Oppdragsdokument og styringsdokument

Føretaksmøtet er det øvste organet i helseføretaka og kan samanliknast med ei generalforsamling. Møta blir haldne to gonger årleg eller etter behov.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Helse- og omsorgsdepartementet handhever si eigarrolle i Helse Vest RHF i føretaksmøtet.​

Helse Vest RHF handhever si eigarrolle i dei seks dotterføretaka Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde og Sjukehuspoteka Vest gjennom føretaksmøte, i tillegg til for Helse Vest IKT AS.

Blant sakene som kjem opp er godkjenning av årsrekneskapen og samansetnaden av styret i kvart føretak.
 
Føretaksmøta skal elles fatte vedtak i alle vesentlege og prinsipielle saker. Både styreleiarar og administrerande direktørar skal møte i føretaksmøta.

Oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet

Oppdragsdokument Helse Vest RHF 2019

Oppdragsdokument arkiv

Styringsdokument 2018

Styringsdokument 2018 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Styringsdokument 2018/Styringsdokument 2018 Helse Bergen HF.pdfStyringsdokument 2018 Helse Bergen HF.pdf
Styringsdokument 2018 Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Styringsdokument 2018/Styringsdokument 2018 Helse Fonna HF.pdfStyringsdokument 2018 Helse Fonna HF.pdf
Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Styringsdokument 2018/Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfStyringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdf
Styringsdokument 2018 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Styringsdokument 2018/Styringsdokument 2018 Helse Stavanger HF.pdfStyringsdokument 2018 Helse Stavanger HF.pdf
Styringsdokument 2018 Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Styringsdokument 2018/Styringsdokument 2018 Helse Vest IKT AS.pdfStyringsdokument 2018 Helse Vest IKT AS.pdf
Styringsdokument 2018 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Styringsdokument 2018/Styringsdokument 2018 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfStyringsdokument 2018 Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Vedlegg 1 - Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Styringsdokument 2018/Vedlegg 1 - Utdanning av helsepersonell.pdfVedlegg 1 - Utdanning av helsepersonell.pdf
Vedlegg 2 - Oversikt over regionale planar (2018).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Styringsdokument 2018/Vedlegg 2 - Oversikt over regionale planar (2018).pdfVedlegg 2 - Oversikt over regionale planar (2018).pdf
Vedlegg 3 - Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Styringsdokument 2018/Vedlegg 3 - Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdfVedlegg 3 - Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdf
Vedlegg 4 - Oversikt over regionale planar (2018).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Styringsdokument 2018/Vedlegg 4 - Oversikt over regionale planar (2018).pdfVedlegg 4 - Oversikt over regionale planar (2018).pdf
Vedlegg 5 - Særskilte rapporteringsfristar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Styringsdokument 2018/Vedlegg 5 - Særskilte rapporteringsfristar.pdfVedlegg 5 - Særskilte rapporteringsfristar.pdf

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.