Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Pasientforløp psykisk helse og rus skal leggje til rette for god behandling, betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar. Pasientforløpa er utvikla i samarbeid med ulike fagmiljø og brukarorganisasjonar.

jente som tenker

Nytt namn og vidareutvikling av pasientforløpa (regjeringen.no)

Pasientforløpa gjeld for ein stor del av pasientane innanfor psykisk helse og rus:

Utgreiing og behandling av barn og unge Utgreiing og behandling vaksne Tverrfagleg spesialisert rusbehandling

Det er også utvikla fleire pasientforløp for tilstandsspesifikke forløp som for eksempel psykose, tvangslidingar og spiseforstyrringar.

Oversikt over alle pasientforløpa og retningslinjer (Helsedirektoratet)Meir om kva pasientforløpa inneber for deg som pasient eller pårørande (Helsenorge)

Måla med pasientforløp psykisk helse og rus

  • Auka brukarmedverknad og brukartilfredsheit
  • Samanhengande og koordinerte pasientforløp
  • Unngå fagleg ubegrunna ventetid for utgreiing, behandling og oppfølging
  • Likeverdig tilbod til pasientar og pårørande uavhengig av kor i landet dei bur
  • Betre varetaking av somatisk helse og gode levevanar
Fann du det du leitte etter?