Konsernhovudverneombod

Vernetenesta i Helse Vest er godt organisert med konsernhovudverneombod og verneombod på alle nivå og einingar i verksemdene.

Portrett av kvinne. Foto

Ingeborg Sævareid

Ingeborg Sævareid frå Helse Bergen er konsernhovudverneombod i Helse Vest.

Kontakt Ingeborg Sævareid

Verneomboda med viktig rolle

​​​​Eit velfungerande og utviklande HMS‐arbeid skal stå sentralt i Helse Vest. I dette arbeidet bidrar verneomboda aktivt.

Føretaka i Helse Vest er i k​onstant endring og utvikling, og verneomboda må vere i stand til å møte dei endringane som kjem. For betre å kunne møte desse endringane og for heile tida kunne fokusere på å utvide og styrkje vernetenesta har vi ein eigen strategi.​

Det kan vere krevjande å finne rolla som verneombod – det gjer seg ikkje sjølv. For lettare å finne rolla og for å nå måla i strategien, har vernetenesta i Helse Vest laga ei «metodebok»: Verneombodsar​beid - slik kan det gjerast).​

Brosjyrer (PDF)​​

Verneombodet ditt
Strategi for verneomboda 2019 - 2023 Metodebok: Verneombodsarbeid - slik kan det gjerast​
Oppdatert versjon desember 2019

Om vernetenesta​ i helseføretaka​​​

Helse Førde Helse B​ergen Helse Stavanger​Sjukehusapoteka Vest​Helse Fonna (hovudsida)Helse Vest IKT AS (hovudsida)
Fann du det du leitte etter?