Forskingsmidlar

Helse Vest sine forskingsmidlar skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forsking og oppbygging av forskingskompetanse i føretaka, og auke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskinga.

Det regionale samarbeidsorganet har vedtatt at 75 prosent av Helse Vest sine forskingsmidlar skal gå til den opne, søkbare runda med årleg søknadsfrist 15. september. Forskingsmidlar som blir tildelt gjennom den ope utlyste prosessen skal få fram gode søknadar innan helseforsking, og vert ikkje tildelt ut frå særskilte tema eller fagområde.

I tillegg har Det regionale samarbeidsorganet vedtatt at inntil 25 prosent av forskingsmidlane skal øyremerkast strategiske satsingar. Dei strategiske forskingsmidlane skal gå til å heve forskingssvake område, ivareta politiske prioriteringar og støtte spesielt gode miljø som ein ønskjer skal heve seg ytterlegare. Dei strategiske midlane har ikkje faste årlege utlysingar, men blir lyst ut etter tilgjengelege midlar og behov.


Føringar og retningslinjer for forskingsmidlane 

I retningslinjer og skjema finn du all informasjon om føringar for forskingsmidlane; kva du kan søkje om, kven som kan søkje midlar, vurderingsprosessen, handtering av forskingsmidlane og retningslinjer for kvar søknadskategori m.m. 

Nyttig for deg som skal søkje Helse Vest sine forskingsmidlar:

Retningslinjer for søknadskategoriar i ope utlyste forskingsmidlar:

Utlysingar


Satsing på eksterne forskingsmidlar

Tildeling av Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar 2017

Informasjonsbrosjyre for Helse Vests forskingsmidlar

 • Har du fått stipend frå Helse Vest? Da kan du finne nyttig informasjon i brosjyra frå sekretariatet for Det regionale samarbeidsorganet.

Stipendsatsar

Doktorgradsstipend

 • Sats 2016: 840 000
 • Sats 2017: 868 000
 • Sats 2018: 895 000

Postdoktorgradsstipend

 • Sats 2016: 990 000
 • Sats 2017: 1 020 000
 • Sats 2018: 1 050 000

Utanlandsstipend m/familie

 • Sats 2017: 31 000

Utanlandsstipend u/familie

 • Sats 2017: 16 000

 Arkiv-tidligere tildelinger

 • Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2016
 • Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2015