Regional forbetringsutdanning

Helse Vest sin forbetringsutdanning i forbetringsmetodikk gir kompetanse til å drive og gjennomføre forbetringsprosjekt, til det beste for pasientar, pårørande og medarbeidarar.

Forbetringsutdanninga er praktisk orientert og går over ti månader, med oppstart i august kvart år. Som del av utdanninga vil deltakarane få rådgiving frå ein rettleiar. Forbetringsutdanninga består av fire obligatoriske samlingar, to samlingar haustsemesteret (1+2 dagar) og to samlingar vårsemesteret (2+2 dagar), og telefonmøte mellom samlingane.

Utdanninga gir kompetanse i systematisk forbetring og bruk av statistisk prosesskontroll (SPC) og alle deltakarar skal gjennomføre eit klinisk forbetringsarbeid i utdanningsløpet.

Målet er at den kunnskapen og dei erfaringane du får i løpet av utdanninga, blir nytta til å arbeide med andre forbetringsarbeid og til å lære opp andre i organisasjonen til å kunne arbeide effektivt med kvalitetsforbetring.

Plassane vil bli fordelte mellom helseføretaka basert på søknadane.

Ønskjer du å delta på utdanninga? Søknadsfrist er 13. mars 2020.

Søknadsskjema og kriterium

Du må søkje i eige søknadsskjema om å få plass i utdanninga. Forbetringsarbeidet ditt må vere avklart med og godkjent av leiaren din, før du kan søkje.

Det er ein føresetnad at leiaren din legg til rette for deltaking på samlingane og telefonmøta, og gir deg tid til å arbeide med forbetringsarbeidet før og mellom samlingane. I tillegg må leiaren din etterspørje resultat og bidra at det blir etablert ei gruppe rundt deg som skal delta i arbeidet med forbetringane. Det er også ein føresetnad at den kunnskapen og dei erfaringane du får i løpet av utdanninga, i ettertid kan brukast til å arbeide med andre forbetringsprosjekt og til lære opp andre i organisasjonen til å kunne arbeide effektivt med forbetringar.

Søknadane skal prioriterast i føretaka før innsending til Helse Vest RHF, og dei skal sendast inn samla frå kvart helseføretak til helse@helse-vest.no. Merk e-posten med  «Forbetringsutdanning i Helse Vest». Søknadsfrist er 13. mars 2020.

Søknadsskjema 2020

Ta kontakt med din lokale pasienttryggleikskoordinator for hjelp og rettleiing til søknaden.

Helse Førde
Kari Holvik Furevik

Helse Bergen
Gerd Gran

Helse Fonna
Målfrid Christoffersen

Helse Stavanger
Karin Merete Jensvold

Haraldsplass
Ingeborg Kaldefoss Fauskanger

banner forbetringsutdanning

Om forbetringsutdanninga

Den regionale forbetringsutdanninga er utvikla av Program for pasienttryggleik i Helse Vest og byggjer på The Improvement Advisor Professional Development program  frå Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA og Nordisk forbedringsagentutdannelse frå Dansk selskab for patientsikkerhet/Helsedirektoratet.

Målgruppa er helsepersonell med pasientkontakt som ønskjer å gjennomføre forbetringsarbeid i klinisk praksis og andre som jobbar og har ansvar med klinisk forbetringsarbeid.

Etter å ha gjennomført utdanninga skal du kunne sette i verk, gjennomføre og leie kliniske forbetringsarbeid, som gir varig betring av tenestene, til det beste for pasientar og pårørande.

Deltaking, inkludert overnatting, opphald og kost i samband med samlingane, er gratis. Føretaket ditt må dekkje reise til og frå samlingane.

Samlingar 2020

Det vil kome informasjon om datoar for samlingane.

Handbok, fagstoff og anbefalt lesing

Handbok Forbetringsutdanninga 2017/2018, Kull 1 

Fagstoff og anbefalt lesing:

Forbetringskunnskap, I trygge hender 24/7Institute for Healthcare Improvement, IHIThe Science of Improvement, Donald M. Berwick, MD, MPP, FRCP

Fann du det du leitte etter?