kunne arbeide effektivt med kvalitetsforbetring.

Det er 25 plassar på utdanninga. Plassane vil bli fordelte mellom helseføretaka basert på søknadane.

Ønskjer du å delta på utdanninga? Søknadsfrist er 3. mai 2019.

Søknadsskjema og kriterium

Du må søkje i eige søknadsskjema om å få plass i utdanninga. Forbetringsarbeidet ditt må vere forankra og godkjent av leiaren din, før du kan søkje.

Det er ein føresetnad at leiaren din legg til rette for deltaking på samlingane og telefonmøta, og gir deg tid til å arbeide med forbetringsarbeidet før og mellom samlingane. I tillegg må leiaren din etterspørje resultat og bidra at det blir etablert ei gruppe rundt deg som skal delta i arbeidet med forbetringane. Vidare er det ein føresetnad at den kunnskapen og dei erfaringar som du får i løpet av utdanninga i ettertid kan brukas til å arbeide med andre forbetringsprosjekt og til lære opp andre i organisasjonen til å kunne arbeide effektivt med forbetringar.

Send søknad til helse@helse-vest.no og merk e-posten med  «Forbetringsutdanning i Helse Vest». Søknadsfrist er 15. april 2019.

Søknadsskjema 2019

Ta kontakt med din lokale pasienttryggleikskoordinator for hjelp og rettleiing til søknaden.

Helse Førde
Kari Holvik Furevik

Helse Bergen
Gerd Gran

Helse Fonna
Målfrid Christoffersen

Helse Stavanger
Karin Merete Jensvold

Haraldsplass
Ingeborg Kaldefoss Fauskanger

banner forbetringsutdanning

Om forbetringsutdanninga

Den regionale forbetringsutdanninga er utvikla av Program for pasienttryggleik i Helse Vest og byggjer på The Improvement Advisor Professional Development program  frå Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA og Nordisk forbedringsagentutdannelse frå Dansk selskab for patientsikkerhet/Helsedirektoratet.

Målgruppa er helsepersonell med pasientkontakt som ønskjer å gjennomføre forbetringsarbeid i klinisk praksis.

Etter å ha gjennomført utdanninga skal du kunne sette i verk, gjennomføre og leie kliniske forbetringsarbeid, som gir varig betring av tenestene, til det beste for pasientar og pårørande.

Deltaking, inkludert overnatting, opphald og kost i samband med samlingane, er gratis. Føretaket ditt må dekkje reise til og frå samlingane.

Samlingar 2019

Det vil kome informasjon om datoar for samlingane.

Handbok, fagstoff og anbefalt lesing

Handbok Forbetringsutdanninga 2017/2018, Kull 1 

Fagstoff og anbefalt lesing:

Forbetringskunnskap, I trygge hender 24/7Institute for Healthcare Improvement, IHIThe Science of Improvement, Donald M. Berwick, MD, MPP, FRCP

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.