Såkornmidlar

Har du ein idé til eit forbetringsprosjekt? Helse Vest deler kvart år ut midlar til lokale initiativ for å stimulere til pasienttryggleiksarbeid og kvalitetsutvikling i regionen.

​​​​​Midlane blir delte ut til lokale initiativ som er forankra i helseføretaka og i private, ideelle institusjonar i Helse Vest. Formålet med prosjekta skal vere å prøve ut forbetringstiltak i liten skala, før dei eventuelt kan breiddas ut til fleire einingar.

Helse Vest reknar med å dele ut 3,1 millionar kroner i såkornmidlar i 2018.

Helseføretak/institusjonar må sende inn samla søknad, i prioritert rekkjefølgje, til Helse Vest innan 8. mars 2019. Merk at ditt føretak kan ha lokale fristar for innlevering av søknad for å nå den regionale fristen.

Søkje om såkornmidlar?

Såkornmidlane blir tildelte på grunnlag av søknad til Helse Vest. Kvart helseføretak/institusjon sender inn ein samla søknad til Helse Vest der føretaket har prioritert mellom prosjekta. Helse Vest vil sjå på søknadene frå dei private, ideelle institusjonane samla og prioritere mellom prosjekta.

Det kan søkjast om midlar til alle typar kvalitetsutviklingsprosjekt. Prosjekt som vil kunne søkje om forskingsmidlar vil ikkje bli omfatta av tildelinga av kvalitetsutviklingsmidlar/”såkornmidlar”.​

Kriterium for tildeling

Søknadsskjema

Ta kontakt med din lokale pasienttryggleikskoordinator for rettleiing i utfylling av søknadsskjemaet.

Kontaktpersonar for såkornmidlar i helseføretaka

Helse Stavanger: Karin Merete Jensvold

Helse Fonna: Målfrid Christoffersen

Helse Bergen: Gerd Gran

Helse Førde: Kari Holvik Furevik

Sjukehusapoteka Vest: Øystein Rune Torgauten

Haraldsplass/ private, ideelle: Ingeborg Kaldefoss Fauskanger

Søk om deltaking på regional forbetringsutdanning

Prosjektleiarar for prosjekt som er tildelte såkornmidlar oppmodast til å søkje om plass på Helse Vest si forbetringssutdanning i forbetringsmetodikk.

Utdanninga gir kompetanse i å sette i verk, gjennomføre og leie kliniske forbetringsprosjekt, som gir varig betring av tenestene, til det beste for pasientar og pårørande.

Meir informasjon om forbetringsutdanninga og søknadsskjema

banner regional forbetringsutdanning

Tidlegare tildelingar

 • 2018: 17 prosjekt fekk til saman 3,1 millionar kroner
 • 2017: 16 prosjekt fekk til saman 3,1 millionar kroner
 • 2016: 17 prosjekt fekk til saman 3,1 millionar kroner
 • 2015: 21 prosjekt fekk tilsaman 3,1 millionar kroner
 • 2014: 24 prosjekt fekk til saman 3,6 millionar kroner
 • 2013: 25 prosjekt fekk til saman 3,5 millionar kroner
 • 2012: 33 prosjekt fekk til saman 4,3 millionar kroner
 • 2011: 36 prosjekt fekk til saman 4,5 millionar kroner
 • 2010: 30 prosjekt fekk til saman 3,5 millionar kroner
 • 2009: 29 prosjekt fekk til saman 3,6 millionar kroner
 • 2008: 28 prosjekt fekk til saman 3,1 millionar kroner
 • 2007: 17 prosjekt fekk til saman 2,0 millionar kroner

 
 

Prosjekt som har fått såkornmidlar:

Frå og med 2017

Frå 2007 til og med 2016 (arkiv)

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.