Regional forbetringsutdanning

Helse Vest sin forbetringsutdanning i forbetringsmetodikk gir kompetanse i systematisk forbetring og bruk av statistisk prosesskontroll (SPC). Målet er å gjere deg i stand til å skape varige endringar, til det beste for pasientar, pårørande og medarbeidarar.

banner forbetringsutdanning

Den regionale forbetringsutdanninga er utvikla av Program for pasienttryggleik i Helse Vest og byggjer på The Improvement Advisor Professional Development program  frå Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA og Nordisk forbedringsagentutdannelse frå Dansk selskab for patientsikkerhet/Helsedirektoratet.

Målgruppa er helsepersonell med pasientkontakt som ønskjer å gjennomføre forbetringsarbeid i klinisk praksis.

Etter å ha gjennomført utdanninga skal du kunne sette i verk, gjennomføre og leie kliniske forbetringsprosjekt, som gir varig betring av tenestene, til det beste for pasientar og pårørande.

Om forbetringsutdanninga

Forbetringsutdanninga er praktisk orientert og går over ti månader frå august 2017. Utdanninga gir kompetanse i systematisk forbetring og bruk av statistisk prosesskontroll (SPC) og alle deltarar skal gjennomføre eit klinisk forbetringsprosjekt i utdanningsløpet. Som del av utdanninga vil deltakarane få rådgiving frå ein rettleiar. Forbetringsutdanninga består av tre obligatoriske samlingar, over to dagar, samt telefonmøter mellom samlingane.

Datoar for samlingane:

  • 22-23 august i Stavager
  • 8-9 november i Bergen
  • 14-15 mars i Stavanger

Målet er at den kunnskapen og dei erfaringane du får i løpet av utdanninga, blir nytta til å arbeide med andre forbetringsprosjekt og til å lære opp andre i organisasjonen til å kunne arbeide effektivt med kvalitetsforbetring.

Deltaking, inkludert overnatting, opphald og kost i samband med samlingane, er gratis. Føretaket ditt må dekkje reise til og frå samlingane.

Søknadsfrist er 12. mai.

Søknadsskjema og kriterium

Du må søkje i eige søknadsskjema om å få plass i utdanninga. Forbetringsprosjektet ditt må vere forankra og godkjent av leiaren din, før du kan søkje.

Det er ein føresetnad at leiaren din legg til rette for deltaking på samlingane og telefonmøta, og gir deg tid til å arbeide med forbetringsprosjektet før og mellom samlingane. I tillegg må leiaren din etterspørje resultat og bidra at det blir etablert ei gruppe rundt deg som skal delta i arbeidet med forbetringane.

Send søknad til helse@helse.vest.no og merk e-posten med  «Forbetringsutdanning i Helse Vest». Søknadsfrist er 12. mai.

Søknadsskjema

Ta kontakt med din lokale pasienttryggleiks-koordinator for hjelp og rettleiing til søknaden.

Helse Førde
Kari Holvik Furevik

Helse Bergen
​Anne-Mette Espe

Helse Fonna
Elisabeth Huseby

Helse Stavanger
Karin Merete Jensvold

Haraldsplass
Ingeborg Kaldefoss Fauskanger

banner forbetringsutdanning