Såkornmidlar

Har du ein idé til eit forbetringsprosjekt? Helse Vest deler kvart år ut midlar til lokale initiativ for å stimulere til pasienttryggleik- og forbetringsarbeid i regionen.

​Søknadskriterium for såkormidlar (PDF) Søknadsskjema (PDF)


​Midlane blir delte ut​ til lokale initiativ som er forankra i helseføretaka og i private, ideelle institusjonar i Helse Vest. Formålet med prosjekta skal vere å prøve ut forbetringstiltak i liten skala, før dei eventuelt kan breiddas ut til fleire einingar.

​Helse Vest deler ut 3,1 millionar kroner i såkornmidlar kvart år.

Helseføretak/institusjonar må sende inn samla søknad, i prioritert rekkjefølgje, til Helse Vest.

Merk at ditt føretak kan ha lokale fristar for innlevering av søknad for å nå den regionale fristen.

Den regionale fristen er 24. mars 2023.

Søkje om såkornmidlar?

Såkornmidlane blir tildelte på grunnlag av søknad til Helse Vest. Vi vil sjå på søknadene frå dei private, ideelle institusjonane samla og prioritere mellom prosjekta.

Det kan søkjast om midlar til alle typar forbetringsprosjekt. Det er ikkje mogleg å søkje om forskingsmidlar og såkornmidlar for det same prosjektet.​

Ta kontakt med din lokale kvalitetsrådgivar for rettleiing i utfylling av søknadsskjemaet. Rådgivaren kan også gi deg søknadsskjemaet i Word-format.

Kontaktpersonar for såkornmidlar i helseføretaka

Søk om deltaking på regional forbetringsutdanning

Prosjektleiarar for prosjekt som er tildelte såkornmidlar oppmodast til å søkje om plass på Helse Vest si forbetringssutdanning i forbetringsmetodikk.

Utdanninga gir kompetanse i å sette i verk, gjennomføre og leie kliniske forbetringsprosjekt, som gir varig betring av tenestene, til det beste for pasientar og pårørande.

Meir informasjon om forbetringsutdanninga og søknadsskjema

banner regional forbetringsutdanning

Tidlegare tildelingar

 • 2021: 19 prosjekt fekk til saman 3,1 millionar kroner
 • 2020: 18 prosjekt fekk til saman 3,1 millionar kroner
 • 2019: 28 prosjekt fekk til saman 3,1 millionar kroner     
 • 2018: 17 prosjekt fekk til saman 3,1 millionar kroner
 • 2017: 16 prosjekt fekk til saman 3,1 millionar kroner
 • 2016: 17 prosjekt fekk til saman 3,1 millionar kroner
 • 2015: 21 prosjekt fekk tilsaman 3,1 millionar kroner
 • 2014: 24 prosjekt fekk til saman 3,6 millionar kroner
 • 2013: 25 prosjekt fekk til saman 3,5 millionar kroner
 • 2012: 33 prosjekt fekk til saman 4,3 millionar kroner
 • 2011: 36 prosjekt fekk til saman 4,5 millionar kroner
 • 2010: 30 prosjekt fekk til saman 3,5 millionar kroner
 • 2009: 29 prosjekt fekk til saman 3,6 millionar kroner
 • 2008: 28 prosjekt fekk til saman 3,1 millionar kroner
 • 2007: 17 prosjekt fekk til saman 2,0 millionar kroner

 


Prosjekt som har fått såkornmidlar:

Frå og med 2017 Frå 2007 til og med 2016 (arkiv)Fann du det du leitte etter?