Forskingsmidlar

Helse Vest sine forskingsmidlar skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forsking og oppbygging av forskingskompetanse i føretaka, og auke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskinga.

Det regionale samarbeidsorganet har vedtatt at 75 prosent av Helse Vest sine forskingsmidlar skal gå til den opne, søkbare runda med årleg søknadsfrist 15. september. Forskingsmidlar som blir tildelt gjennom den ope utlyste prosessen skal få fram gode søknadar innan helseforsking, og vert ikkje tildelt ut frå særskilte tema eller fagområde.

I tillegg har Det regionale samarbeidsorganet vedtatt at inntil 25 prosent av forskingsmidlane skal øyremerkast strategiske satsingar. Dei strategiske forskingsmidlane skal gå til å heve forskingssvake område, ivareta politiske prioriteringar og støtte spesielt gode miljø som ein ønskjer skal heve seg ytterlegare. Dei strategiske midlane har ikkje faste årlege utlysingar, men blir lyst ut etter tilgjengelege midlar og behov.


Føringar og retningslinjer for forskingsmidlane 

Sjå alle retningslinjer i retningslinjer og skjema

Nyttig for deg som skal søkje Helse Vest sine forskingsmidlar:

Formål og kriterium Kven kan søkje Retningslinjer for søknadsvurdering Retningslinjer for doktorgradsstipend Retningslinjer for klinisk forskarstipend Retningslinjer for postdoktorstipend Retningslinjer for open prosjektstøtte Retningslinjer for karrierestipend Retningslinjer for korttidsprosjekt Retningslinjer for utanlandsstipend

Nyttig for deg som har fått stipend:

Kreditering av publikasjonar Retningslinjer for handtering av forskingsmidlar Retningslinjer for permisjonar

Utlysingar

Satsing på eksterne forskingsmidlar

Tildeling av Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar 2018

 • Tildelinga for 2018 vil bli publisert på nettstaden kort tid etter møtet i regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon, fredag 24. nov.

Informasjonsbrosjyre for Helse Vests forskingsmidlar

 • Har du fått stipend frå Helse Vest? Da kan du finne nyttig informasjon i brosjyra frå sekretariatet for Det regionale samarbeidsorganet.

Stipendsatsar

Doktorgradsstipend

 • Sats 2016: 840 000
 • Sats 2017: 868 000
 • Sats 2018: 895 000

Postdoktorgradsstipend

 • Sats 2016: 990 000
 • Sats 2017: 1 020 000
 • Sats 2018: 1 050 000

Utanlandsstipend m/familie

 • Sats 2018: 31 000

Utanlandsstipend u/familie

 • Sats 2018: 16 000

 Arkiv-tidligere tildelinger

 • Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2017
 • Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2016
 • Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2015