Forskingsmidlar

Helse Vest sine forskingsmidlar skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forsking og oppbygging av forskingskompetanse i føretaka, og auke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskinga.

Det regionale samarbeidsorganet har vedteke 75 prosent av Helse Vest sine forskingsmidlar skal gå til den opne, søkbare runden med årleg søknadsfrist 15. september. Forskingsmidlar som blir tildelt gjennom den ope utlyste prosessen skal få fram gode søknadar innanfor helseforsking, og blir ikkje tildelt ut frå særskilte tema eller fagområde.

I tillegg har Det regionale samarbeidsorganet vedteke at inntil 25 prosent av forskingsmidlane skal øyremerkast strategiske satsingar. Dei strategiske forskingsmidlane skal gå til å heve forskingssvake område, ivareta politiske prioriteringar og støtte spesielt gode miljø som ein ønskjer skal heve seg ytterlegare. Dei strategiske midlane har ikkje faste årlege utlysingar, men blir lyst ut etter tilgjengelege midlar og behov.​

Føringar og retningslinjer for forskingsmidlane 

Sjå alle retningslinjer i retningslinjer og skjema

Nyttig for deg som skal søkje Helse Vest sine ope utlyste forskingsmidlar:

Formål og kriterium Kven kan søkje Retningslinjer for søknadsvurdering Retningslinjer for doktorgradsstipend Retningslinjer for klinisk forskarstipend Retningslinjer for postdoktorstipend Retningslinjer for open prosjektstøtte Retningslinjer for karrierestipend Retningslinjer for korttidsprosjekt Retningslinjer for utanlandsstipend

Andre søkbare kategorier

Påkjønning av forskingsproduksjon

Posisjoneringsmidler for EU/NFR søknadBehov for akutte forskingsmidlar

Nyttig for deg som har fått stipend:

Kreditering av publikasjonar Retningslinjer for handtering av forskingsmidlar Retningslinjer for permisjonar

Stipendsatsar

Doktorgradsstipend

 • Sats 2018: 895 000
 • Sats 2019: 918 000
 • Sats 2020: 941 000
 • Sats 2021: 965 000

Postdoktorgradsstipend

 • Sats 2018: 1 050 000
 • Sats 2019: 1 077 000
 • Sats 2020: 1 105 000
 • Sats 2021: 1 133 000

Utanlandsstipend m/familie

 • Sats 2018: 31 000

Utanlandsstipend u/familie

 • Sats 2018: 16 000

Utlysingar

Satsing på eksterne forskingsmidlar

Tildeling av Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar 2018

Informasjonsbrosjyre for Helse Vests forskingsmidlar

 • Har du fått stipend frå Helse Vest? Da kan du finne nyttig informasjon i brosjyra frå sekretariatet for regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon.

 Arkiv for tidligere tildelinger

 • Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2017
 • Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2016
 • Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2015
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.