Konsernhovudverneombod

Vernetenesta i Helse Vest er godt organisert med konsernhovudverneombod og verneombod på alle nivå og einingar i verksemdene.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Konserhovudverneombod i Helse Vest er Leif Johnsen​. Han held til ved Helse Bergen HF og har telefonnummer 915 67 104.​​​​​​

​​​​Eit velfungerande og utviklande HMS‐arbeid skal stå sentralt i Helse Vest. I dette arbeidet bidrar verneomboda aktivt.

Føretaka i Helse Vest er i k​onstant endring og utvikling, og verneomboda må vere i stand til å møte dei endringane som kjem. For betre å kunne møte desse endringane og for heile tida kunne fokusere på å utvide og styrkje vernetenesta har vi ein eigen strategi.​

Det kan vere krevjande å finne rolla som verneombod – det gjer seg ikkje sjølv. For lettare å finne rolla og for å nå måla i strategien, har vernetenesta i Helse Vest laga ei «metodebok»: Verneombodsar​beid - slik kan det gjerast).​

Brosjyrer (PDF)​​

Om vernetenesta​ i helseføretaka​​​

Helse Førde Helse B​ergen Helse Stavanger​Sjukehusapoteka Vest

​Helse Fonna

Fann du det du leitte etter?